Tag Archives: konkurs

Ponad 4 mln PLN na powroty do badań naukowych

Łącznie ponad 4 mln PLN czeka na osoby z doktoratem, które chcą wrócić do prowadzenia badań po przerwie związanej z pracą w innym sektorze gospodarki lub z rodzicielstwem. Pierwszy konkurs w programie POWROTY organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wnioski można składać do 15 kwietnia br. Konkurs POWROTY jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą badania badawczo-rozwojowe, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Szanse mają zwłaszcza te projekty, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego, jak również posiadają potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego. Na dwuletni projekt można zdobyć 800 tys. PLN. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w Polsce. Mogą one otrzymać nawet do 80 % dofinansowania na projekty w...
Read more

Niemal 10,5 mln PLN dla polsko-niemieckich projektów badawczych

Zakończył się pierwszy bilateralny konkurs Narodowego Centrum Nauki. Program BEETHOVEN NCN zorganizował we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). 17 najlepszych projektów realizowanych przez polsko-niemieckie zespoły otrzymało niemal 10,5 mln PLN. W przedsięwzięciu NCN i DFG finansowane są projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły. Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas trwania projektu może być zaplanowany na minimum rok, a maksimum – 3 lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. PLN. Górna granica finansowania dla pojedynczego projektu nie została określona. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 12.10.2015)...
Read more

750 mln PLN na innowacje w dużych firmach – ruszył nabór wniosków

Do końca listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski w nowym konkursie dla dużych przedsiębiorstw. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników. Skierowany jest na wsparcie dużych i ambitnych projektów B+R i podniesienie konkurencyjności polskich firm dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w ich działalności gospodarczej. Konkurs pozwoli przedsiębiorstwom na wdrożenie ambitnych i innowacyjnych projektów, obarczonych często dużym ryzykiem. Budżet konkursu wynosi 750 mln PLN. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych. Jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, finansowanie może sięgnąć nawet 20 mln EUR. Jeśli ponad połowa kosztów przeznaczona jest na prace rozwojowe – może on zostać dofinansowany kwotą 15 mln EUR. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 14.10.2015)...
Read more

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Wszystkich Młodych Naukowców - matematyków, informatyków, przyrodników, konstruktorów, ekonomistów i socjologów - serdecznie zachęcamy do szukania problemów badawczych i przygotowywania prac, które będą mogli zgłosić do tego prestiżowego konkursu jesienią. Na zgłoszenia projektów do kolejnej edycji – oryginalnych uczniowskich prac badawczych - organizatorzy czekają do 30 listopada. Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni. Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2015 r. Prace należy przesyłać pocztą do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa, lub w wersji elektronicznej – na adres e-mail:  konkurs@fundusz.org. (kk) (http://fundusz.org/konkurs/wystartuj-w-kolejnej-edycji, 24.09.2015)...
Read more

PO IR: Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2015)

Od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2015). Budżet konkursu wynosi 200 000 000 PLN. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 000 000 PLN. (kk) (http://www.granty-na-badania.com, 23.09.2015)...
Read more

NCBR pomoże dużym przedsiębiorstwom dokonać postępu technologicznego

750 mln zł na wsparcie ambitnych projektów B+R i decyzja o dofinansowaniu przyznawana w 90 dni od złożenia wniosku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dedykowany dużym firmom konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce”. Ogłoszony konkurs to kolejne działanie NCBR w ramach PO Inteligentny Rozwój mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w ich działalności gospodarczej. W ślad za uruchomionym w kwietniu tego roku konkursem „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw NCBR oferuje atrakcyjny mechanizm finansowania prac B+R także dużym przedsiębiorstwom. Jego elastyczna formuła oraz ambitne kryteria, premiujące jedynie najlepsze, zorientowane na wprowadzanie innowacji w skali globalnej, stanowią znaczącą zmianę jakościową, stymulując większe zaangażowanie tej grupy przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową. Budżet ogłoszonego konkursu to 750 mln PLN. Jego adresatami są duże przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu to 12 mln PLN. Wprowadzenie tego kryterium ma na celu skoncentrowanie wsparcia na dużych, ambitnych projektach B+R,...
Read more

Ścieżki Kopernika 2.0

Ponad 3 mln PLN Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy dla laureatów konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0”. To kolejna edycja programu przygotowanego specjalnie dla popularyzatorów nauki. W Ścieżkach Kopernika 2.0, podobnie jak w pierwszej edycji, wybranych zostanie 16 projektów, po jednym w każdym z województw. Każdy projekt będzie mógł liczyć na finansowanie w wysokości maksymalnie do 200 tys. PLN – łączny budżet drugiej edycji konkursu wyniesie 3,2 mln PLN. W konkursie udział będą mogły wziąć konsorcja, tworzone przez co najmniej jedną uczelnię i jedną organizację pozarządową lub instytucję zajmująca się popularyzacją nauki. Program został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków ma zostać otwarty na początku 2016 r., a do realizacji zwycięskich projektów będzie można przystąpić już we wrześniu tego samego roku. (kk) (http://www.nauka.gov.pl, 18.08.2015)...
Read more

„Studiujesz? Praktykuj!”

Rusza kolejna odsłona „Uczelni Przyszłości – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym razem to ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs „Studiujesz? Praktykuj!”, na organizację którego przeznaczono aż 550 mln PLN. Celem konkursu jest umożliwienie polskim uczelniom przygotowania swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Programy będą ustalane pomiędzy uczelnią a pracodawcą. Minimalny czas trwania stażu to jeden miesiąc. Możliwe jest jednak przygotowanie programów dłuższych, jak np. trzymiesięcznych – te zostaną odpowiednio wyżej ocenione. Oferty kierowane będą przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów, co ułatwi im wejście na rynek pracy. Studenci otrzymają m.in. stypendia stażowe, pokryte zostaną również koszty ewentualnych dojazdów, zakwaterowania i utrzymania oraz inne – np. ubezpieczenia czy badania lekarskie. W konkursie będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na kierunkach stacjonarnych. Państwowe wyższe szkoły zawodowe, podobnie jak ich niepubliczne odpowiedniki, będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach odrębnego projektu: „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach...
Read more

Nowe konkursy NCBR dla innowacyjnej medycyny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na projekty B+R w obszarze innowacyjnej medycyny przygotowano dla przedsiębiorców 95 mln PLN. To już drugi nabór w programie sektorowym INNOMED. Jest on realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych. (kk)

(http://www.ncbir.pl, 31.07.2015)...
Read more

Konkurs na prace magisterskie o dystrybucji energii

10 tys. PLN czeka na zwycięzców konkursu na pracę magisterską, dotyczącą inteligentnych systemów dystrybucji energii elektrycznej. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu organizowanego przez firmę Tauron Dystrybucja można zgłaszać do 30 września br. Konkurs skierowany jest do absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, którzy bronią swoją pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, do końca września powinny przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl wraz z krótkim streszczeniem pracy. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl, 2.08.2015)...
Read more