NCBR pomoże dużym przedsiębiorstwom dokonać postępu technologicznego

750 mln zł na wsparcie ambitnych projektów B+R i decyzja o dofinansowaniu przyznawana w 90 dni od złożenia wniosku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dedykowany dużym firmom konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce”.
Ogłoszony konkurs to kolejne działanie NCBR w ramach PO Inteligentny Rozwój mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w ich działalności gospodarczej. W ślad za uruchomionym w kwietniu tego roku konkursem „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw NCBR oferuje atrakcyjny mechanizm finansowania prac B+R także dużym przedsiębiorstwom. Jego elastyczna formuła oraz ambitne kryteria, premiujące jedynie najlepsze, zorientowane na wprowadzanie innowacji w skali globalnej, stanowią znaczącą zmianę jakościową, stymulując większe zaangażowanie tej grupy przedsiębiorstw
w działalność badawczo-rozwojową.

Budżet ogłoszonego konkursu to 750 mln PLN. Jego adresatami są duże przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu to 12 mln PLN. Wprowadzenie tego kryterium ma na celu skoncentrowanie wsparcia na dużych, ambitnych projektach B+R, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów sektora prywatnego na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych, służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elektroniczny system naboru wniosków. NCBR rozpocznie ich przyjmowanie 14 października. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 14.09.2015)