Tag Archives: MNiSW

Wybitni naukowcy nagrodzeni przez premier Ewę Kopacz

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe. Nagrody za wybitną działalność naukową otrzymało 6 badaczy. Oprócz tego nagrodzono także 10 rozpraw habilitacyjnych i 25 doktoratów. Pełna lista zwycięzców dostępna jest na stronie internetowej MNiSW. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.11.2015)...
Read more

Prof. Jacek Namieśnik odebrał nagrodę ministra nauki

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa otrzymał prof. Jacek Namieśnik, kierownik Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Uroczyste wręczenie statuetek i pamiątkowych dyplomów odbyło się 12 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Prof. Jacek Namieśnik zajmuje się badaniami, które służą środowisku naturalnemu, podnoszą stan wiedzy o nim, przeciwdziałają zanieczyszczeniom, etc. Są to zarówno rozwiązania metodyczne, jak i aparaturowe. (kk) (http://pg.edu.pl/, 29.10.2015)...
Read more

Najlepsze uczelnie świata na wyciągnięcie ręki

Co roku stu polskich studentów będzie mogło ze wsparciem państwa rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Rząd przyjął rozporządzenie do ustawy, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Dzięki niemu ambitni i utalentowani studenci będą mogli wykorzystać w Polsce wiedzę zdobytą za granicą. Z programu skorzystają absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.10.2015)...
Read more

Ruszył projekt „Najlepsi z najlepszych!”

Polscy studenci biorący udział w międzynarodowych zawodach i konkursach otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki projektowi „Najlepsi z najlepszych!” wybitni młodzi naukowcy dostaną dofinansowanie na pokrycie kosztów swojego uczestnictwa w rywalizacji. Pieniądze z projektu „Najlepsi z najlepszych!” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże i noclegi, na opłaty za konkursy i zawody. Mogą one też zostać wydane na zakup materiałów i drobnej aparatury niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.10.2015)...
Read more

Szerszy dostęp do prac naukowych i wyników badań

Polscy studenci i badacze będą mogli swobodnie i szeroko korzystać z otwartych repozytoriów, cyfrowych bibliotek, bezpłatnych czasopism i publikacji naukowych. Ministerstwo Nauki przyjęło strategię otwartego dostępu (OD) do treści naukowych. Projekt dokumentu o otwartym dostępie ministerstwo przyjęło we wrześniu. Powstał on przy wsparciu Zespołu doradczego ds. otwartego dostępu do treści naukowych. W jego skład weszli eksperci z instytucji zainteresowanych tym zagadnieniem: bibliotek, uczelni, jednostek naukowych, redakcji czasopism naukowych i wydawnictw naukowych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 13.10.2015)...
Read more

35 mln PLN na porady zawodowe dla studentów i absolwentów

Obecnie w Polsce działa blisko 340 Akademickich Biur Karier. Zajmują się przede wszystkim doradztwem zawodowym, monitoringiem losów absolwentów oraz rozpowszechnianiem informacji o stażach i praktykach. Z ich pomocy korzysta coraz więcej studentów - dlatego MNiSW przeznaczy na ich wsparcie 35 mln PLN. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające w swojej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. Kwota dofinansowania dla szkół wyższych zależy od ich wielkości. Będzie to do 700 tys. PLN dla uczelni, na których studiuje do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln PLN dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 14.10.2015)...
Read more

Rosną nakłady na działalność badawczą i rozwojową

Zgodnie z raportem GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r., łączna kwota przeznaczona w naszym kraju na badania i rozwój w ubiegłym roku wyniosła 16,168 mld PLN. Oznacza to wzrost o 1,75 mld PLN w stosunku do roku poprzedniego i najwyższy poziom w historii. Udział tych nakładów w PKB wynosi 0,94% i również jest rekordowy. Wzrost odnotowany jest zarówno w bieżących wydatkach na prace badawczo-rozwojowe (o 10,3%), jak i w inwestycjach w środki trwałe, wykorzystywane w pracach B+R (o 17,9%). Nadal najważniejszym źródłem finansowania inicjatyw badawczo-rozwojowych jest sektor rządowy (w 2014 r. było to źródło 45,2% nakładów), jednak stale rosną nakłady pochodzące z sektora przedsiębiorstw (39% wszystkich nakładów, 1,7 p.proc. więcej niż rok wcześniej). Najwyższe nakłady wewnętrzne na działalność B+R przeznaczyły podmioty z sektora przedsiębiorstw (7,5 mld PLN). instytucje z sektora szkolnictwa wyższego przeznaczyły na badania i rozwój 4,7 mld PLN, a instytucje rządowe – 3,9 mld PLN. 48,6 mln PLN wydały ponadto prywatne instytucje niekomercyjne. Z...
Read more

Tegoroczne Nagrody Ministra rozdane

Wybitni polscy akademicy odebrali Nagrody Ministra. Uroczysta gala odbyła się 12 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Laureaci odebrali statuetki z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Uhonorowani zostali badacze najwybitniejsi w swoich dyscyplinach, odkrywcy nowych technologii, autorzy istotnych teorii i dzieł naukowych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 12.10.2015)...
Read more

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców – wyniki X edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało listę laureatów X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Łączna wysokość środków przeznaczonych na stypendia wyniosła 48 801 060 zł. Pieniądze trafią do 255 młodych naukowców. Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.
Stypendium może trwać do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 390 zł. XI edycja na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców powinna zostać otworzona na początku 2016 r. (kk)
(www.granty-na-badania.com, 21.09.2015)
...
Read more

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego r., przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewa Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego. W spotkaniu udział wzięli: Minister NiSW, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Vice-minister NiSW, prof. Marek Ratajczak, rzecznik prasowy Rządu, Cezary Tomczyk, przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński, przewodniczący RGNiSzW, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz, vice-przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Stanislaw Bielecki, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisław Marciniak, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Tomasz Szapiro. Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu i perspektyw finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przed zbliżającymi się decyzjami w sprawie...
Read more