Category Archives: Życiorysy

Grzegorz DZICZKOWSKI

Dr inż. Grzegorz DZICZKOWSKI absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (2004); doktorat Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris (Mines Paris) (2008). Ma kwalifikacje wydawane przez rząd francuski, niezbędne do pracy w charakterze wykładowcy uniwersyteckiego (2010). Był wykładowcą w szkole inżynierskiej HEI w Lille (Hautes études d’ingénieur ) (2012) i prowadzi własną działalność w firmie Brilliiant Processing (http:/www.brilant-processing.com) (od 2012); od 2013 roku jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Katedra Inżynierii Wiedzy. Autor i współautor wielu publikacji i rozdziałów książkach naukowych oraz wydawnictwach z dorobku wielu konferencji międzynarodowych i krajowych oraz dokumentów technicznych i raportów....
Read more

Krzysztof PIELICHOWSKI

Prof. dr hab. inż. Krzysztof PIELICHOWSKI - profil działalności zawodowej dotyczy zagadnień związanych z technologią i fizykochemią polimerów. Prowadzone badania dotyczą otrzymywania i charakteryzowania właściwości fizykochemicznych nowych nanokompozytów polimerowych i materiałów hybrydowych, w tym zawierających organofilizowane krzemiany warstwowe, POSS lub mikrowłókna celulozowe. Przedmiotem zainteresowania są zwłaszcza przemiany termiczne i palność związków wielkocząsteczkowych i kompozytów polimerowych oraz zagadnienia akumulacji energii z wykorzystaniem materiałów fazowo-zmiennych (PCM). Prowadzone prace w obszarze technologii nowoczesnych (nano)materiałów polimerowych mają charakter podstawowy, jak również aplikacyjny. Redaktor serii wydawniczej „Modern Polymeric Materials for Environmental Applications”. Recenzent krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCN, NCBiR, EU. e-mail: kpielich@usk.pk.edu.pl...
Read more

Zbigniew PAPROCKI

Mgr inż. Zbigniew PAPROCKI - jest absolwentem Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1994 r.) i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki gdzie odbył menedżerskie studia podyplomowe typu MBA na Wydziale Mechanicznym w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Od 1994 r. pracuje w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, obecnie Grupa Azoty SA, od 2012 r. jest tam kierownikiem Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji w Departamencie Korporacyjnym Produkcji i Bezpieczeństwa, a od 2010 r. członkiem Rady Nadzorczej, z wyboru pracowników. Jest autorem i współautorem licznych wdrożeń racjonalizatorskich i koncepcji przejęcia oczyszczalni ścieków z Jednostki Ratownictwa Chemicznego do Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Zbigniew Paprocki poświęca się także pracy społecznej. Od 2010 r. jest prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/Tarnów; w kadencji 2010–2014 był członkiem Zarządu Głównego SITPChem. Od 2014 r. jest wiceprezesem Rady TJO Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Tarnowie. Od 2000 r. jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łęk Górnych i Ziemi Pilzneńskiej. Lubi sport i podróże. e-mail: Read more

Maciej PACZUSKI

Dr hab. inż. Maciej PACZUSKI – ukończył Technikum Chemiczne w Piastowie, a następnie studia inżynierskie i uzupełniające na Politechnice Warszawskiej w Płocku na Wydziale Chemicznym. W 1984 r. obronił pracę doktorską z zakresu utleniania w technologii olejów bazowych, a w 2009 r. zrobił habilitację na Politechnice Gdańskiej (dyspersje w technologii rafineryjnej); rok później został prof. ndzw. PW. W latach 2002-2012 był dyrektorem Instytutu Chemii PW w Płocku. Współpracuje z: PKN Orlen, spółkami GK: Orlen Asfalt, Orlen Gaz, Orlen Laboratorium, Rada Naukowa PIMOT. e-mail: mpaczuski@pw.plock.pl...
Read more

Leszek GROCHOWSKI

Mgr inż. Leszek GROCHOWSKI – w 1975 r. ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; od tego też roku pracuje w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” – obecnie Grupa Azoty ZAK SA. Zajmuje stanowisko Dyrektora Jednostki Produkcyjnej Nawozy. Specjalność – technologia związków azotowych. e-mail: leszek.grochowski@grupaazoty.com...
Read more

Danuta CIECHAŃSKA

Dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA – absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1996 r., a w 2013 r. tytuł doktora habilitowanego. Od 1990 r. pracuje w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. W latach 2002-2005 pełniła funkcję Sekretarza Naukowego, a od 2005 r. jest Dyrektorem tego Instytutu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi oraz pracami wykonywanymi bezpośrednio na zlecenia partnerów przemysłowych, w takich dziedzinach jak: inżynieria materiałowa, biotechnologia, technologia chemiczna, przetwórstwo polimerów i włókiennictwo. Posiada także doświadczenie w kierowaniu laboratoriami badawczymi akredytowanymi przez PCA i OECD. Specjalizuje się w takich zagadnieniach badawczych jak: biosynteza modyfikowanej celulozy bakteryjnej, enzymatyczna modyfikacja biopolimerów (celuloza, chitozan, itd.), biokataliza i bioobróbka włókien z biopolimerów, biodegradacja materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych. Jest autorką i współautorką 95. publikacji w czasopismach naukowych oraz 26. patentów i zgłoszeń patentowych. Brała udział we wdrożeniach technologii oraz procedur badawczych w krajowych i zagranicznych...
Read more

Elayne F. GALLION

Elayne F. GALLION, doktor socjologii/psychologii społecznej, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Adiunkt Instruktor w Lewis University w Romeoville w Stanach Zjednoczonych (stan Illinois). Autorka 2 rozdziałów książek, 5 publikacji i 7 prezentacji konferencyjnych. Uhonorowana nagrodami Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki/Ministerstwa Edukacji Narodowej (2005), Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii (2002), Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki/Ministerstwa Edukacji Narodowej (2000-2001), Lewis University Scholars Diploma (1998), Lewis University President’s Award (1997, 1998), Wydziału Socjologii Lewis University (1997, 1998), The Eblings’ Scholarship for Study Abroad in Italy (1997) oraz The Lewis University President’s Scholarship (1996). Członek National Association of Scholars (2012-2013), Society for the Study of Social Problems (2013) oraz American Association of the Sociology of Religion (2012). e-mail: redakcja@miesiecznikchemik.pl...
Read more

Kinga KNAPIK

Mgr Kinga KNAPIK ukończyła polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2007). Jest asystentką w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem semantyki historycznej i etymologii. Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień historyczno-językowych. Interesuje się także problemami współczesnego języka polskiego; jej praca magisterska dotyczyła sposobów dekodowania neologizmów i wyrazów potencjalnych. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat słowotwórczo-leksykalnego opisu polskiego słownictwa mentalnego....
Read more

Jaromír ŠŇUPÁREK

Prof. Jaromír Šňupárek, profesor w Instytucie Chemii i Technologii Związków Wielkocząsteczkowych Uniwersytetu Pardubice. Autor ponad 80 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych cytowanych ponad 550 razy, autor monografii na temat dyspersji wodnych polimerów (1979, w języku czeskim), współautor monografii na temat polimerów (2000, w języku czeskim), autor wielu patentów, w większości wdrożonych w przemyśle (chemicznym, włókienniczym, farb i innych). Członek kilku rad naukowych uniwersytetów oraz American Chemical Society, Czeskiego Towarzystwa Chemicznego, CCS Group for Paints, Pigments and Resins, zarządu FATIPEC, Europejskiego Komitetu Naukowego FATIPEC, International Polymer Colloids Group, komitetu redakcyjnego czasopisma Progress in Organic Coatings (Elsevier), komitetu doradczego czasopisma Surface Coatings International (JOCCA), komitetu redakcyjnego czasopisma Plastics and Rubber (Czechy), komitetu recenzyjnego czasopisma Journal of Coatings Technology and Research (Springer, Nowy Jork). Jego zainteresowania naukowe dotyczą polimeryzacji/kopolimeryzacji emulsyjnej, właściwości i zastosowań koloidów polimerowych. e-mail: Jaromir.Snuparek@upce.cz...
Read more

Paweł PLUCIŃSKI

Prof. Paweł Plucinski, ekspert z dziedziny inżynierii chemicznej, nanocząstek i biotechnologii. Jego głównym obszarem zainteresowań są badania nad kinetyką reakcji w układach heterogenicznych, w tym kataliza i techniki separacji, wykorzystanie mikrostruktur (miceli, mikroemulsji) do katalizy i separacji, procesy katalityczne z zastosowaniem reaktorów wielokanałowych. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak Inżynieria Chemiczna, Dynamika, Modelowanie i Kontrola Procesowa, Zaawansowana Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Mikroprocesowa. Jest autorem ponad 40. publikacji naukowych. e-mail: p.plucinski@bath.ac.uk...
Read more