Zasady publikacji prac – wskazówki dla autorów

Od 2016 r. prosimy PT Autorów o współfinansowanie publikacji w miesięczniku CHEMIK.
Od 2016 r. (Ustawa z 15.01.2015, Dz.U. z 24.02.2015 poz. 249) resort nauki odstąpił od pomocy finansowej w wydawaniu czasopism naukowo-technicznych. Współfinansowanie publikacji przez PT Autorów i/lub instytucje naukowe przez Nich reprezentowane, stało się niezbędne w utrzymaniu czasopisma.
Koszt druku: 1 str.A4 w miesięczniku CHEMIK (5.600 znaków) kosztuje 350,00 zł + 23% WAT.

Tematyka czasopisma

Miesięcznik naukowo techniczny CHEMIK nauka-technika-rynek publikuje oryginalne prace badawcze, naukowe i technologiczne, prace przeglądowe, artykuły referatowe oraz komunikaty z zakresu chemii, technologii chemicznej, komputerowego modelowania procesów chemicznych, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, zarządzania badaniami naukowymi, firmami chemicznymi i instytutami naukowymi, techniki, energetyki oraz rynku chemicznego i technicznego.

Etyczna postawa Autora/Autorów

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy, etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Autor nadsyłając pracę do druku jednocześnie oświadcza, że nie była ona w tej samej postaci publikowana w innym czasopiśmie, ani złożona w żadnej innej redakcji. Wraz z artykułem należy przesłać zgodę na publikację wyrażoną przez kierownika jednostki, w której jest zatrudniony Autor oraz podpisaną umowę z autorem.

Nadesłanie pracy przez Autora jest równoznaczne z oświadczeniem o niewystępowaniu konfliktu interesów.
Redakcja prosi Autorów o wyszczególnienia w manuskrypcie wszystkich źródeł finansowania pracy.

Oryginalne prace badawcze muszą spełniać zasadniczy warunek nowości.

 

Pliki do pobrania

Procedury recenzyjne

Artykuły przesyłane do publikacji w miesięczniku CHEMIK są recenzowane przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach – członków Zespołu Recenzentów miesięcznika CHEMIK. Skład Zespołu Recenzentów jest publikowany na łamach czasopisma co najmniej dwa razy w roku. Autorzy i Recenzenci pozostają wzajemnie anonimowi; artykuły do recenzji są przekazywane bez nazwisk i afiliacji Autorów; nazwiska Recenzentów nie są znane Autorom.

Manuskrypt

Artykuły publikowane są w języku polskim oraz języku angielskim. Manuskrypty powinny być przesłane do redakcji zarówno w języku polskim jak i angielskim pocztą elektroniczną wraz z dokumentami dotyczącymi publikacji (skan). Prosimy PT Autorów o wskazywanie co najmniej trzech osób – potencjalnych Recenzentów (imiona, nazwiska, afiliacje, adres poczty elektronicznej). Jeżeli artykuł jest dostarczony do redakcji tylko w jednym języku, to prosimy o kontakt z redakcją w sprawie tłumaczenia ( redakcja@miesiecznikchemik.pl , tel/fax 32 231 61 35). Prosimy o stosowanie wykresów i tablic do przedstawiania wyników badań.

Objętość publikacji nie powinna przekraczać 20 000 znaków. Manuskrypt nie powinien zawierać żadnych „twardych” znaków. Prosimy o umieszczanie pozycji literatury w tekście w kwadratowych nawiasach, a w spisie Literatury wg podanego niżej porządku. Prosimy o wskazanie Autora do korespondencji oznaczając Jego nazwisko gwiazdką i podając adres e-mail.

Jeżeli w artykule zgłoszonym przez Autorów znajdują się ilustracje lub inne materiały chronione prawem autorskim, Autorzy obowiązani są do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie od Wydawcy oraz poniesienia związanych z tym kosztów, a także oznaczenia włączonego utworu/ilustracji nazwiskiem i imieniem ich autorów oraz nazwą wydawcy.

Prace należy przysyłać w formacie .doc (Microsoft Word), nazywając je nazwiskiem głównego autora publikacji. Wszystkie rysunki, wykresy, schematy, tablice, fotografie i wzory powinny się być przesłane w plikach najwyższej jakości (JPG o max. kompresji)

 

Artykuł – sposób przygotowania

Artykuł powinien być przygotowany w następującym porządku:• tytuł artykułu w języku polskim

 • imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje w formacie:
  (Anna KOWALSKA – Instytut Chemii, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 • streszczenie artykułu w języku polskim (ok. 500 znaków)
 • słowa kluczowe w języku polskim (max. 6 słów)
 • graficzny abstrakt artykułu (rysunek oraz ok 140 znaków)
 • wstęp
 • opis (część eksperymentalna i omówienie wyników w przypadku artykułu badawczego)
 • podsumowanie i wnioski
 • Literatura
 • notki biograficzne

Rysunki, wykresy, fotografie

Numery i podpisy pod rysunkami(wykresami, fotografiami) powinny być zamieszczane w następujący sposób:
Rys. 1. Podpis

Tablice

Numery i tytuły tablic powinny być zamieszczane w następujący sposób:
Tab. 1. Podpis

Wzory, równania chemiczne i matematyczne

Równania matematyczne w edytorze równań programu MS Word należy pisać w tekście, każde od nowego wiersza, numerowane cyframi arabskimi. Czcionka Times New Roman 12p.

Wzory i równania chemiczne pisane w programie ChemSketch lub ChemWin (czcionka 10p, Times New Roman CE, wiązania długości 2 mm, czcionka w indeksach 8p).

Jednostki

Obowiązuje układ SI oraz międzynarodowe symbole literowe. Nie należy stosować żadnych skrótów bez ich uprzedniego wyjaśnienia. Jednostki w tekście pisane są po znaku spacji, bez nawiasów. W tablicach jednostki pisane są bez nawiasów kwadratowych, po przecinku.

Literatura

Bardzo prosimy o cytowanie literatury w następującym porządku:
Nazwisko i inicjał imienia Autora: Tytuł publikacji. Tytuł czasopisma Rok wydania, Tom, Numer, Strony.
Przykłady:
Kowalski K.: Tytuł książki. Nazwa wydawnictwa Rok wydania, Strony.
HYPERLINK „http://www.miesiecznikchemik.pl” www.miesiecznikchemik.pl data dostępu
Zgłoszenie patentowe nr…….., Kraj.
Kowalski K.: Nazwa konferencji. Materiały konferencyjne Rok wydania, Strony.

 

Notki biograficzne

Prosimy o przygotowanie notek biograficznych (max 500 znaków) w następującym porządku:

Tytuły Naukowe, imię i NAZWISKO Autora. Wykształcenie (nazwy uczelni/specjalności/kursów). Doświadczenie zawodowe. Wyróżnienia/nagrody. Miejsce pracy. Liczba publikacji. Zainteresowania naukowe. Adres e-mail, telefon kontaktowy

Informacje dodatkowe

Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za artykuły niezamawiane.

Wszyscy PT Autorzy otrzymują pdf wydania miesięcznika CHEMIK, w którym opublikowana jest Ich praca i/lub (na życzenie) bezpłatnie jeden egzemplarz papierowy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych oraz niezbędnych zmian terminologicznych. Za formę publikacji i redakcję tekstów odpowiada redakcja.

Autorzy mogą publikować kolorowe elementy graficzne wyłącznie odpłatnie – po uzgodnieniu z redakcją.