Category Archives: Przemysł w statystyce

Branże przemysłu chemicznego w I półroczu 2016 r. Gospodarka i przemysł chemiczny w trzech kwartałach 2016 r. Handel zagraniczny chemikaliami w 2015 r.

PAPROCKI J. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 11–12, 705–708 Zaprezentowano wstępne dane dotyczące głównie wyników gospodarczych kraju, w tym bardziej szczegółowe przemysłu chemicznego, osiągnięte w okresie pierwszych 9. miesięcy 2016 r. Zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia i płac w przemyśle (stan na 30.09.2016), produkcję sprzedaną przemysłu w trzech kwartałach 2015/2016 oraz produkcję ważniejszych chemikaliów i pokrewnych w miesiącach styczeń – wrzesień 2016 r. Obszernie pokazano eksport i import chemików Polski w 2015 r. w rozbiciu na wybrane asortymenty i kraje. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Handel zagraniczny w I półroczu 2016 Statystyka międzynarodowa 2015 r.

W uzupełnieniu danych o wynikach gospodarczych I półrocza 2016 r., jakie prezentowaliśmy pod tą winietą, w kilku poprzednich miesięcznych edycjach Chemika, przedstawiamy obecnie najważniejsze informacje dotyczące obrotów towarowych międzynarodowych Polski w tym samym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem handlu chemikaliami. Eksport polski ogółem w tym czasie wyniósł 90,5 mld EUR i był wyższy od porównywalnego okresu roku ubiegłego o 2,1%; import w tym samym czasie osiągnął 86,3 mld EUR będąc mniejszy od ubiegłorocznego o 0,2%. Saldo HZ Polski w omawianym okresie było dodatnie (drugi kolejny rok, podczas gdy w poprzednich latach było stale ujemne) i wyniosło 4.196,6 mln EUR, tj. o blisko 92% większe od dodatniego salda w I płr 2015 r. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Dobre (częściowo) wyniki finansowo-ekonomiczne I półrocza 2016 r. Szczegóły statystyczne „chemii” w 2015 r.

W poprzednim (sierpniowym) numerze Chemika, pod niniejszą statystyczną winietą, zaprezentowano wyniki produkcyjne, jakie uzyskał krajowy przemysł, w tym głównie przemysł chemiczny, w I płr 2016 r. Zgodnie z uprzednią zapowiedzią, w ślad za opublikowanymi ostatnio przez GUS danymi, w niniejszej informacji przedstawiamy wybrane wyniki finansowo-ekonomiczne, jakie osiągnięto w tych branżach w tym samym okresie. Krajowy przemysł wypracował w I półroczu 2016 r. zyski netto w wysokości 48,9 mld zł i były one większe od uzyskanych w podobnym okresie poprzedniego roku o 8,4%. Ten ostatni wskaźnik jest godny odnotowania także z tego względu, że zyski przemysłu w Polsce w całym minionym roku (2015) były o 2,5% mniejsze niż w roku poprzedzającym (2014). Na tle takiej sytuacji całego krajowego przemysłu, przemysł chemiczny (łącznie 3 jego działy) wypracował w minionym półroczu 7,3 mld zł zysku (14,9% krajowego), a ich wzrost do półrocza 2015 r. wyniósł aż 23,9%. Szczegółowe rozbicie wypracowanych zysków w I płr 2016 r. przez najważniejsze działy krajowego przemysłu...
Read more

Wybrane wyniki I półrocza 2016 r. w Polsce, w przemyśle i „chemii” oraz w pozostałych krajach

W ostatnich dniach GUS ogłosił pierwsze, jeszcze niepełne, dane dotyczące głównie gospodarki, jakie osiągnął nasz kraj w I półroczu 2016 r. Z opublikowanych informacji dokonano skrótowego wyciągu najważniejszych statystyk dotyczących szczególnie przemysłu chemicznego, na tle jednak, w określonym zakresie, sytuacji ogólnokrajowej i w innych działach przemysłu. Na wstępie kilka informacji ogólnych dotyczących sytuacji ludnościowej. I półrocze br. było okresem dalszego spadku stanu ludności w kraju – regres ten trwa od kilku kwartałów. Gdy jeszcze na początku ubiegłego 2015 r., w I kwartale było nas w kraju 38.458 tys. osób, to liczba ta spadała poprzez 38.437 tys. w końcu ub. r., aby na koniec II kw. 2016 r. uzyskać wielkość 38.422 tys. osób. Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych, a zgonów) w I płr. ogółem w kraju, aczkolwiek był nadal ujemny i wyniósł minus 9 tys. osób, to jednak w wartości bezwzględnej zmniejszył się – w tym samym okresie poprzedniego roku odnotowano minus 23 tys. osób. Poprawiła się...
Read more

Branże krajowego przemysłu chemicznego w 2015 r. „Chemia” na warszawskiej GPW

Wszelkie dane statystyczne dotyczące gospodarki, w tym przemysłu chemicznego, w ubiegłym 2015 r., publikowane w poprzednich wydaniach Chemika, prezentowały sytuację we wspomnianym przemyśle, w obowiązującym podziale na trzy jego działy (PKD 20, 21 i 22). Dopiero niedawno, udało się uzyskać w Ministerstwie Rozwoju (za co wyrażamy podziękowanie), wyniki gospodarcze minionego roku, dotyczące krajowego przemysłu chemicznego, w bardziej szczegółowym rozbiciu, głównie na jego tzw. grupy. Wszystkie publikowane poniżej dane dotyczą firm o zatrudnieniu powyżej 9 osób. Po redakcyjnej obróbce prezentujemy je w dwóch tablicach (Tab. 1 i 2), zawsze na tle wyników, jakie osiągnęła zbiorowa sekcja przemysłu przetwórczego w Polsce (PKD sekcja C). W Tablicy 1 zgrupowaliśmy liczbowe wielkości, głównie natury organizacyjnej, inwestycji i eksportu. Dane w Tablicy 2 dotyczą szczególnie wyników ekonomicznych. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Polska w Unii Europejskiej w 2015 r.

W kilku poprzednich edycjach Chemika, przedstawiliśmy pod tą winietą m.in. dane statystyczne dotyczące wyników, jakie osiągnęła krajowa gospodarka, w tym bardziej szczegółowo przemysł chemiczny, w minionym 2015 r. W końcu maja br. GUS ogłosił, również za ubiegły rok, zbiorcze, syntetyczne dane, dotyczące sytuacji demograficznej, ale przede wszystkim gospodarczej, w odniesieniu do krajów zgrupowanych w Unii Europejskiej. Aczkolwiek cząstkowe dane na ten temat, prezentowaliśmy pod statystyczną winietą w lutowym wydaniu Chemika, to jednak zbiorcze informacje, dotyczące całego minionego roku, przytaczamy obecnie po raz pierwszy. Ze względu na ich uniwersalny charakter, przytoczone wielkości i wskaźniki dotyczące poszczególnych krajów prezentują głównie obraz ich całości gospodarki i przemysłu, bez uwzględnienia sytuacji przemysłu chemicznego, na co zwykle w naszych opracowaniach, zwracamy szczególną uwagę. Przedmiotowe dane zamieściliśmy poniżej w dwóch Tablicach 1 i 2. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Podmioty przemysłu chemicznego i pokrewne na „Liście 500” Rzeczpospolitej za 2015 r. Wstępne wyniki przemysłu w I kwartale 2016 r.

W końcu kwietnia br., „Rzeczpospolita” ogłosiła, tradycyjnie od 18. lat, „Listę 500”. największych, dobrowolnie zgłoszonych, podmiotów gospodarczych ze sfery przemysłu, handlu i finansów w Polsce za rok 2015 r. „Chemik”, również tradycyjnie, zamieszcza poniżej wyciąg przedsiębiorstw przemysłu chemicznego oraz branż pokrewnych z tej Listy. Zanim jednak je przedstawimy i omówimy, na wstępie kilka informacji dotyczących całej zbiorowości „Listy 500”. Na wstępie warto odnotować układ właścicielski wybranych największych podmiotów w kraju, zatrudniających łącznie ponad 1.450 tys. osób (wzrost o ok. 100 tys. wobec roku poprzedniego). Dominujący nadal, od wielu lat, jest udział kapitału zagranicznego – stanowi on 47,6% własności firm; podmioty prywatne polskie to 44,6%, firmy państwowe w minionym roku stanowiły jeszcze 6,6%, a 1,2% własności omawianej grupy to sektor komunalny. Wymieniona struktura własnościowa w ostatnim dziesięcioleciu uległa znaczącym zmianom: 10 lat temu przedstawiała się w tych samych pozycjach odpowiednio: 50,6, 30,0, 18,2 oraz niezmiennie 1,2%. Największej więc redukcji (trzykrotnej) uległ, do wspomnianego roku, sektor przedsiębiorstw państwowych; znacząco wzrósł natomiast...
Read more

Wyniki finansowe przemysłu w 2015 r. – mniejsze zyski; zwiększone nakłady inwestycyjne. Wypadki przy pracy

W lutowym numerze Chemika, pod niniejszą winietą, przedstawiono wyniki produkcyjne przemysłu krajowego, w tym działów przemysłu chemicznego, uzyskane w 2015 r. Dopiero w końcu marca br. GUS ogłosił roczne wyniki finansowe i ekonomiczne wypracowane przez przemysł, z których, dla naszych Czytelników, dokonaliśmy wyboru podstawowych informacji dotyczących krajowego przemysłu i wybranych najważniejszych działów, w tym działów przemysłu chemicznego. W minionym roku przemysł w Polsce przy przychodach ze sprzedaży produkcji w wysokości 1.197,0 mld zł (wzrost do roku poprzedniego o 4,9%), wypracował zyski w wysokości 72,0 mld zł i były one o 2,5% niższe od uzyskanych w poprzednim 2014 r., tj. o kwotę 1.866 mln zł. Spadek osiągniętych zysków wpłynął również pośrednio na obniżenie wskaźnika rentowności. Informacje o tym, jak kształtowały się uzyskane wartości zysku na tle wyników w 2014 r., w poszczególnych najważniejszych działach przemysłowych, wraz z wypracowanymi w tym okresie wskaźnikami rentowności obrotu netto, przedstawiono w Tablicy 1. Czytaj więcej w pliku PDF Read more

Handel zagraniczny Polski w 2015 r. Sytuacja w krajowym przemyśle – wyniki stycznia br.

W lutym br. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i GUS, opublikowało syntetyczną informację o obrotach handlu zagranicznego (HZ) kraju w 2015 r. (z danymi o charakterze wstępnym, które mogą ulec przyszłemu uściśleniu), na podstawie której przedstawiamy wybrane dane, o charakterze ogólnym, z uszczegółowieniem informacji dotyczących obrotu chemikaliami. Miniony rok jest, w zakresie obrotów zagranicznych, szczególnym w porównaniu do wielu poprzednich, poza faktem, podobnie jak w poprzednich latach, kolejnego istotnego wzrostu zarówno eksportu (o 7,8%) jak i importu (o 3,9%), jest to pierwszy rok na tle minionego dziesięciolecia, gdy saldo w obrotach kraju okazało się dodatnie, w odróżnieniu do minionych lat, kiedy permanentnie było ujemne. Niestety, nie można tego powiedzieć o obrotach handlu zagranicznego chemikaliami, które nadal, jak we wszystkich ostatnich latach, osiągnęło wartość ujemną. Bardziej szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w dalszej części niniejszej publikacji. Ubiegłoroczne obroty handlu zagranicznego Polski, wyrażone w wartościach w milionach: złotych, USD i EUR, wyniosły: w eksporcie odpowiednio 747.248,2; 199.378,0 oraz...
Read more

Gospodarka i przemysł Polski w 2015 r. – wyniki wstępne. Sytuacja w wybranych krajach.

W końcu stycznia br. Główny Urząd Statystyczny, na specjalnej konferencji prasowej, przedstawił wstępne (bez danych ekonomiczno– finansowych) wyniki, jakie osiągnął kraj w minionym 2015 r. Dotyczyły one głównie sytuacji gospodarczej, ale również demograficznej i społecznej, i od tych rozpoczniemy poniższą relację dla Czytelników Chemika. Sytuacja ludnościowa kraju dotycząca roku ubiegłego niesie określone elementy niepokoju. Liczba mieszkańców naszego kraju w minionym roku uległa kolejnej redukcji. W końcu 2015 r. ludność Polski wyniosła 38.446 tys. osób i była o 33 tys. mniejsza niż rok wcześniej, a o 40 tys. osób – niż na początku 2014 r. W ubiegłym roku nastąpił również ubytek naturalny liczby mieszkańców. W okresie tym nastąpiło 372 tys. żywych urodzeń, a jednocześnie było 388 tys. zgonów, a więc, tych ostatnich, o 16 tys. więcej niż pierwszych. Dla kompletu najważniejszych danych dotyczących sytuacji demograficznej kraju warto dodać, że w omawianym okresie minionego roku zawarto w Polsce 186 tys. małżeństw, przy jednoczesnej liczbie aż 67 tys. rozwodów. Korzystniej natomiast...
Read more