Handel zagraniczny Polski w 2015 r. Sytuacja w krajowym przemyśle – wyniki stycznia br.

W lutym br. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i GUS, opublikowało syntetyczną informację o obrotach handlu zagranicznego (HZ) kraju w 2015 r. (z danymi o charakterze wstępnym, które mogą ulec przyszłemu uściśleniu), na podstawie której przedstawiamy wybrane dane, o charakterze ogólnym, z uszczegółowieniem informacji dotyczących obrotu chemikaliami. Miniony rok jest, w zakresie obrotów zagranicznych, szczególnym w porównaniu do wielu poprzednich, poza faktem, podobnie jak w poprzednich latach, kolejnego istotnego wzrostu zarówno eksportu (o 7,8%) jak i importu (o 3,9%), jest to pierwszy rok na tle minionego dziesięciolecia, gdy saldo w obrotach kraju okazało się dodatnie, w odróżnieniu do minionych lat, kiedy permanentnie było ujemne. Niestety, nie można tego powiedzieć o obrotach handlu zagranicznego chemikaliami, które nadal, jak we wszystkich ostatnich latach, osiągnęło wartość ujemną. Bardziej szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w dalszej części niniejszej publikacji.

Ubiegłoroczne obroty handlu zagranicznego Polski, wyrażone w wartościach w milionach: złotych, USD i EUR, wyniosły: w eksporcie odpowiednio 747.248,2; 199.378,0 oraz 178.710,3, a w imporcie odpowiednio 731.719,6; 195.249,0 oraz 175.031,7. Krajowe saldo HZ za 2015 r. wyniosło więc: 15.528,6 mln zł.; 4.129,0 mln USD względnie 3.678,6 mln EUR. W dalszej części niniejszej publikacji operujemy jedynie wartościami wyrażonymi w euro (EUR).

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon