Category Archives: nr_2014

CHEMIK 2014-01

chemik_2014_01-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Pierwszy numer w 68. roku wydawania miesięcznika CHEMIK otwieramy bardzo ważną rozmową z Jerzym Majchrzakiem, dyrektorem Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, na temat roli przemysłu w gospodarce; „przemysł jest źródłem konkurencyjności gospodarki, bez którego inne sektory, np. nowoczesne usługi, nie mogłyby istnieć (...) Zdaniem Rządu, innowacje tworzone w Unii Europejskiej, dzięki rosnącym nakładom na badania i rozwój, powinny być wdrażane w możliwie dużym stopniu w przemyśle europejskim, budując wewnętrzny dobrobyt obywateli UE, a nie sprzedawane na rynki azjatyckie w postaci patentów i licencji.” Jerzy Majchrzak prezentuje cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i zakres jego wsparcia oraz podaje, że informacje dotyczące tego Programu są dostępne w portalach internetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakładce Program na lata 2014–2020. Dziękujemy za tę rozmowę i zachęcamy do lektury i wykorzystywania oferowanego systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce. Styczniowe wydanie, od kilku lat poświęcamy materiałom specjalnych zastosowań. W tym numerze cztery...
Read more

CHEMIK 2014-02

chemik_2014_02-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

26 lutego br. Pan Profesor Józef Szarawara, Przyjaciel i od wielu lat członek Rady Programowej naszego miesięcznika, będzie obchodził wspaniały Jubileusz 90. urodzin. Rozmawiamy z Profesorem, dyskutujemy, niekiedy się sprzeczamy, ale najbardziej na świecie szanujemy Profesora i cenimy Jego przyjaźń, dobre słowo, pomoc. Panie Profesorze – dla Pana wszystkie najlepsze na świecie, najpiękniejsze życzenia – od całe go zespołu miesięcznika CHEMIK, Rady Naukowej i Programowej, od nas wszystkich. Kochamy Pana, Panie Profesorze! Farmacja i kosmetologia w tegorocznym wydaniu przenosi nas częściej w świat badań i doświadczeń aplikacyjnych w przemyśle kosmetycznym. Okazuje się, że dzięki naszym receptorom węchowym, które są wrażliwe na kształt cząsteczki, jesteśmy zdolni do rozpoznawania niuansów zapachowych. Autorzy publikacji „Izomery a zapach...” pokazują różnice i podobieństwa właściwości zapachowych pomiędzy izomerami przestrzennymi. Dalej o moczniku – bardzo skutecznym w nawilżaniu skóry, który modyfikuje strukturę chemiczną białek osłaniając miejsce wiązania wody, dzięki czemu zwiększa jej zawartość w warstwie...
Read more

CHEMIK 2014-03

chemik_2014_03-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Marzec w tym roku, choć dopiero się zaczyna, przynosi niepokoje, jakich nie znaliśmy w powojennej historii... Jakże trafnie można na wstępie zacytować słowa Autora publikacji otwierającej to wydanie, ks. dr. hab. Jacka Łapińskiego „Współczesny człowiek techniczny posiada niemal nieograniczone zaufanie do własnych sił i możliwości. Często nie baczy ani na coraz większe marnotrawstwo materii i energii, ani na uboczne skutki swojej działalności. Z tych też względów szereg osób akcentuje potrzebę reorientacji postaw, naprawy cywilizacji i zharmonizowania jej z przyrodą jako jedynym partnerem człowieka”. Zachęcamy do lektury i dyskusji. W 2014 r. odbywa się jubileuszowa, X Konferencja naukowo-techniczna „Szanse branży chemicznej w Unii Europejskiej”, organizowana przez Instytut Chemii Nieorga nicznej, teraz INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, we współpracy z Gliwickim Oddziałem SITPChem i FSNT NOT RM w Gliwicach. Miesięcznik CHEMIK towarzyszy tej Konferencji publikując najważniejsze prace z jej dorobku. W tym roku tematyka prezentacji dotyczy komercjalizacji wyników badań...
Read more

CHEMIK 2014-04

chemik_2014_04-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Kwietniowe wydanie naszego miesięcznika otwiera rozmowa z Dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Profesorem Piotrem Wieczorkiem, który nakreśla historię opolskiej chemii Od Zakładu Chemii WSP do Wydziału Chemii UO, obszerniejszy materiał z tego zakresu prezentuje Profesor Krystyna Czaja (m.in. była dyrektor Instytutu Chemii w Opolu) w artykule Historia chemii w opolskiej uczelni. Osiemnaście artykułów, które publikujemy na naszych łamach, to fragment dorobku naukowego pracowników i badaczy związanych z opolską chemią, nie tylko współcześnie ale i przed laty. Pierwszy artykuł prezentuje podsumowanie wieloletnich prac w zakresie koordynacyjnej polimeryzacji olefin prowadzonych w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii UO. Dalej przedstawiono wybrane badania z zakresu otrzymywania i charakterystyki kompozytów poliolefinowych z udziałem różnych (nano)napełniaczy, zarówno nieorganicznych jak i pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych. W pracy Od modelowania molekularnego po nanotechnologię i czystą energię omówiono zastosowanie modelowania molekularnego do przewidywania parametrów strukturalnych i spektroskopowych. Kolejne dwa artykuły nawiązują do syntezy...
Read more

CHEMIK 2014-05

chemik_2014_05-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Maj w tym roku pachnie bzem i cieszy kolorowymi tulipanami. Na czas matur zakwitły kasztany. Słońce, wiosna. Majowe wydanie miesięcznika CHEMIK otwieramy także optymistycznie, wywiadem z Panem dr. inż. Tomaszem Zielińskim, Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który z satysfakcją konstatuje wzrastającą liczbę Członków Izby, deklarując coraz większe ukierunkowanie Izby na problematykę wynikającą z potrzeb swoich Członków. Reorganizacja i nowy kształt Izby ma sprzyjać możliwości zajęcia się zdecydowanie szerszym spektrum ważnych i potrzebnych tematów – z punktu widzenia Członków Izby i całej branży chemicznej. Prezes PIPC zaprasza na Kongres PIPC „Polska Chemia 2014”, od 12 do 13 czerwca 2014 r. w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach, zapowiadając m.in. debatę strategiczną z udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw chemicznych, administracji państwowej i stowarzyszeń branżowych oraz liczne debaty problemowe poprzedzone prezentacją związanych tematycznie studiów przypadków. Na następnych stronach tego wydania kilka bardzo interesujących publikacji, m.in. autorstwa Profesora...
Read more

CHEMIK 2014-06

chemik_2014_06-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Czerwcowe wydanie naszego miesięcznika dociera do PT Czytelników już w dniu rozpoczęcia Kongresu ”Polska Chemia 2014” zorganizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wrocław będzie niemal w tym samych czasie (12 do 13 czerwca br.) gospodarzem Europejskiego Kongresu Technologicznego. Życzymy dobrych obrad i sukcesów! Merytoryczną część otwiera publikacja Autorów z Politechniki Krakowskiej, którzy oznaczali izomery α-, β- i γ-heksabromocyklododekanu w przemysłowych próbkach polistyrenu spienionego oraz w tkance mięsnej ryb z gatunku łososia. HBCD w krajach UE identyfikuje się jako substancję wzbudzającą szczególne obawy w ramach rejestracji, oceny, wydawania zezwoleń, dlatego prowadzenie badań w zakresie oznaczania jego zawartości w żywności, środowisku i przemyśle jest bardzo wskazane. Autorzy z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku opisują biosensory SPRI jako atrakcyjne narzędzie do wieloparametrowej analizy próbek w diagnozie medycznej, kontroli żywności i monitoringu środowiska. Magdalena Czerwińska z Wojskowego Instytutu Technologii Uzbrojenia prezentuje możliwości zastosowań nanotechnologii w przemyśle zbrojeniowym, wykorzystywanej...
Read more

CHEMIK 2014-07

chemik_2014_07-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W lipcowym wydaniu chcemy Państwa zainteresować m.in. budową i właściwościami substancji, dzięki którym powszechnie znana witamina E jest uważana za jeden z najsilniejszych i najbardziej skutecznych antyoksydantów, o czym piszą Autorki z UAM w Poznaniu. Zespół z Wydziału Chemii UŁ przedstawia wyniki zaadoptowania tzw. reakcji Appela do bezpośredniej syntezy terminalnych tioli i azydków organicznych pochodnych glikolu etylenowego oraz jego siarkowego analogu. W kolejnej publikacji Autorzy z ZUT w Szczecinie próbują rozwiązać główny problem występujący w procesie epoksydacji alkoholu allilowego na katalizatorach tytanowo-silikalitowych, polegający na doborze takiego katalizatora, który pozwalałby na osiągnięcie najwyższej selektywności przemiany do glicydolu i jednocześnie byłby trwały w środowisku reakcji. Z kolei zespół Autorów z AGH w Krakowie i PWSZ w Tarnowie ocenia – wykorzystując spektrofotometryczne badania sorpcyjne – zawartość smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych. Merytoryczną część tego wydania zamyka artykuł Autorek z UPH w Siedlcach na temat syntezy pochodnych sulfonamidowych, uważanych w...
Read more

CHEMIK 2014-08

chemik_2014_08-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Większość z obecnie produkowanych materiałów polimerowych wymaga zaangażowania przemysłu petrochemicznego, co oznacza, że są one wytwarzane z nieodnawialnych zasobów kopalnych. Masowa produkcja i powszechne zużywanie tworzyw sztucznych i polimerów znacząco obciąża środowisko naturalne, dlatego interesującą alternatywą dla wielu gałęzi przemysłu są biodegradowalne polimery, lub tworzywa produkowane z zasobów odnawialnych. W sierpniowym wydaniu miesięcznika CHEMIK prezentujemy niektóre prace z dorobku projektów, których tematyka dotyczy nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie tworzenia polimerów przyjaznych środowisku oraz informacje o tych projektach i zespołach, które je realizowały. Wydanie otwiera rozmowa z Panią dr hab. inż. Danutą Ciechańską – dyrektorem Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, który był inicjatorem i partnerem projektów POIG o akronimach: BIOGRATEX, BIOPOL i BIOMASA oraz koordynatorem projektu Foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem było opracowanie wizji rozwoju innowacyjnego włókiennictwa w perspektywie do roku 2030. Wszystkie wymienione projekty odnoszą się w...
Read more

CHEMIK 2014-09

chemik_2014_09-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Tegoroczne wrześniowe wydanie miesięcznika CHEMIK towarzyszy 30. Walnemu Zjazdowi Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Cieszynie, który – jako najwyższa władza Stowarzyszenia – podsumuje mijającą kadencję 2010–2014 i wytyczy najważniejsze kierunki działania w nadchodzących czterech latach oraz wybierze nowe władze na kadencję 2014–2018. Na pierwszych stronach tego numeru rozmowa z Profesorem Jackiem Kijeńskim, prezesem Zarządu Głównego SITPChem w mijającej kadencji i kandydatem na Prezesa w nadchodzącej. Jak zawsze sprawy Stowarzyszenia Profesor łączy z polską chemią i przemysłem chemicznym; konsekwentnie przekonuje o niezbędności integracji surowcowo-produktowej i konieczności wydłużania łańcucha produktowego, rozwijania downstream. Mówi, że wsparcie merytoryczne i społeczne dla procesu integracji i rozwoju naszej branży, który nie może ulec zahamowaniu, jest obowiązkiem naszego Stowarzyszenia, jest realizacją pięknie zapisanego w naszej Misji patriotyzmu gospodarczego. Profesor odnosi się do spraw z mijającej kadencji i tych, które niezbędnie trzeba wspólnie podejmować w kolejnych latach – w najlepiej pojętym interesie...
Read more

CHEMIK 2014-10

chemik_2014_10-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Październikowe wydanie naszego miesięcznika od kilku lat wydajemy we współpracy z konferencją OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy, która odbywać się będzie w dniach 22–24 października 2014 r. w Ustroniu Jaszowcu. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, XV Konferencja; uczestniczą w niej pracownicy naukowi i przedstawiciele przemysłu oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska i osoby reprezentujące administrację różnych szczebli. Program Konferencji jest bardzo obszerny i obejmuje wiele aspektów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Konferencja jest przygotowywana przez kompetentny i bardzo sprawny organizacyjnie zespół Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego wspierany przez Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem w Warszawie, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Radę Miejską FSNT NOT Gliwice. Merytoryczny poziom Konferencji nadzoruje Komitet Naukowo-Programowy, w którym uczestniczą wybitni przedstawiciele nauki, przemysłu administracji: mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI – Przewodniczący – Zarząd Główny SITPChem Warszawa; dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA – Instytut Biopolimerów...
Read more