Ogólne warunki

Ogólne warunki zamieszczania reklam w miesięczniku

  • Zlecenia na zamieszczanie reklam i ogłoszeń przyjmujemy na co najmniej 4 tygodnie przed ich opublikowaniem.
  • Wszelkie zmiany w treści lub formie należy zgłaszać na piśmie w terminie 21 dni przed ukazaniem się reklamy. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.
  • W przypadku wycofania się po złożeniu zamówienia, Zleceniodawców obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości zlecenia. Wycofanie się Zleceniodawcy ze zlecenia na 21 dni przed ukazaniem się czasopisma jest niemożliwe.
  • Należność za reklamy należy uiszczać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. W ramach ceny reklamy dostarczamy Zleceniodawcy jeden egzemplarz dowodowy czasopisma.
  • Zamówienia na zamieszczanie reklam i ogłoszeń przyjmuje bezpośrednio redakcja czasopisma „CHEMIK nauka-technika-rynek”.
  • Podstawę do wystawienia faktury stanowi fakt przekazania materiałów do druku, wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia.
  • Ceny za różne formy reklamy umieszczone są w dziale cennik.
  • Zakład Wydawniczy CHEMPRESS zobowiązuje się do zamieszczenia w miesięczniku „CHEMIK nauka-technika-rynek” reklam i artykułów w kształcie i formie uzgodnionym z Zamawiającym, jednocześnie ma prawo odmówić przyjęcia reklamy lub artykułu sponsorowanego bez podania przyczyny.
  • Zamówienia na reklamę można przesłać drogą pocztową, telefonicznie lub faksem pod numer (032) 231-61-35 lub (022) 401-19-98 oraz pocztą elektroniczną na adres: reklama@miesiecznikchemik.pl lub redakcja@miesiecznikchemik.pl

Płatność

Wpłaty prosimy kierować na konto:

ZW CHEMPRESS - SITPChem,
PKO BP S.A. O/Gliwice,
nr 33 1020 2401 0000 0402 0200 9223

Do pobrania