Wybrane wyniki I półrocza 2016 r. w Polsce, w przemyśle i „chemii” oraz w pozostałych krajach

W ostatnich dniach GUS ogłosił pierwsze, jeszcze niepełne, dane dotyczące głównie gospodarki, jakie osiągnął nasz kraj w I półroczu 2016 r. Z opublikowanych informacji dokonano skrótowego wyciągu najważniejszych statystyk dotyczących szczególnie przemysłu chemicznego, na tle jednak, w określonym zakresie, sytuacji ogólnokrajowej i w innych działach przemysłu. Na wstępie kilka informacji ogólnych dotyczących sytuacji ludnościowej. I półrocze br. było okresem dalszego spadku stanu ludności w kraju – regres ten trwa od kilku kwartałów. Gdy jeszcze na początku ubiegłego 2015 r., w I kwartale było nas w kraju 38.458 tys. osób, to liczba ta spadała poprzez 38.437 tys. w końcu ub. r., aby na koniec II kw. 2016 r. uzyskać wielkość 38.422 tys. osób. Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych, a zgonów) w I płr. ogółem w kraju, aczkolwiek był nadal ujemny i wyniósł minus 9 tys. osób, to jednak w wartości bezwzględnej zmniejszył się – w tym samym okresie poprzedniego roku odnotowano minus 23 tys. osób. Poprawiła się sytuacja zatrudnieniowa w kraju – liczba pracujących w przedsiębiorstwach ogółem wzrosła w ciągu roku o 2,9%, do wielkości 5.750 tys. zatrudnionych; stopa bezrobocia w końcu czerwca br. obniżyła się do wartości najniższej od kilku lat – 8,8%. Trzeba nadmienić, że tak niski wskaźnik bezrobocia odnotowano ostatni raz w Polsce, blisko 8 lat temu, w październiku 2008 r.; niższą stopę, ok. 8%, osiągnięto ćwierć wieku temu w 1991 r. Trwa stały wzrost w Polsce liczby emerytów i rencistów – osiągając w połowie br. najwyższą wielkość 8.910 tys. osób – jeszcze w r. 2000 było ich w Polsce 7.525 tys.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon