Category Archives: Bez kategorii

Chemik 2023

Szanowni Państwo

Z wielką radością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejny po wznowieniu zeszyt CHEMIKA. Po numerze pierwszym, który poświęcony był potencjałowi badawczemu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, nadszedł czas na zeszyt, w którym zgromadzono kilka, typowo naukowych publikacji. Poruszane w prezentowanych artykułach zagadnienia badawcze są bardzo różne – od ogniw paliwowych, przez wyzwania gospodarki wodorowej, technologię nieorganiczną po modelowanie molekularne. Właśnie taki profil czasopisma jest zgodny z jego koncepcją rozwoju ustaloną przez władze SITPChem i Radę Naukowo-Programową, mamy nadzieję, że w przyszłości poruszane będą zagadnienia ze wszystkich obszarów chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i materiałowej.

Serdecznie zachęcamy naszych młodszych kolegów, zatrudnionych w różnych jednostkach badawczych jak i przemysłowych, do podzielenia się swoimi osiągnięciami na łamach CHEMIKA. Zachęcamy również jednostki badawcze – wydziały i instytuty – do współpracy, celem opublikowania zeszytów specjalnych przedstawiających ich profil. W bieżącym numerze znajdą Państwo także artykuły na temat najważniejszych wydarzeń z...

Read more

Płuco na chipie po polsku

Metodę tworzenia narządów na chipach opracowali w roku 2010 naukowcy z Harvard University. Zbudowane z tworzywa sztucznego (polidimetylosiloksanu, PDMS) mikro urządzenie pokryte jest ludzkimi komórkami, które naśladują strukturę tkanek. Do tej pory udało się stworzyć na chipie między innymi pęcherzyk płucny, fragmenty jelita, wątroby, nerki czy łożyska. Narządy na chipie pozwalają prowadzić badania nad chorobami i ich leczeniem. Stosując ludzkie komórki można ograniczyć wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych - a uzyskane wyniki są równie wiarygodne jak byłyby rezultaty testów na ludziach (w wielu przypadkach niemożliwych, bo zbyt niebezpiecznych). Pęcherzyk płucny to narząd, w którym krew pośrednio styka się z powietrzem. Jego wersja na chipie pozwala badać zarówno infekcje bakteryjne i wirusowe, jak i wpływ szkodliwych substancji zawartych w powietrzu czy działanie leków. Można badać zdolność leków i patogenów do przenikania przez barierę powietrze-krew bez ograniczeń etycznych czy związanych z rozmiarem cząsteczki. Niestety, do tworzenia ze specjalnych polimerów podłoża narządów na chipie niezbędne były do niedawna warte miliony dolarów drukarki. Dlatego metoda...
Read more

Analiza parametrów termochemicznych oraz badania zapłonu modyfikowanego paliwa heterogenicznego

Justyna HADZIK*, Piotr KOŚLIK, Zenon WILK – Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Krupskim Młynie Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 1, 33–40 Przedstawiona problematyka dotyczy doboru i badań paliw stałych przeznaczonych do zabiegów związanych z intensyfikacją wydobycia ropy i gazu, w tym również z formacji łupkowych. Modyfikowano paliwa heterogeniczne typu MPH i oceniano ich właściwości i parametry użytkowe w aspekcie ich przydatności do technologii suchego szczelinowania. Zaletą paliw złożonych, w stosunku do dotychczas stosowanych, jest ich wyższa odporność na temperaturę i ciśnienie, co pozwala na stosowanie przy wyższych parametrach roboczych panujących w odwiercie. Dodatkowa modyfikacja czyniona poprzez dodatek proszków ceramicznych, w postaci krzemionki lub pyłu korundowego, stabilizuje szczeliny, ułatwiając swobodniejszy przepływ gazu lub ropy. Do optymalizacji modyfikowanych składów wykorzystano narzędzia do analiz parametrów termochemicznych (program ICT Thermodynamic Code Version 1.0). Wykazano wpływ proponowanych dodatków na energetyczność badanych składów paliwowych (impuls właściwy, kaloryczność, współczynnik siły ciągu) oraz oszacowano ważny w procesach szczelinowania parametr, jakim jest objętość produktów gazowych generowana...
Read more

Louis PASTEUR (1822–1895), Doc. dr inż. Jerzy Antoni Wojciechowski (1931–1995)

Louis PASTEUR (1822–1895) We wrześniu br. cały świat obchodzi 130. rocznicę śmierci jednego z największych dobroczyńców ludzkości – chemika i mikrobiologa – badacza procesów chemicznych i odkrywcy świata bakterii, również chorobotwórczych, oraz pierwszego wynalazcy metod skutecznych sposobów walki z, gnębiącymi od wieków ludzi i zwierzęta, chorobami zakaźnymi – wynalazcy szczepionki m.in. przeciw wściekliźnie. Twórca pojęć izomerii optycznej związków chemicznych i stereochemii, podstaw mikrobiologii i immunologii. Posiadacz trzech doktoratów z chemii i biologii; profesor chemii uniwersytetów francuskich, kolejno w Strasburgu, Lille i w Paryżu. Jeden z prekursorów ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Wynalazca procesu pasteryzacji (nazwa od Jego nazwiska) powszechnie stosowanego do dzisiaj w technikach konserwowania żywności. Założyciel i pierwszy dyrektor, światowej sławy, Instytutu Pasteura w Paryżu. Członek nobilitowanej Akademii Francuskiej. Od 1891 r. do śmierci Członek Honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Doc. dr inż. Jerzy Antoni Wojciechowski (1931–1995) w 20. rocznicę śmierci ponad 30 lat Procesu Swingtherm na rynku w ochronie środowiska Jerzy Wojciechowski – Wielkopolanin z pochodzenia, Krakowianin z wyboru, osiągnął sukces za...
Read more

CHEMIK 2015-08

chemik_2015_08-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Sierpniowe upały w tym roku cieszyły letników, spędzały sen z powiek rolnikom, i trudziły bardzo wszystkich, którzy ten czas spędzili nie nad wodą, tylko w pracy, w mieście. Teraz już upały mijają pozostawiając wspomnienie gorącego lata. Sierpniowe wydanie, kolejne w ostatnich latach w przeważającej części poświęcamy biotechnologii. W tym roku także. W 10 merytorycznych publikacjach w wielu aspektach zaprezentowane są różne zagadnienia biotechnologii, od wpływu immobilizacji celulazy z Aspergillus sp EC 3.2.1.4. na aktywność katalityczną w reakcji enzymatycznej hydrolizy celulozy, poprzez mikrobiologiczną korozję metali, aminopeptydazy z roślin o dużym znaczeniu ekonomicznym, trehalozę szeroko stosowaną w różnych gałęziach przemysłu od czasu, kiedy opracowano wielkotonażową, biotechnologiczną metodę jej produkcji; nowy potencjalny surowiec kosmetyczny – glon słodkowodny Cladophora glomerata, aż po przyrodniczą użyteczność komunalnych osadów ściekowych. Proponujemy ponadto lekturę bardzo interesujących publikacji na temat m.in. nowoczesnych technik spektroelektrochemicznych jako narzędzia do badania procesów przeniesienia ładunku w polimerach koniugowanych oraz na...
Read more

Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego

Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego CZARNA M., ORTYL J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 297–306 W wyniku przeprowadzonych eksperymentów w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego, otrzymano szereg pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu o wysokim stopniu czystości. Wykonane badania spektroskopowe oraz analiza związków wykazały, że większość otrzymanych produktów charakteryzuje się interesującymi właściwościami spektroskopowymi, co pozwala na wykorzystanie ich do roli molekularnych sond fluorescencyjnych. Słowa kluczowe: pochodne hydroksykumaryny, kumaryna, promieniowanie mikrofalowe, fluorescencja Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zastosowanie organicznych cieczy jonowych w polarnych [2+4] cykloaddycjach

Zastosowanie organicznych cieczy jonowych w polarnych [2+4] cykloaddycjach DRESLER E., JASIŃSKA E., ŁAPCZUK-KRYGIER A., NOWAKOWSKA-BOGDAN E., JASIŃSKI R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 288–296 Praca prezentuje możliwości wykorzystania organicznych cieczy jonowych jako mediów reakcyjnych dla polarnych [2+4] cykloaddycji. Słowa kluczowe: [2+4] cykloaddycja, ciecze jonowe, Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Fotostabilność kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami jako nowych materiałów dla przemysłu opakowaniowego

Fotostabilność kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami jako nowych materiałów dla przemysłu opakowaniowego VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA I., KACZMAREK H.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 281–287 Folie kompozytów poli(kwasu mlekowego) (PLA) z poliakrylanami o różnym składzie i proporcjach składników otrzymano metodą fotochemiczną. Celem pracy było zbadanie fotoodporności kompozytów w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem komory klimatycznej Suntest, wyposażonej w lamy ksenonowe symulujące promieniowanie słoneczne. Na podstawie analizy spektroskopowej w podczerwieni próbek poddanych fotodegradacji stwierdzono zwiększenie fotostabilności kompozytów zawierających usieciowane poliakrylany w stosunku do czystego PLA. Słowa kluczowe: Poli(kwas mlekowy), poliakrylany, fotosieciowanie, fotostabilność, fotostarzenie, folie kompozytowe Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Biokatalityczna transformacja epoksy- oraz winylofosfonianów

Biokatalityczna transformacja epoksy- oraz winylofosfonianów GÓRAK M., SERAFIN M., KLIMEK-OCHAB M., ŻYMAŃCZYK-DUDA E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 273–280 Przedmiotem badań była selektywna transformacja dwóch grup związków fosforoorganicznych epoksy- oraz winylofosfonianów do odpowiednich pochodnych, z wykorzystaniem całych komórek bakterii lub grzybów. Aktywność hydrolityczną względem modelowego epoksyfosfonianu wykazywał tylko szczep Aspergillus niger, podczas gdy szczepy Cladosporium herbarum oraz Fusarium oxysporum zdolne były do degradacji trwałego wiązania C-P w winylofosfonianach, w zadanych warunkach procesu. Słowa kluczowe: biotransformacja, hydroliza, epoksyfosfoniany, dihydroksyfosfoniany, winylofosfoniany, biodegradacja Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Nanodiamenty a utylizacja niebezpiecznych odpadów

Zespół naukowy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej opracował urządzenie umożliwiające wykrywanie, oczyszczanie oraz likwidację toksycznych związków organicznych. Sprzęt, który powstał pod kierunkiem dr hab. inż. Roberta Bogdanowicza służy do utylizacji niebezpiecznych zanieczyszczeń chemicznych, farmakologicznych oraz przemysłowych. Technologia opiera się na elektrolizie. Zastosowano dwie elektrody – jedną ze stali nierdzewnej, drugą – nanodiamentową domieszkowaną borem. Gdy pomiędzy nimi popłynie prąd, umieszczone w urządzeniu niebezpieczne związki zmineralizują się do produktów podstawowych, czyli np. do dwutlenku węgla. W dostępnych obecnie na rynku urządzeniach do utylizacji materiałów toksycznych stosowane są inne, droższe elektrody, które poza substancjami niebezpiecznymi dokonują również elektrolizy wody. W rezultacie następuje generacja wodoru i tlenu, co grozi wybuchem. Urządzenie stworzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej dokonuje elektrolizy tylko związków niebezpiecznych – pomijając wodę. Tym samym jest bezpieczniejsze dla użytkowników. Kolejną zaletą urządzenia jest fakt, że pozwala ono na utylizację wielu związków chemicznych. Wykorzystywane dotychczas metody, takie jak utylizacja z użyciem promieniowania UV, mają w tym względzie ograniczone możliwości. Co więcej urządzenie z PG niszczy nie tylko...
Read more