Category Archives: Bez kategorii

Odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych – wymagania i metody badań

Odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych – wymagania i metody badań WRÓBLEWSKA M., MAZIK A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 237–240 W artykule omówiono wymagania jakie powinna spełniać odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych. Przytoczono aktualne kryteria ochrony przed elektrycznością statyczną dotyczące: ubrań, rękawic oraz obuwia, stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz w przemyśle elektronicznym. Podano metody badań gotowych wyrobów lub materiałów przeznaczonych na odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych, zgodnie z dokumentami normatywnymi. Słowa kluczowe: odzież ochronna, ochrona przed elektryczność statyczną, atmosfera wybuchowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego

Wzorcowa ocena ryzyka wybuchu w branży przetwórstwa spożywczego PIOTROWSKI T.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 225–236 Przedstawiono wyniki identyfikacji i oceny zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz oceny poziomu ryzyka wybuchu tej atmosfery w procesach przetwórstwa naturalnych surowców spożywczych. Ocenę wykonano na przykładzie linii technologicznych eksploatowanych w jednej z krajowych wytwórni wyrobów czekoladowych. Zastosowano do tego celu metody oceny i wzór dokumentacji opracowany w ramach realizacji projektu badawczorozwojowego Nr VI.B.12 p.t.: „Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.” Uzyskane wyniki wykazały niskie poziomy ryzyka na ocenianych miejscach pracy, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa eksploatowanych w zakładzie technologii. Słowa kluczowe: dyrektywa ATEX 137, zagrożenie wybuchem, atmosfera wybuchowa, dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Prace badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego w obszarze bezpieczeństwa chemicznego w przemyśle i transporcie towarów niebezpiecznych

Prace badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego w obszarze bezpieczeństwa chemicznego w przemyśle i transporcie towarów niebezpiecznych PIOTROWSKI T., DROŻDŻEWSKA K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 217–224 Przedstawiono najważniejsze kierunki aktywności Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie w obszarze bezpieczeństwa chemicznego na rzecz krajowego przemysłu chemicznego i bezpieczeństwa transportu chemikaliów. Zaprezentowano współpracę z przemysłem i instytucjami państwowymi oraz międzynarodowymi. Pokazano udział we wdrażaniu w polskiej gospodarce postanowień rozporządzenia REACH, CLP, dyrektyw ATEX oraz postanowień Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Przedstawiono również nowe kierunki działalności Zakładu jak działalność w zakresie rejestracji produktów biobójczych zgodnie z nowym unijnym Rozporządzeniem 528/12. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, badania niebezpiecznych chemikaliów, System Temclev, rozporządzenia REACH i CLP, dyrektywy ATEX, produkty biobójcze Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty SA

Zakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty SA ZAPART J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 213–216 Straż pożarna w strukturach Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie istnieje od 1929 r. .Od początku funkcjonowania Fabryki istniała świadomość znaczącej roli służby pożarniczej dla ochrony trudnych i niebezpiecznych chemicznych procesów produkcyjnych w zakładzie pracującym w ruchu ciągłym. W ostatnich latach ZSP została doposażona w sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego. Jednostka ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, niosąc także pomoc miastu i mieszkańcom Tarnowa. Słowa kluczowe: zakładowa straż pożarna w Grupie Azoty, ratownictwo chemiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Bezpieczeństwo – sprawa, w której nie ma konkurencji

Bezpieczeństwo – sprawa, w której nie ma konkurencji ZAWADZKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 209–212 Aktualne analizy prowadzone przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego pokazują, że z roku na rok spada liczba wypadków w przetwórstwie przemysłowym. Prowadzony przez PIPC Program „Bezpieczna Chemia” i działania Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego pomagają utrzymać i wzmocnić ten pozytywny trend. Słowa kluczowe: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Program „Bezpieczna Chemia”, wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego

Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego GÓRNIAK L., KALISZ D., MŁYNARCZYK K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 201–208 W artykule omówiono zagadnienie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wynikające z nieprawnego, bądź intencjonalnego użycia chemikaliów. Wskazano na związek kultury bezpieczeństwa chemicznego z redukcją zagrożeń i przedstawiono opracowywane w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP), we współpracy z Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, narzędzia przydatne w redukcji podatności na zagrożenia. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, CBRNE, redukcja podatności, społeczna odpowiedzialność biznesu Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

REACH – chemikalia bezpieczne dla zdrowia i środowiska

REACH – chemikalia bezpieczne dla zdrowia i środowiska ŚLĘZAK Z.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 192–199 Przez długie lata przemysł, także sektor chemiczny, był nastawiony głównie na poszukiwanie nowych materiałów i ulepszanie metod wytwarzania. Dopiero niedawno zaczęto zwracać uwagę na konieczność ograniczania negatywnych skutków działalności przemysłowej. Pod koniec 2006 r. Unia Europejska wprowadziła rewolucyjne rozporządzenie w sprawie zarządzania chemikaliami – REACH, aby do 2020 r. chemikalia były wytwarzane i stosowane w sposób możliwie bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W artykule omówiono niektóre praktyczne aspekty wdrażania tego rozporządzenia. Słowa kluczowe: REACH, ocena, ograniczenia, zezwolenia Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena bezpieczeństwa chemicznego w rozporządzeniu REACH jako element identyfikacji i kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne

Ocena bezpieczeństwa chemicznego w rozporządzeniu REACH jako element identyfikacji i kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne KRZEŚLAK A., PALCZEWSKA-TULIŃSKA M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 182–191 W publikacji omówiono trzy zasadnicze etapy procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego: ocenę zagrożeń, ocenę narażenia oraz charakterystykę ryzyka. W ramach oceny zagrożeń podano i omówiono m.in. poziomy progowe narażenia uznawane za bezpieczne. Przy dyskusji dotyczącej oceny narażenia omówiono rolę scenariuszy narażenia oraz sposób dochodzenia do rzeczywistych poziomów narażenia człowieka oraz przewidywanego stężenia w środowisku jako wartości odniesienia do poziomów progowych nie powodujących szkodliwych skutków. Następnie przedyskutowano sposób przeprowadzania charakterystyki ryzyka oraz cykliczne dochodzenie do akceptowalnego poziomu ryzyka, a co za tym idzie, do opracowania ostatecznego scenariusza narażenia, który ma służyć dalszym użytkownikom w łańcuchu dostaw do stworzenia warunków bezpiecznego postępowania z substancją. W publikacji wykorzystano elementy „Poradnika dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego” [1] oraz „Poradnika w pigułce – Ocena bezpieczeństwa chemicznego” [2]. Słowa kluczowe: Rozporządzenie REACH, chemikalia, substancje chemiczne, rejestracja substancji,...
Read more

Davos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości

Davos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości JARCZEWSKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 179–181 Grupa Azoty, jako jedyna polska firma z branży przemysłu chemicznego, znalazła się na liście partnerów strategicznych i regionalnych Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W obradach uczestniczyło 15 noblistów, ponad 200 polityków, kilkaset organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele najważniejszych światowych przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo żywnościowe – zaraz obok bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem – uznane zostało za kluczowe wyzwanie dla współczesnego świata. Słowa kluczowe: Światowe Forum Ekonomiczne, bezpieczeństwo żywnościowe, Grupa Azoty Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

BASF sponsoruje uprawę roślin w kosmosie

Czy można wyprodukować duże ilości wysokiej jakości warzyw na stacji kosmicznej, około 320 kilometrów nad Ziemią? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzech uczniów klasy maturalnej o profilu rolniczym ze szkoły im. Edith Stein w niemieckim Ravensburgu prowadzi projekt badawczy sprawdzający możliwość uprawy roślin w warunkach kosmicznej mikrograwitacji. Zaplanowany przez nich eksperyment ma zostać wysłany na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) przed końcem 2015 r. Naukowym i finansowym sponsorem programu jest firma BASF. W warunkach normalnej grawitacji, na Ziemi, do rozmnażania roślin można wykorzystywać sadzonki cięte. Tego rodzaju sadzonki mogą kontynuować wzrost wytwarzając korzenie i liście. Korzenie rosną w stronę środka Ziemi, zgodnie z kierunkiem siły grawitacji. Pędy natomiast zwracają się w kierunku źródła światła - Słońca. Jeżeli udałoby się wykorzystać sadzonki cięte do rozmnażania roślin w warunkach mikrograwitacji, byłby to ogromny krok naprzód w zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia podczas długotrwałych lotów kosmicznych - na przykład na Marsa. Żywność byłaby produkowana na kosmicznej farmie. Eksperymenty przeprowadzane w mikrograwitacji koncentrowały się do tej...
Read more