Category Archives: Bez kategorii

Badanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej przy udziale Lactobacillus

Badanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej przy udziale Lactobacillus MAŚLANKA S., KOS A., BAŃCZYK M., CZOPEK I., ADAM Ł., DORSZEWSKA J., STARCZEWSKA K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 241–251 Serwatka kwaśna jest groźnym ekologicznie odpadem, będącym produktem ubocznym powstającym w przemyśle mleczarskim. Z uwagi na wysoką zawartość laktozy, odpad ten może być wykorzystywany jako surowiec w procesie fermentacji mlekowej, w którym ulega dalszej przemianie do kwasu mlekowego, przy udziale bakterii fermentacji mlekowej. Niniejsza publikacja stanowi przegląd literaturowy dotyczący procesu fermentacji mlekowej oraz opis badań własnych nad efektywnością procesu fermentacji mlekowej laktozy, pozyskanej z serwatki poprodukcyjnej, do kwasu mlekowego. Słowa kluczowe: kwas mlekowy, bakterie kwasu mlekowego, serwatka kwaśna Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych – wymagania i metody badań

Odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych – wymagania i metody badań WRÓBLEWSKA M., MAZIK A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 237–240 W artykule omówiono wymagania jakie powinna spełniać odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych. Przytoczono aktualne kryteria ochrony przed elektrycznością statyczną dotyczące: ubrań, rękawic oraz obuwia, stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz w przemyśle elektronicznym. Podano metody badań gotowych wyrobów lub materiałów przeznaczonych na odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych, zgodnie z dokumentami normatywnymi. Słowa kluczowe: odzież ochronna, ochrona przed elektryczność statyczną, atmosfera wybuchowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego

Wzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego PIOTROWSKI T.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 225–236 Przedstawiono wyniki identyfikacji i oceny zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz oceny poziomu ryzyka wybuchu tej atmosfery w procesach przetwórstwa naturalnych surowców spożywczych. Ocenę wykonano na przykładzie linii technologicznych eksploatowanych w jednej z krajowych wytwórni wyrobów czekoladowych. Zastosowano do tego celu metody oceny i wzór dokumentacji opracowany w ramach realizacji projektu badawczorozwojowego Nr VI.B.12 p.t.: „Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.” Uzyskane wyniki wykazały niskie poziomy ryzyka na ocenianych miejscach pracy, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa eksploatowanych w zakładzie technologii. Słowa kluczowe: dyrektywa ATEX 137, zagrożenie wybuchem, atmosfera wybuchowa, dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Prace badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego w obszarze bezpieczeństwa chemicznego w przemyśle i transporcie towarów niebezpiecznych

Prace badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego w obszarze bezpieczeństwa chemicznego w przemyśle i transporcie towarów niebezpiecznych PIOTROWSKI T., DROŻDŻEWSKA K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 217–224 Przedstawiono najważniejsze kierunki aktywności Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie w obszarze bezpieczeństwa chemicznego na rzecz krajowego przemysłu chemicznego i bezpieczeństwa transportu chemikaliów. Zaprezentowano współpracę z przemysłem i instytucjami państwowymi oraz międzynarodowymi. Pokazano udział we wdrażaniu w polskiej gospodarce postanowień rozporządzenia REACH, CLP, dyrektyw ATEX oraz postanowień Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Przedstawiono również nowe kierunki działalności Zakładu jak działalność w zakresie rejestracji produktów biobójczych zgodnie z nowym unijnym Rozporządzeniem 528/12. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, badania niebezpiecznych chemikaliów, System Temclev, rozporządzenia REACH i CLP, dyrektywy ATEX, produkty biobójcze Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty SA

Zakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty SA ZAPART J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 213–216 Straż pożarna w strukturach Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie istnieje od 1929 r. .Od początku funkcjonowania Fabryki istniała świadomość znaczącej roli służby pożarniczej dla ochrony trudnych i niebezpiecznych chemicznych procesów produkcyjnych w zakładzie pracującym w ruchu ciągłym. W ostatnich latach ZSP została doposażona w sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego. Jednostka ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, niosąc także pomoc miastu i mieszkańcom Tarnowa. Słowa kluczowe: zakładowa straż pożarna w Grupie Azoty, ratownictwo chemiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Bezpieczeństwo – sprawa, w której nie ma konkurencji

Bezpieczeństwo – sprawa, w której nie ma konkurencji ZAWADZKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 209–212 Aktualne analizy prowadzone przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego pokazują, że z roku na rok spada liczba wypadków w przetwórstwie przemysłowym. Prowadzony przez PIPC Program „Bezpieczna Chemia” i działania Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego pomagają utrzymać i wzmocnić ten pozytywny trend. Słowa kluczowe: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Program „Bezpieczna Chemia”, wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego

Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego GÓRNIAK L., KALISZ D., MŁYNARCZYK K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 201–208 W artykule omówiono zagadnienie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wynikające z nieprawnego, bądź intencjonalnego użycia chemikaliów. Wskazano na związek kultury bezpieczeństwa chemicznego z redukcją zagrożeń i przedstawiono opracowywane w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP), we współpracy z Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, narzędzia przydatne w redukcji podatności na zagrożenia. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, CBRNE, redukcja podatności, społeczna odpowiedzialność biznesu Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

REACH – chemikalia bezpieczne dla zdrowia i środowiska

REACH – chemikalia bezpieczne dla zdrowia i środowiska ŚLĘZAK Z.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 192–199 Przez długie lata przemysł, także sektor chemiczny, był nastawiony głównie na poszukiwanie nowych materiałów i ulepszanie metod wytwarzania. Dopiero niedawno zaczęto zwracać uwagę na konieczność ograniczania negatywnych skutków działalności przemysłowej. Pod koniec 2006 r. Unia Europejska wprowadziła rewolucyjne rozporządzenie w sprawie zarządzania chemikaliami – REACH, aby do 2020 r. chemikalia były wytwarzane i stosowane w sposób możliwie bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W artykule omówiono niektóre praktyczne aspekty wdrażania tego rozporządzenia. Słowa kluczowe: REACH, ocena, ograniczenia, zezwolenia Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena bezpieczeństwa chemicznego w rozporządzeniu REACH jako element identyfikacji i kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne

Ocena bezpieczeństwa chemicznego w rozporządzeniu REACH jako element identyfikacji i kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne KRZEŚLAK A., PALCZEWSKA-TULIŃSKA M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 182–191 W publikacji omówiono trzy zasadnicze etapy procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego: ocenę zagrożeń, ocenę narażenia oraz charakterystykę ryzyka. W ramach oceny zagrożeń podano i omówiono m.in. poziomy progowe narażenia uznawane za bezpieczne. Przy dyskusji dotyczącej oceny narażenia omówiono rolę scenariuszy narażenia oraz sposób dochodzenia do rzeczywistych poziomów narażenia człowieka oraz przewidywanego stężenia w środowisku jako wartości odniesienia do poziomów progowych nie powodujących szkodliwych skutków. Następnie przedyskutowano sposób przeprowadzania charakterystyki ryzyka oraz cykliczne dochodzenie do akceptowalnego poziomu ryzyka, a co za tym idzie, do opracowania ostatecznego scenariusza narażenia, który ma służyć dalszym użytkownikom w łańcuchu dostaw do stworzenia warunków bezpiecznego postępowania z substancją. W publikacji wykorzystano elementy „Poradnika dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego” [1] oraz „Poradnika w pigułce – Ocena bezpieczeństwa chemicznego” [2]. Słowa kluczowe: Rozporządzenie REACH, chemikalia, substancje chemiczne, rejestracja substancji,...
Read more

Davos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości

Davos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości JARCZEWSKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 179–181 Grupa Azoty, jako jedyna polska firma z branży przemysłu chemicznego, znalazła się na liście partnerów strategicznych i regionalnych Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W obradach uczestniczyło 15 noblistów, ponad 200 polityków, kilkaset organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele najważniejszych światowych przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo żywnościowe – zaraz obok bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem – uznane zostało za kluczowe wyzwanie dla współczesnego świata. Słowa kluczowe: Światowe Forum Ekonomiczne, bezpieczeństwo żywnościowe, Grupa Azoty Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more