Krzysztof PIELICHOWSKI

Prof. dr hab. inż. Krzysztof PIELICHOWSKI – profil działalności zawodowej dotyczy zagadnień związanych z technologią i fizykochemią polimerów. Prowadzone badania dotyczą otrzymywania i charakteryzowania właściwości fizykochemicznych nowych nanokompozytów polimerowych i materiałów hybrydowych, w tym zawierających organofilizowane krzemiany warstwowe, POSS lub mikrowłókna celulozowe. Przedmiotem zainteresowania są zwłaszcza przemiany termiczne i palność związków wielkocząsteczkowych i kompozytów polimerowych oraz zagadnienia akumulacji energii z wykorzystaniem materiałów fazowo-zmiennych (PCM). Prowadzone prace w obszarze technologii nowoczesnych (nano)materiałów polimerowych mają charakter podstawowy, jak również aplikacyjny. Redaktor serii wydawniczej „Modern Polymeric Materials for Environmental Applications”. Recenzent krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCN, NCBiR, EU.

e-mail: kpielich@usk.pk.edu.pl