Gospodarka i przemysł Polski w 2015 r. – wyniki wstępne. Sytuacja w wybranych krajach.

W końcu stycznia br. Główny Urząd Statystyczny, na specjalnej konferencji prasowej, przedstawił wstępne (bez danych ekonomiczno– finansowych) wyniki, jakie osiągnął kraj w minionym 2015 r. Dotyczyły one głównie sytuacji gospodarczej, ale również demograficznej i społecznej, i od tych rozpoczniemy poniższą relację dla Czytelników Chemika. Sytuacja ludnościowa kraju dotycząca roku ubiegłego niesie określone elementy niepokoju. Liczba mieszkańców naszego kraju w minionym roku uległa kolejnej redukcji. W końcu 2015 r. ludność Polski wyniosła 38.446 tys. osób i była o 33 tys. mniejsza niż rok wcześniej, a o 40 tys. osób – niż na początku 2014 r. W ubiegłym roku nastąpił również ubytek naturalny liczby mieszkańców. W okresie tym nastąpiło 372 tys. żywych urodzeń, a jednocześnie było 388 tys. zgonów, a więc, tych ostatnich, o 16 tys. więcej niż pierwszych. Dla kompletu najważniejszych danych dotyczących sytuacji demograficznej kraju warto dodać, że w omawianym okresie minionego roku zawarto w Polsce 186 tys. małżeństw, przy jednoczesnej liczbie aż 67 tys. rozwodów. Korzystniej natomiast kształtowała się sytuacja zatrudnieniowa. W końcu minionego roku w sektorze przedsiębiorstw w Polsce pracowało 5.676 tys. osób i stanowiło to o 111 tys., czyli o blisko 2,0%, więcej niż przed rokiem. Również poprawiła się sytuacja w dziedzinie bezrobocia. W końcu minionego roku bez zatrudnienia w kraju pozostawało 1.563,3 tys. osób, co stanowiło o 261,9 tys., tj. o 14,3% mniej, niż przed 12. miesiącami. Jednocześnie w tym samym okresie stopa bezrobocia w Polsce spadła z 11,4% do, nienotowanego od kilku lat, jednocyfrowego wskaźnika 9,8%. W omawianym okresie 2015 r. zwiększyła się liczba emerytów i rencistów z 8.857 tys. przy końcu 2014 r. do 8.898 tys. w grudniu ub. roku. Przyrost wyniósł 41 tys. emerytów, tj. blisko 0,5%.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon