Historia

Czasopismo „Chemik” powstało w 1948 r. z inicjatywy prof. Aleksandra Zmaczyńskiego, ówczesnego generalnego dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Gliwicach. Miało ono początkowo charakter informacyjno-szkoleniowy, a jego celem było dostarczanie podstawowej wiedzy chemicznej i technologiczno-aparaturowej pracownikom przemysłu chemicznego. W pierwszych zeszytach „Chemika”, których nakład sięgał nawet 50 tysięcy egzemplarzy (!), obok przystępnie redagowanych wiadomości w dziale „Uczymy się chemii”, zamieszczano m.in. serwis informacyjny „Chemia w kraju i za granicą” oraz „Osiągnięcia w odbudowie fabryk”. Autorami artykułów w „Chemiku” byli już wówczas znakomici przedstawiciele polskiej chemii, m.in. inżynierowie: Antoni Radliński, Błażej Roga, Antoni Sabatowski. „Chemik” był wówczas wydawany przez Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego w Gliwicach. Pierwszy zeszyt czasopisma został zredagowany przez Panią inżynier Franciszkę Wajgnot; kolejne numery (2-23) redagował Stanisław Spyra.

Z początkiem 1950 roku na stanowisko redaktora naczelnego powołano Pana Teofila Bobrownickiego (1897-1970) – człowieka niezwykłej erudycji, ze znajomością zagadnień wydawniczych, nabytą jeszcze w II RP w Wojskowym Biurze Historycznym, wielkiego entuzjastę rozwoju prasy technicznej. W tym samym czasie powstało pierwsze Kolegium Redakcyjne, w którego pracach uczestniczyli inżynierowie: Antoni Sabatowski, Tadeusz Kalusiński, Zdzisław Lewandowski, Henryk Galante i Stanisław Musioł. Na łamach pojawiły się nowe działy (m.in. „Kronika”, „Przegląd prasy technicznej” i artykuły przeglądowe i problemowe).

W 1951 roku utworzono stanowisko Sekretarza Redakcji, które objęła Pani Maria Rokicka, a współpracę z Kolegium podjął późniejszy Minister Przemysłu Chemicznego, Pan inż. Antoni Radliński. Zacieśniały się też więzi czasopisma z ruchem stowarzyszeniowym chemików. W 1952 roku „Chemik” staje się organem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a w 1954 roku także organem Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. W tym samym roku obowiązki Sekretarza Redakcji przejęła Pani Magdalena Dobrucka, następnie funkcję tę pełniły kolejno mgr Teresa Krzystolik, Alina Kwiecień i mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka.
Podczas Walnego Zebrania SITPChem w Gliwicach w 1956 roku, Profesor Aleksander Zmaczyński oraz inżynierowie Władysław Plaskura i Adam Kowalski wystąpili z inicjatywą powołania Rady Programowej czasopisma i określenia profilu tematycznego „Chemika”, który cieszył się uznaniem całej branży i adresował swoje publikacje przede wszystkim do kadry inżynierskiej przemysłu chemicznego – w odróżnieniu od wydawanego w Warszawie i kontynuującego tradycje przedwojennego czasopiśmiennictwa naukowo-technicznego – „Przemysłu Chemicznego”, gdzie zamieszczano publikacje prac z dorobku badawczego instytutów branżowych i z uczelni. „Chemik” miał pozostawać czasopismem dla inżynierów – w przemyśle i jego zapleczu naukowo-badawczym z przewagą publikacji przeglądowych, problemowych i nowości technologicznych dla przemysłu. Ważną, a może wręcz decydującą rolę w utrzymaniu tego kierunku rozwoju naszego miesięcznika odgrywała odtąd już zawsze Rada Programowa, której przewodniczyli inżynierowie i profesorowie – organizatorzy polskiego przemysłu chemicznego: mgr inż. Wacław Sobierański (do 1969 roku), mgr inż. Marian Skowerski (do 1974 r.) i profesor Edward Grzywa (do 1996 roku, kiedy Rada Programowa pracowała wspólnie dla obu polskich czasopism chemicznych). W 1996 roku Zarząd Główny SITPChem powołał osobną Radę Programową miesięcznika „Chemik”, której od dwóch kadencji przewodniczy Pan Profesor Stefan Zieliński.

Praca w redakcji czasopisma technicznego wymaga szczególnej umiejętności i pasji. Obok specjalistycznej wiedzy inżynierskiej – posługiwanie się poprawną polszczyzną i terminologią, obok dociekliwości – talent właściwego wyboru i sposobu przekazywania najważniejszych informacji, obok zainteresowania pracami kolegów – umiejętność wnikliwej, fachowej recenzji tekstów. Wszystkie te cechy skupiali zawsze w sobie znakomici redaktorzy działowi – członkowie Kolegium Redakcyjnego w całej historii naszego miesięcznika: dr inż. Konrad Lemańczyk, mgr inż. Zdzisław Łagowski, mgr inż. Zygfryd Margulies, prof. mgr inż. Władysław Plaskura, mgr inż. Kazimierz Wiszniowski, dr Stanisław Moliński, mgr Ambroży Czech, dr Jerzy Gdynia, mgr inż. Jerzy Paprocki, dr inż. Stanisław Maciaszek, dr hab. inż. Marian Grobelny, prof. dr inż. Edward Buntner i Pani dr Danuta Różycka, którzy podejmując współpracę z „Chemikiem” już na zawsze pozostawali przyjaciółmi czasopisma. To przede wszystkim dzięki Ich pracy, wiedzy, kompetencji, umiejętnościom i pasji, „Chemik” obchodzi jubileusz 60-lecia.

Na łamach „Chemika” pojawiały się artykuły i opinie sygnowane nazwiskami znanych i uznanych autorów – inżynierów, nauczycieli akademickich, naukowców, organizatorów przemysłu, budowniczych polskich fabryk chemicznych. W blisko 1000 wydań czasopisma w ciągu 60 lat można prześledzić historię polskiego przemysłu chemicznego, poznać argumenty i wątpliwości towarzyszące jego rozwojowi, ocenić zrealizowane z sukcesem przedsięwzięcia oraz plany i zamierzenia, które pozostały w sferze wizji i projektów.

Doniesienia na temat nowości technologicznych i rozwoju przemysłu chemicznego – z kraju i ze świata, liczne publikacje związane z funkcjonowaniem firm i wyrobów w Polsce i za granicą – składają się na niezwykle cenny zbiór informacji, które w przeszłości służyły jako jedno z nielicznych źródeł, a dzisiaj – jako jedno z wielu – pozostają źródłem wiarygodnym, bo poprawnym merytorycznie.

Wspomniano już, że pierwszym wydawcą „Chemika” był Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego. W 1958 roku wydawanie czasopisma przejęły Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT w Warszawie (później przekształcone w Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT). W wielkiej rodzinie czasopism technicznych, „Chemik” zyskał nie tylko zaplecze merytoryczne i organizacyjne we wszystkich sprawach, w niezwykle wówczas skomplikowanym cyklu wydawniczym, ale też możliwość wymiany doświadczeń i wpływu na kształtujący się wówczas w Polsce jednolity rynek prasy technicznej. Od stycznia 1992 roku wydawanie „Chemika” przejął utworzony między innymi w tym celu – Zakład Wydawniczy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – CHEMPRESS-SITPChem w Gliwicach.

Wzorem naczelnego redaktora był pierwszy Naczelny „Chemika” – Pan Teofil Bobrowicki (od 1950 r.). Jego następcą został Pan dr inż. Marian Grobelny (członek Kolegium Redakcyjnego od czerwca 1959 r.)., który pełnił funkcję Naczelnego Redaktora w latach 1966-1983, a obecnie pozostaje niezastąpionym redaktorem działowym – członkiem Kolegium Redakcyjnego. Od 1983 do 2001 roku czasopismem kierował Pan prof. dr inż. Edward Buntner. Od 1 stycznia 2002 roku zaszczyt ten przypada niżej podpisanej.

Rok 2002 był jubileuszowym rokiem 55-lecia wydawania miesięcznika CHEMIK. Od stycznia 2002 roku, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Programowej i po dokonaniu stosownego zapisu w Krajowy Rejestrze Sadowym, CHEMIK ukazuje się z podtytułem nauka-technika-rynek.

Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1952 roku. Podstawowym celem czasopisma – jako miesięcznika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – jest upowszechnianie krajowych i światowych osiągnięć nauki w dziedzinie chemii i technologii chemicznej oraz identyfikowanie, prezentowanie i dyskusja o warunkach funkcjonowania firm i instytucji w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej w Polsce i na świecie, a także szerokie prezentowanie idei ruchu stowarzyszeniowego inżynierów chemików, jego celów i sposobów ich realizacji oraz dbałość o podnoszenie rangi i znaczenia całego środowiska.
Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek zyskuje uznanie w środowisku inżynierskim, ale także wysoka ocenę Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk i wydziałów chemicznych polskich uczelni wyższych.

Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek jest drukowany w Zakładzie Poligraficznym SITPChem w Gliwicach. Od numeru 1/2002 miesięcznik CHEMIK zmienił szatę graficzna; wprowadzona została kolorowa okładka, zmienione graficzne ułożenie kolumn wewnątrz numeru, wprowadzono nowe winiety. Redakcja nawiązała współprace z grafikiem – Grzegorzem Glancem, który jest autorem nowej szaty graficznej czasopisma. W tym samym czasie redakcja sukcesem zwieńczyła starania o sprzedaż miesięcznika w salonach EMPIK i odtąd CHEMIK – jako jedyne czasopismo naukowo-techniczne – jest rozprowadzany także w 17 salonach sieci EMPIK w całym kraju. Jest jednocześnie dostępny w księgarni akademickiej w Gliwicach, a obecnie redakcja nawiązuje podobna współprace z księgarniami w innych miastach, tam gdzie umiejscowione są firmy chemiczne i/lub ośrodki akademickie, kształcące kadrę chemiczna. Co roku redakcja kieruje zaproszenie do wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia – do współpracy, prenumeraty, prezentacji bieżących sukcesów i problemów, z działalności w kadencji 2002-2006 zachęcając jednocześnie do popularyzowania naszego miesięcznika w swoim środowisku. Redakcja nawiązała tez kontakt ze wszystkimi uczelniami wyższymi w Polsce, kształcącymi na kierunkach chemicznych i ochrony środowiska, czego efektem jest prezentacja w każdym wydaniu kolejnych wydziałów i zwiększone zainteresowanie miesięcznikiem CHEMIK wśród kadry akademickiej i studentów tych wydziałów. Podobnie – z działami Public Relations firm chemicznych, co owocuje bieżącym serwisem informacyjnym wprost z firm pod specjalnie stworzona winieta „Chemia w kalejdoskopie – aktualności z firm”.

W okresie 2002-2006 redakcja – ze środków pochodzących wyłącznie z własnej działalności – została wyposażona w niezbędny sprzęt komputerowy (także dla obsługi ksiegowo-finansowej), drukarki, ksero, dyktafon, aparat fotograficzny; unowocześniono pomieszczenie redakcji, wykonano stałe łącze internetowe. Opracowana została witryna internetowa czasopisma i stworzone zostało elektroniczne archiwum miesięcznika CHEMIK, poczynając od 2000 roku. Wszystkie te działania służą codziennej pracy redakcji; są niezbędnym elementem funkcjonowania redakcji i rozwoju czasopisma, dzisiaj juz z 59-letnia tradycja.

CHEMIK nauka-technika-rynek jest czasopismem naukowo-technicznym obejmującym swoim profilem problematykę chemii stosowanej – badan stosowanych, technik i technologii przemysłowych, kontroli procesów i – w ostatnich latach coraz szerzej – problematykę zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, a także zagadnieniami organizacyjno-prawnymi obejmującymi funkcjonowanie w Unii Europejskiej – nie tylko firm przemysłowych, ale także instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni i wzajemnych relacji we współpracy. Najważniejszym przesłaniem publikacji w miesięczniku CHEMIK jest upowszechnianie postępu technologicznego i technicznego w przemyśle chemicznym i kształtowanie nowoczesnych form współpracy nauki z przemysłem oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju, w tym zasad tzw. Zielonej chemii, a także propagowanie pozytywnego wizerunku chemii jako branży o podstawowym znaczeniu w nauce, w gospodarce i w rozwoju cywilizacyjnym – w Polsce i w świecie. Wszystkie publikacje są recenzowane przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach i zawierają streszczenia polsko- i angielskojęzyczne. Publikacje są przygotowywane przez znakomitych naukowców, ale także przez wybitnych inżynierów i menedżerów z przemysłu – niemal w równych proporcjach. Od 2004 r. w każdym wydaniu ukazuje się obszerny serwis doniesień z firm – krajowych i zagranicznych – pokazując bieżący stan i tendencje zmian w polskim i światowym przemyśle chemicznym.

W mijającej 4-letniej historii czasopisma, redakcja podjęła wysiłek przygotowywania wydań tematycznych poświęconych poszczególnym branżom i najważniejszym problemom przemysłu chemicznego, a także istotnym dla całego przemysłu regulacjom prawnym Unii Europejskiej (np. dyrektywa IPPC, projekt systemu REACH). Co roku Chemik towarzyszył tez kolejnym Seminariom SITPChem z cyklu „Restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce”. Bogaty zbiór merytorycznych prezentacji, wraz z zapisem dyskusji, jest niepodważalnym osiągnięciem miesięcznika Chemik i stanowi dzisiaj merytoryczna podstawę do rozważań o przemianach polskiej chemii – w nauce i w przemyśle – będąc jednocześnie świadectwem zaangażowania naszego Stowarzyszenia w sprawy polskiej chemii.

Wydania tematyczne, dzisiaj mające juz swój stały kalendarz w corocznym cyklu wydawniczym, to:
II. w lutym – farmacja
III. w marcu – możliwości i szanse branży chemicznej w UE
IV. w kwietniu – tworzywa sztuczne
V. w maju – petrochemia i biopaliwa
VI. w lipcu/sierpniu – zrównoważony rozwój
VII. w październiku – edukacja
VIII. w listopadzie – agrochemikalia
IX. w grudniu – restrukturyzacja przemysłu chemicznego.

Wydania tematyczne są przygotowywane pod patronatem i opieką merytoryczną członków Rady Programowej miesięcznika CHEMIK; czasopismo dzięki takiej współpracy zyskuje pewność prezentacji na najwyższym poziomie – zarówno w doborze tematów, jak i autorów publikacji. Za tę bliską współpracę, redakcja z szacunkiem i wdzięcznością dziękuje wszystkim członkom Rady Programowej. Warto przypomnieć, ze w wydaniach tematycznych redakcja podejmuje najważniejsze, bieżące sprawy. I tak na przykład w numerach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi w kolejnych latach prezentowana była dyrektywa IPPC i aktywność Technicznych Grup Roboczych, projekt systemu REACH, zasady zielonej chemii, kolejno Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach – zawsze z komentarzem osób i instytucji związanych z ustalaniem i realizacją poszczególnych zapisów prawnych. Wydania o zrównoważonym rozwoju przygotowywane są od początku we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, są także upowszechniane wśród uczestników konferencji ekologicznych organizowanych przez SITPChem – m.in. przez Oddziały w Gliwicach i w Tarnowie. Wydanie o projekcie systemu REACH (6-7/2004) było upowszechnione także wśród polskich eurodeputowanych (w Warszawie i w Brukseli) – w czasie najgorętszej debaty nad tym projektem w Parlamencie Europejskim.

Kolejny ważny projekt, to wydania o petrochemii i biopaliwach, w których przedstawiamy stan wiedzy na temat surowców odnawialnych jako źródeł materiałów pędnych i energii i na tym tle prezentujemy doświadczenia i przygotowanie gospodarki do podjęcia wyzwań związanych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Osobne miejsce w tych wydaniach mają zagadnienia związane ze stanem i kierunkami rozwoju przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, a także aspekty prawne i organizacyjne. Wydania o tworzywach sztucznych zawierają wszechstronną prezentację dorobku naukowego w tej dziedzinie – z jednej strony i problemy zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych – z drugiej. Wydania o agrochemikaliach są prezentacją dorobku ośrodków naukowo-badawczych, w tym projektów zamawianych, a także wszechstronną informacja o obowiązujących przepisach prawnych (EC Fertilizer). Wydania o edukacji kadr chemicznych, obok opinii nauczycieli akademickich, profesorów, inżynierów i menedżerów z przemysłu, są forum dyskusji o kierunkach kształcenia, minimach programowych, standardach – także w kontekście nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz dążeniu do ujednolicenia organizacji kształcenia w ramach Unii Europejskiej. Wydania o farmacji przybliżają stan i najważniejsze problemy branży farmaceutycznej, zarówno z punktu widzenia procesów technologicznych jak i specyficznej dla tej branży procedury rejestracyjnej – z jednej strony oraz najnowsze prace badawcze z licznych ośrodków naukowych (Centrum Chemii Polimerów PAN, Centrum Onkologii i Akademie Medyczne) nad otrzymywaniem nowych nośników leków o optymalnym działaniu terapeutycznym. Wydania tematyczne uzupełniane są prezentacją rynku danej branży i wszechstronną informacją statystyczną dotyczącą wielkości produkcji, liczby firm, zatrudnienia, handlu zagranicznego itd., a także bieżącymi serwisami aktualności z firm i informacjami pod stałymi winietami czasopisma. Od początku 2003 roku redakcja, wspólnie z Oddziałem SITPChem w Gliwicach rozpoczęła realizacje projektu pt. „CHEMICY praca-nauka-staz”. Baza danych. Celem projektu jest gromadzenie informacji o kwalifikacjach chemików (na różnym poziomie wykształcenia), o potrzebach związanych z pracą (dla poszukujących i oferujących prace) i o możliwościach podnoszenia kwalifikacji (nauka) lub odbycia stażu. Oferta jest kierowana zarówno do doświadczonych chemików, jak i do absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni profilu chemicznym. Baza, jak o tym projekcie informujemy, jest prowadzona, weryfikowana i upowszechniana przez nasze Stowarzyszenie – organizacje, która najbardziej wiarygodnie reprezentuje środowisko chemików. Projekt jest w trakcie realizacji. Dotąd zgromadzono formularze od blisko 200 osób, przeważnie absolwentów wydziałów chemicznych poszukujących pracy. Pierwsze oferty pracy pojawiają się dopiero teraz – w maju 2006 r. Na stronie www.miesiecznikchemik.pl stworzony jest link do bazy CHEMICY praca-nauka-staz i osobny – z ogłoszeniami/ofertami pracy. W 2005 roku tworzona była na łamach Chemika (i wydana jako suplement do czasopisma) baza danych pt.: „Katalog Firm Chemicznych” obejmująca blisko 1600 podmiotów (przemysł-nauka-jbr-instytuty). Realizując taki projekt, redakcja pokazywała otoczenie rynkowe firm działających w poszczególnych branżach chemicznych – z jednej strony, ale także docierała z informacją o czasopiśmie do firm chemicznych, przede wszystkim msp – z drugiej. Katalog Firm Chemicznych przygotowany został jako osobne 100-stronicowe wydawnictwo i przekazywany był jako suplement do Chemik 12/2005 oraz wszystkim prenumeratorom w 2006 r.

Informacje o czasopiśmie (i dodatkowo wiele doniesień związanych z branżą chemiczną) są upowszechniane poprzez stronę internetową www.miesiecznikchemik.pl. Strona internetowa funkcjonuje od 2002 roku i – obok informacji o czasopiśmie i redakcji, a także o aktualnych i archiwalnych wydaniach Chemika – zawiera wiele linków, w tym do dysponujących własną stroną www organów Stowarzyszenia oraz instytucji współpracujących z redakcją. Twórca i webmaster strony www.miesiecznikchemik.pl, Bartłomiej Jakubowski jest od 2003 roku redaktorem działowym miesięcznika CHEMIK. Notujemy ok. 200 odwiedzin strony internetowej miesięcznika CHEMIK dziennie, co świadczy o sporym zainteresowaniu i inspiruje redakcję do rozszerzania tą drogą oferty czasopisma i Stowarzyszenia.

Ważne miejsce w pracy i funkcjonowaniu miesięcznika CHEMIK naukatechnika-rynek zajmuje Rada Programowa. W kadencji 2002-2006 odbyło się 16 posiedzeń Rady pod przewodnictwem Przewodniczącego, Pana Profesora Stefana Zielińskiego. Podczas posiedzeń Rady naszego miesięcznika dyskusja daleko wykracza poza sprawy samego czasopisma; obejmuje większość ważnych, bieżących problemów całej branży chemicznej, co przekłada się na tematykę podejmowana na łamach. Jak juz wspomniano, opiekę merytoryczną nad wydaniami tematycznymi przejmują członkowie Rady, co przyczynia się nie tylko do trafnego wyboru podejmowanych zagadnień, ale dodatkowo zapewnia najwyższy poziom publikacji przygotowywanych przez wskazywanych przez członków Rady Autorów. W kolejnych wydaniach, merytoryczną opiekę nad nimi podejmowali: Profesor Jacek Kijeński, Profesor Stefan Zieliński, Profesor Edwin Makarewicz, Profesor Iwo Pollo, Jerzy Kropiwnicki, Ryszard Ścigała, Władysław Karaś, Wojciech Lubiewa Wieleżyński, Czesław Bugaj, Tadeusz Jakubas, Józef Tusiński. Taka bliska współpraca redakcji z Radą Programową i ogromne zaangażowanie Przewodniczącego Rady w sprawy naszego czasopisma wpłynęła na możliwość realizacji programu pracy redakcji w całej mijającej kadencji. Aktywność zespołu redakcyjnego we współpracy z Radą Programową czasopisma przekłada się na coraz większe zainteresowanie i szerokie upowszechnienie miesięcznika CHEMIK.

Uzyskany w kolejnych latach wynik finansowy był w 60% przekazywany na rzecz Stowarzyszenia, a w 40% zasila fundusz wydzielony ZW CHEMPRESSSITPChem. W okresie 2002 – 2005 w redakcji na pełnym etacie zatrudniona była tylko jedna osoba – redaktor naczelny. Od lutego 2006 r. stanowisko sekretarza redakcji pełni mgr inż. Agnieszka Sot.

Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek jest referowany przez Chemical Abstract (USA), Chemical Engeenering and Biotechnology Abstract (CEABA – Wielka Brytania) i Refieratyvnyj Zhurnal Khimiya (Rosja). Na liście czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki jest notowany z liczba punktów – 6. W rankingu polskich czasopism naukowo-technicznych Ośrodka Badan Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest notowany z maksymalna liczba punktów – 14.

Miesięcznik CHEMIK jest wydawany przez Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem powołany decyzją Zarządu Głównego SITPChem 1 stycznia 1992 roku. ZW CHEMPRESS-SITPChem jest umiejscowiony przy Zarządzie Oddziału SITPChem w Gliwicach. Kieruje nim – od początku pełniąc tę funkcję społecznie – Pan Jerzy Kropiwnicki, zawsze oddający do dyspozycji redakcji swoje zainteresowanie, czas, pracę – za co bardzo serdecznie dziękujemy.

ZW CHEMPRESS-SITPChem został powołany przede wszystkim dla wydawania miesięcznika CHEMIK, ale podejmuje także prace wydawnicze zlecone przez zewnętrznych klientów. Oprócz przygotowania do druku, nadzoru i wydania wszystkich tomów „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego – na zlecenie Zarządu Głównego SITPChem, odejmuje prace wydawnicze materiałów konferencyjnych, ksiazek-rozpraw habilitacyjnych, wydawnictw okazjonalnych. Wszystkie prace redakcyjne i przygotowanie do druku wykonywane są przez zespół redakcyjny miesięcznika CHEMIK.

Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek, tak jak bywało w przeszłości, tak i teraz, stara się podejmować nowe wyzwania w zmieniających się warunkach funkcjonowania – w przemyśle, w gospodarce, w firmach chemicznych, w nauce, w technice i w technologii. Rynek czasopism technicznych jest wszakże coraz bardziej wymagający. Na to, by sprostać oczekiwaniom i wymaganiom kadry inżynierskiej w nauce i w przemyśle, redakcja pracuje 60 lat – z sukcesem poprawności merytorycznej wszystkich publikacji na swoich łamach, przy współudziale znakomitych Autorów – twórców technologii, inżynierów, naukowców i badaczy, menedżerów, nauczycieli akademickich, a także chemików z organizacji gospodarczych i stowarzyszeniowych. Ten sukces – jak w wielu innych dziedzinach – nie przekłada się jednak wprost na sukces rynkowy.

W redakcji podejmujemy wyzwania, by spełnić oczekiwania Czytelników, Stowarzyszenia i rynku. Uważamy jednak za niezbędne podjecie dyskusji – zapowiadanej juz kilkakrotnie przez prezesa Zarządu Głównego SITPChem, Profesora Jacka Kijeńskiego – o wspólnej polityce wydawniczej całego Stowarzyszenia. O tym, jak i komu mają służyć czasopisma naukowo-techniczne, w jaki sposób mogą być wykorzystywane także do promocji i lobbingu na rzecz całej branży chemicznej – w nauce i w gospodarce oraz, a może przede wszystkim, do realizacji celów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Tak jak bywało w przeszłości, tak i teraz, „Chemik” stara sie sprostać nowym wyzwaniom w zmieniających się warunkach funkcjonowania – w polskim przemyśle, w gospodarce, w firmach chemicznych, w nauce, w technice i technologii. Równie istotne jak dla całego otoczenia, w którym pracujemy, owe zmiany dotyczą nas samych. Rynek czasopism technicznych jest coraz bardziej wymagający. Na to, by sprostać wymaganiom kadry inżynieryjnej w nauce i w przemyśle redakcja pracuje 60 lat – z sukcesem poprawności merytorycznej wszystkich publikacji na łamach „Chemika”, przy współudziale znakomitych Autorów – twórców technologii, inżynierów, naukowców i badaczy, menedżerów, nauczycieli akademickich, a także chemików organizacji gospodarczych i stowarzyszeniowych. Ten sukces – jak w wielu innych dziedzinach – nie wprost przekłada się na sukces rynkowy. W redakcji ciągle podejmujemy wyzwania, by sprostać wymaganiom zarówno Państwa – naszych Czytelników jak i rynku. Liczymy też na wzajemność – zainteresowanie i poczytność tych, którym od 60 lat służymy – środowiska polskich chemików.

Anna Czumak-Bieniecka