Tag Archives: MNiSW

83 młodych badaczy z Diamentowymi Grantami

Blisko 16 mln PLN otrzymało 83 młodych badaczy w V edycji konkursu Diamentowy Grant, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zależności od reprezentowanej dziedziny do każdego z laureatów trafi do 180 tys. lub nawet 220 tys. PLN.  Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.: badania mikroskopijnych bezkręgowców na przykładzie niesporczaków; opracowanie systemu detekcji zanieczyszczeń wody; analiza "brukselizmów" - mechanizmów ich powstawania, ewolucji i asymilacji; prace nad nowymi wielofunkcyjnymi materiałami poliestrowymi dla potrzeb inżynierii tkankowej. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 23.09.2016)...
Read more

Mniej biurokracji w nowym roku akademickim

Brak limitów miejsc na drugim kierunku studiów, kredyty studenckie szybciej i na lepszych warunkach, a także więcej środków na stypendia dla najlepszych – to tylko niektóre ze zmian obowiązujących w szkołach wyższych i na uczelniach od 1 października 2016 r. Ustawa deregulacyjna (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw), przygotowana przez wicepremiera Jarosława Gowina jest najważniejszą zmianą dokonaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym roku akademickim. Celem nowej ustawy jest odbiurokratyzowanie nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni. Nowa ustawa znosi część obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z koniecznością przedkładania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur dotyczących działalności uczelni. Zawiera również zmiany o charakterze porządkującym, wynikające z doświadczeń w stosowaniu niektórych przepisów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz zapewnia spójność w obrębie tych unormowań. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 30.09.2016)...
Read more

V edycja „Iuventus Plus” rozstrzygnięta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 mln PLN na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym. W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt. W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 8.07.2016)...
Read more

PZU i NCBR zbudują ekosystem VC w Polsce

Fundusz, którego powstanie zapowiedzieli w marcu przedstawiciele PZU, MNiSW oraz NCBR nabiera realnych kształtów. Jego koncepcja i nazwa została zaprezentowana podczas kongresu IMPACT’16: 4.0 Economy w Krakowie. Witelo Fund powstanie jako FIZAN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych – zarządzany przez TFI PZU. Witelo to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Jego rolą jest stworzenie w Polsce ekosystemu przyjaznego podmiotom typu venture capital, aby umożliwić im realizację innowacyjnych projektów w naszym kraju. – Witelo to bardzo ważny element ekosystemu przyjaznego przedsiębiorcom, którzy komercjalizują wyniki badań naukowych. Wspieranie tego procesu jest kluczowe dla polskiego rządu. Rozwój nauki i działań badawczo-rozwojowych może sprawić, że urzeczywistnienie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która jest przedmiotem kongresu Impact’16 będzie szybsze niż się spodziewamy – mówi Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby inwestycyjne całego programu Witelo na start to 500 mln PLN. – Witelo Fund zamierza inwestować środki w czołowe światowe fundusze VC w celu promowania wśród...
Read more

Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i „małe granty”

Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017. Ponadto Rada NCN przygotowała koncepcję konkursów na tzw. „małe granty”, które zapełnią lukę w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O granty będą mogły się ubiegać osoby, które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. PLN,...
Read more

250 mln PLN na komercjalizację wyników badań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłaszają wyniki konkursu na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, służącej komercjalizacji prac B+R. 16 ośrodków badawczych w ciągu pięciu lat otrzyma na ten cel nawet 250 mln PLN. Wnioski w konkursie złożyło 16 ośrodków posiadających infrastrukturę o wartości co najmniej 50 mln PLN, powstałą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki dobrze przygotowanym aplikacjom wszystkie projekty otrzymają wsparcie NCBR na prowadzenie badań dla podmiotów zewnętrznych. Na liście beneficjentów konkursu znalazły się m.in. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Warszawska, a także Wrocławskie Centrum Badań EIT+. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.05.2016)...
Read more

Premia na Horyzoncie dla najlepszych polskich badaczy

Premia na Horyzoncie to długo oczekiwany przez środowisko naukowe program MNiSW. Jego celem jest wsparcie ośrodków naukowych, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom. Ufundowany przez Unię Europejską program Horyzont 2020 to największy i najbardziej prestiżowy program badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld EUR. Wśród najlepszych, którzy do tej pory otrzymali grant Komisji Europejskiej, znalazły się również zespoły i jednostki z Polski. Premia na Horyzoncie nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania. Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków państwowych. O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu również te, które zakończyły już jego realizację. Łączny budżet PnH na 2016 r. to 40,2 mln...
Read more

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia

Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. rady jednostek naukowych i komitety Polskiej Akademii Nauk. Laureatem może zostać osoba z obywatelstwem polskim, która pracowała w kraju lub za granicą oraz cudzoziemcy, którzy dokonali swoich odkryć podczas pracy w Polsce. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 18.01.2016)...
Read more

Stypendia czekają na wybitnych młodych naukowców

O ministerialne finansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy, a więc osoby, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, ale nie ukończyły jeszcze 35. roku życia. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres trzech lat. W ubiegłorocznej edycji konkursu wyłoniono 255 laureatów, dla których łączne dofinansowanie wyniosło blisko 49 mln PLN. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 5390 PLN. Wnioski stypendialne mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, które zatrudniają młodych naukowców. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymywały je w poprzednich latach. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 15.01.2016)...
Read more

Premia na Horyzoncie: MNiSW dofinansuje polskie projekty w Horyzoncie 2020

Premia na Horyzoncie – to nowy konkurs MNiSW, z którego środki trafią do jednostek naukowych zaangażowanych w badania w ramach programu Horyzont 2020. Dodatkowe finansowanie pozwoli na zwiększenie możliwości ośrodków badawczych w naszym kraju. To długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego. Ze względu na przyjęty w konkursach H2020 system wynagrodzeń, wypłacane przez państwo dofinansowanie pozwoli na zmniejszenie różnicy finansowania polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. To zachęci kolejnych do ubiegania się o europejskie granty. Premia trafi do tych jednostek naukowych, które biorą udział w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Jej wysokość będzie uzależniona m.in. od finansowanego zaangażowania polskich uczestników w prace oraz ich roli w prowadzonych badaniach. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 8.12.2015)...
Read more