Dobre (częściowo) wyniki finansowo-ekonomiczne I półrocza 2016 r. Szczegóły statystyczne „chemii” w 2015 r.

W poprzednim (sierpniowym) numerze Chemika, pod niniejszą statystyczną winietą, zaprezentowano wyniki produkcyjne, jakie uzyskał krajowy przemysł, w tym głównie przemysł chemiczny, w I płr 2016 r. Zgodnie z uprzednią zapowiedzią, w ślad za opublikowanymi ostatnio przez GUS danymi, w niniejszej informacji przedstawiamy wybrane wyniki finansowo-ekonomiczne, jakie osiągnięto w tych branżach w tym samym okresie. Krajowy przemysł wypracował w I półroczu 2016 r. zyski netto w wysokości 48,9 mld zł i były one większe od uzyskanych w podobnym okresie poprzedniego roku o 8,4%. Ten ostatni wskaźnik jest godny odnotowania także z tego względu, że zyski przemysłu w Polsce w całym minionym roku (2015) były o 2,5% mniejsze niż w roku poprzedzającym (2014). Na tle takiej sytuacji całego krajowego przemysłu, przemysł chemiczny (łącznie 3 jego działy) wypracował w minionym półroczu 7,3 mld zł zysku (14,9% krajowego), a ich wzrost do półrocza 2015 r. wyniósł aż 23,9%. Szczegółowe rozbicie wypracowanych zysków w I płr 2016 r. przez najważniejsze działy krajowego przemysłu przedstawiono w Tablicy 1. W tym samym zestawieniu, w jego ostatnich kolumnach, odnotowano osiągnięte przez przemysł w omawianym półroczu syntetyczne wskaźniki rentowności obrotu netto, na tle tych samych wypracowanych w przemyśle w całym minionym 2015 r. Rentowność dla krajowego przemysłu ogółem znacząco poprawiła się, o 2,3 pkt procentowych, podobnie, ale w zróżnicowanym stopniu, jak w działach przemysłu chemicznego.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon