Danuta CIECHAŃSKA

Dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA – absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1996 r., a w 2013 r. tytuł doktora habilitowanego. Od 1990 r. pracuje w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. W latach 2002-2005 pełniła funkcję Sekretarza Naukowego, a od 2005 r. jest Dyrektorem tego Instytutu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi oraz pracami wykonywanymi bezpośrednio na zlecenia partnerów przemysłowych, w takich dziedzinach jak: inżynieria materiałowa, biotechnologia, technologia chemiczna, przetwórstwo polimerów i włókiennictwo. Posiada także doświadczenie w kierowaniu laboratoriami badawczymi akredytowanymi przez PCA i OECD. Specjalizuje się w takich zagadnieniach badawczych jak: biosynteza modyfikowanej celulozy bakteryjnej, enzymatyczna modyfikacja biopolimerów (celuloza, chitozan, itd.), biokataliza i bioobróbka włókien z biopolimerów, biodegradacja materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych. Jest autorką i współautorką 95. publikacji w czasopismach naukowych oraz 26. patentów i zgłoszeń patentowych. Brała udział we wdrożeniach technologii oraz procedur badawczych w krajowych i zagranicznych firmach, m.in. w uruchomieniu produkcji głośników z membranami z modyfikowanej celulozy bakteryjnej (TONSIL S.A.), produkcji biomedycznego preparatu chitozanowego w firmie amerykańskiej i produkcji opatrunku hemostatycznego Tromboguard (Tricomed SA). Wyniki prac naukowych prezentowała na wielu konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Wyróżniona została medalami i dyplomami za osiągnięcia wynalazcze. W 2013 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi -za rozwój biotechnologii przemysłowej. Jest ekspertem europejskiej platformy EURATEX, członkiem Komitetu Zarządzającego i Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Naukowego EPNOE, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chitynowego oraz członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Jest inicjatorką i pomysłodawcą utworzenia Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio)-polimery–materiały–technologie dla Gospodarki (POLINTEGRA).
e-mail: dciechan@ibwch.lodz.pl