Category Archives: Przemysł w statystyce

Środowisko i ekologia. Giełda Papierów Wartościowych

Na początku grudnia ub.r. Główny Urząd Statystyczny opublikował swój nowy rocznik „Ochrona środowiska 2015”, w którym przedstawił zestaw danych (głównie za 2014 r.) dotyczących środowiska naturalnego oraz przebiegu i wyników proekologicznej działalności na jego rzecz. Z bardzo obszernego materiału (514 stron), dokonano wyboru podstawowych informacji o charakterze ogólnym oraz dotyczących przemysłu chemicznego. Zaprezentowano je w czterech tabelarycznych zbiorach. Integralną i ważną częścią środowiska kraju są jego zasoby mineralne, szczególnie o wartościach użytkowych, przede wszystkim będące surowcami dla energetyki i przemysłu, w tym przemysłu chemicznego. Stan tych zasobów, wg aktualnego rozeznania geologicznego oraz wielkości rocznego ich wydobycia, jak również wynikające z tego teoretyczne okresy zapasów tych minerałów dla krajowej gospodarki, przedstawiono w Tablicy 1. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Trzy kwartały 2015 r. w gospodarce i przemyśle chemicznym. Energetyka i węgiel.

Z opublikowanych przez GUS i Ministerstwo Gospodarki danych o realizacji zadań gospodarczych w kraju w minionych trzech kwartałach br. prezentujemy poniżej najważniejsze z nich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Na wstępie jednak – o sytuacji ogólnokrajowej, która rozwijała się w miarę stabilnie przy umiarkowanym tempie wzrostu. Niestety, nie można tego powiedzieć o krajowej sytuacji demograficznej, która jest mało stabilna. I tak, aczkolwiek stan ludności w kraju, który wyniósł na koniec września 38.462 tys. osób był o 5 tys. wyższy od stanu w czerwcu br., ale jednocześnie okazał się aż o 30 tys. osób niższy od tego sprzed roku, tj. 30.09.2014. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było, w kolejnych trzech kwartałach, wyższe niż przed rokiem; łącznie w okresie 9 miesięcy wzrosło o 1,1% i na koniec września br. wyniosło 5.587 tys. osób. W ciągu roku zwiększyła się Polsce również liczba emerytów o – 24 tys. osób do 8.881 tys. Pozytywnym zjawiskiem była sytuacja w zakresie bezrobocia....
Read more

Podmioty przemysłu chemicznego na „Liście 2000” Rzeczpospolitej. Biokomponenty w biopaliwach w Polsce

Z końcem października br. dziennik „Rzeczpospolita”, zgodnie z 14-letnią już tradycją ogłosił na swoich łamach „Listę 2000” – dobrowolnie zgłoszonych, największych (wg wielkości przychodów ze sprzedaży) krajowych przedsiębiorstw sektorów produkcji, handlu, usług i finansów za rok 2014. Z listy tej dokonaliśmy dla naszych Czytelników wyboru firm zaliczanych do przemysłu chemicznego (wg PKD 20,21 i 22 – zaznaczone w Tablicy 1 pogrubionym drukiem) oraz niektórych z branż pokrewnych (paliwa, papier), lub usługowych na rzecz chemii. Zanim jednak przedstawimy nieco szczegółów dotyczących „naszych” branż, kilka informacji ogólnych o całej „Liście 2000”, którą, ze względu na koncentrację na niej największych podmiotów, uznać można za określoną wizytówkę krajowej gospodarki. Mimo, że, jak wiadomo, cała krajowa gospodarka rozwijała się w minionym roku w tempie ok. 3,3%, to jednak generalnym akcentem „Listy 2000”, szczególnie w porównaniu do listy z roku poprzedzającego (wyniki za 2013 r.), jest określona stagnacja podmiotów (a nawet regres), w tym wybranych największych, z licznymi jednak pozytywnymi wyjątkami. Firmy z omawianej...
Read more

Wyniki I półrocza 2015 w branżach przemysł chemicznego. Firmy polskie na „Liście 500” Rzeczpospolitej – największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej

W kolejnych poprzednich edycjach Chemika przedstawiliśmy wyniki I półrocza br., dotyczące całości gospodarki, a przede wszystkim przemysłu chemicznego, ale, dla tego ostatniego, jedynie w podziale na trzy działy tego przemysłu PKD 20,21 i 22 (chemikalia, farmaceutyki oraz wyroby z gumy i tworzyw sztucznych). Dopiero w ostatnich dniach opublikowane zostały przez Ministerstwo Gospodarki wyniki wspomnianego okresu, w bardziej szczegółowym podziale, wg systemu PKD, na grupy (branże) przemysłowe i z tych materiałów dokonaliśmy dla naszych Czytelników wyboru najważniejszych danych statystycznych, które prezentujemy w Tablicach 1 i 2. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wyniki finansowo–ekonomiczne I półrocza 2015 r. w przemyśle. Przegląd międzywojewódzki

W poprzednim, sierpniowym numerze Chemika, pod tą samą winietą, przedstawiliśmy m.in. sytuację w krajowym przemyśle w I półroczu br. dotyczącą zatrudnienia i płac, wielkości produkcji sprzedanej oraz ilości wytworzonych w tym czasie podstawowych produktów chemicznych. Jako uzupełnienie powyższego, w niniejszej edycji, prezentujemy wybrane efekty ekonomiczno–finansowe, jakie w tym samym czasie osiągnął krajowy przemysł, w postaci wypracowanych zysków i wskaźników rentowności oraz jakie zaangażował środki kapitałowe na realizowane inwestycje. Cały krajowy przemysł, który w omawianym okresie uzyskał przychody ze sprzedaży wytworzonych produktów w wysokości 585,4 mld PLN (wzrost do tego okresu ub.r. o 4,6%), osiągnął z tego zyski netto w wysokości 45,1 mld PLN (wzrost do ub.r. o 10,8%). Wypracowany więc zysk stanowił 7,7% przychodów, gdy w podobnym okresie poprzedniego roku 7,1%. Wyraźne zwiększenie zysków przemysłu i poprawa jego relacji w stosunku do osiągniętych przychodów, przyniosło w rezultacie poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto krajowego przemysłu o 0,9 pkt procentowego do wartości 6,1%. Czytaj więcej w pliku PDF Read more

Dobre (z problemami) I półrocze 2015 w kraju i przemyśle chemicznym. Sygnały z Unii Europejskiej. Biotechnologia w 2013 r.

I półrocze br. charakteryzowało się w skali kraju, w większości przypadków, pozytywnymi efektami, szczególnie w strefie wyników gospodarczych. Syntetyczny wskaźnik wzrostu PKB, który za I kw. 2015 r. wyniósł 3,6% (wobec podobnego okresy ub.r.), prognozowany jest za I płr. nawet w wysokości 3,7%, a w miarę realne wizje całego 2015 r. sugerują roczną stopę wzrostu około 4,0%. Niepokój natomiast, w obszarze spraw generalnych, budzi sytuacja demograficzna. Stan ludności Polski na koniec I półrocza br. uległ dalszemu zmniejszeniu do 38.457 tys. osób. II kwartał 2015 r. był kolejnym trzecim, gdy ludność kraju ulegała redukcji. Spadek ten wyniósł odpowiednio w tys. osób – 13 w IV kw. 2014; 16 w I kw. 2015 oraz 6 tys. osób w II kw. br. Łącznie więc, w ostatnich 3 kwartałach ludność Polski, w wyniku ruchu naturalnego i migracji, zmniejszyła się o 35 tys. osób. Samo saldo migracji zagranicznych, które w I płr. 2015 było ujemne i wyniosło 9 tys. osób, uległo, w liczbach...
Read more

Wyniki I kwartału 2015 r. w gospodarce kraju i krajach Unii Europejskiej. Spółki chemiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wyniki I kwartału 2015 r. w gospodarce kraju i krajach Unii Europejskiej. Spółki chemiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie PAPROCKI J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7 Zaprezentowano wyniki I kwartału 2015 w Polsce i w przemyśle, w tym w przemyśle chemicznym. Na tle danych ogólnych dotyczących liczby ludności, zatrudnienia ogółem i w przedsiębiorstwach, wskaźnika bezrobocia i wartości PKB, przytoczono wartość produkcji sprzedanej przemysłu, także w podziale na PKD 20, 21 i 22; wypracowane zyski netto przemysłu, również w takim podziale; handel zagraniczny i nakłady inwestycyjne. Pokazano zmiany PKB w krajach UE i pozostałych. W osobnej tablicy wskazano notowania akcji oraz wartości rynkowych spółek chemicznych i paliwowych 30 czerwca 2015 r. na GPW w Warszawie. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Podmioty przemysłu chemicznego na „Liście 500” Rzeczpospolitej za 2014 r.

Podmioty przemysłu chemicznego na „Liście 500” Rzeczpospolitej za 2014 r. PAPROCKI J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 6, 352–354 W pierwszej połowie maja br. dziennik Rzeczpospolita ogłosił tradycyjną listę, dobrowolnie zgłoszonych, 500 największych w Polsce – mierzonych wartością przychodów – firm z obszaru przemysłu, handlu i finansów w 2014 roku. Znalazły się na niej także podmioty gospodarcze przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, które zaprezentowano w Tablicy kolejności miejsc i porównaniem do zajmowanych miejsc w zestawieniu „Liście 500” za 2013 rok. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Polski przemysł chemiczny w czasie II wojny światowej

Polski przemysł chemiczny w czasie II wojny światowej PAPROCKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 311–313 Nawiązując do 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, która odcisnęła swoje tragiczne piętno na wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego Europy, w tym Polski, pozostawiła także znaczący wpływ na stan i przyszłe losy przemysłu chemicznego w Polsce. Przedstawiono zmiany w tym przemyśle w latach wojny, głównie w ujęciu statystycznym i uzupełniono wybranymi informacjami o wojennych losach najważniejszych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce. Wymieniono też nazwiska niektórych Osób, którzy wnieśli największy intelektualny wkład w funkcjonowanie przemysłu chemicznego tuż przed wojną, a następnie zaraz po jej zakończeniu przyczynili się do intensywnej odbudowy i uruchamiania produkcji. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wybrane dane o środowisku i ekologii w Polsce oraz w krajach UE

Wybrane dane o środowisku i ekologii w Polsce oraz w krajach UE PAPROCKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 254–256 Zaprezentowano wyniki finansowo-ekonomiczne osiągnięte przez przemysł, w tym przemysł chemiczny, w 2014 r. oraz związane z tym wskaźniki rentowności. Nawiązując do tematyki wydania – bezpieczeństwa – pokazano statystykę wypadków przy pracy w Polsce w latach 2013–2014. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more