Tag Archives: Orlen

Spółka z Grupy Trans Polonia kupuje spółkę z Grupy ORLEN

Trans Polonia i PKN ORLEN  porozumiały się w sprawie kupna/sprzedaży 100% akcji spółki transportowej  z Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ok. 85 mln PLN obejmie wszystkie aktywa ORLEN Transport. Sprzedaż aktywów transportu samochodowego jest zgodna ze strategią PKN ORLEN, która zakłada koncentrowanie się na kluczowych z punktu widzenia Koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu Downstream, Detalu oraz Poszukiwań i Wydobycia. Spółka ORLEN Transport wejdzie z kolei do grupy, która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy. (kk) (http://www.orlen.pl/, 16.11.2015)...
Read more

Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Południe

Rada Nadzorcza ORLEN Południe na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r. przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Zdziarskiego, jednocześnie powołując na to stanowisko Pana Konrada Antoniego Tajdusia. Pan Konrad Tajduś z Grupą Kapitałową ORLEN związany jest od  2011 r. Pracę rozpoczął na stanowisku dyrektora ds. optymalizacji procesów w spółce Unipetrol RPA, a następnie sprawował funkcję Członka Zarządu i dyrektora ds. Ogólnych w spółce Ceska Rafinerska. Od stycznia 2014 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ORLEN Eko. Pan Krzysztof Zdziarski pozostaje na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej PKN ORLEN. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 10.11.2015)...
Read more

Dobre wyniki Grupy ORLEN we wszystkich segmentach

Po dziewięciu miesiącach tego roku Grupa ORLEN wypracowała wynik EBITDA wg LIFO (bez uwzględnienia odpisów wartości aktywów) o prawie 3 mld PLN wyższy niż rok wcześniej. Ostatni, III kwartał br. Grupa ORLEN zakończyła z zyskiem operacyjnym (EBITDA wg LIFO) na poziomie 2,1 mld PLN (przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych w kwocie 0,1 mld PLN). Koncern osiągnął wyższą sprzedaż we wszystkich segmentach i rekordowy wynik w detalu. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne tj. wzrost marży downstream oraz dalszy spadek cen ropy naftowej wspierało osiągnięcie dobrych wyników. Miniony kwartał był szczególnie istotny w kontekście realizacji strategicznych projektów rozwojowych Grupy ORLEN. W obszarze petrochemii zawarto umowę budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w czeskim Litvínovie. We wrześniu rozpoczęto w Płocku prace budowlane w projekcie największej w Polsce elektrociepłowni o mocy 596 MWe. Rozpoczęto również proces przejęcia perspektywicznych złóż ropy oraz gazu w Polsce i Kanadzie. (kk) (http://www.orlen.pl/, 22.10.2015)...
Read more

Raport roczny PKN ORLEN za 2014 r. z czterema nagrodami

Koncern PKN ORLEN po raz pierwszy zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania, a publikacja została od razu uznana za najlepszą w kategorii przedsiębiorstw. Pierwsze miejsce zdobył także raport PKN ORLEN w Internecie, a specjalne wyróżnienie zastało również przyznane za innowacyjność rozwiązań w sprawozdaniu finansowym Koncernu. Raport zintegrowany PKN ORLEN został wyróżniony za przejrzystość prezentacji modelu biznesowego wraz z procesem budowania wartości oraz jasne zdefiniowanie wskaźników efektywności wdrażania strategii. Wysoko oceniono również przedstawienie wpływu czynników rynkowych na funkcjonowanie firmy, precyzyjne wskazanie grup interesariuszy oraz tematów istotnych z ich punktu widzenia. Obok wyróżnienia specjalnego, nagrody za najlepszy raport w Internecie oraz za najlepsze sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF/MSR, Koncern odebrał również tytuł The Best of the Best, przyznawany firmom, którym trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report. (kk) (http://www.orlen.pl/, 16.10.2015)...
Read more

ORLEN kupuje aktywa wydobywcze w Polsce

PKN ORLEN za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream zawarł umowę, która rozpoczyna procedurę przejęcia całościowego pakietu akcji FX Energy, spółki notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Uzgodniona kwota 1,15 USD (4,27 PLN) za akcję zwykłą i 25 USD (92,87 PLN) za akcję uprzywilejowaną, przekłada się na wartość transakcji wynoszącą ok. 83 milionów USD (około 308 mln PLN). Akwizycja powiększy bazę zasobową (2P) Koncernu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). (kk) (http://www.orlen.pl/, 13.10.2015)...
Read more

ORLEN przejmuje kolejną spółkę wydobywczą w Kanadzie

PKN ORLEN, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada, zawarł umowę rozpoczynającą proces nabycia 100% akcji spółki Kicking Horse Energy. Ich wartość uzgodniono na poziomie 293 mln CAD (około 842 mln PLN), co oznacza cenę 4,75 CAD (13,65 PLN) za jedną akcje. Finalizacja transakcji możliwa będzie po wypełnieniu wszystkich warunków umowy i planowana jest w czwartym kwartale br. (kk) (http://www.orlen.pl/, 13.10.2015)...
Read more

ORLEN umacnia pozycję na rynku niemieckim

ORLEN Deutschland, działająca na rynku niemieckim spółka zależna PKN ORLEN, podpisała umowę z niezależnym operatorem sieci stacji paliw, firmą Germania Petrol na przejęcie 13 obiektów marki SUN zlokalizowanych w  Berlinie. W wyniku przejęcia liczba stacji star w stolicy Niemiec zwiększy się z 18 do blisko 30 obiektów.  Rebranding nowych stacji przewidziany jest wkrótce po zakończeniu formalności prawnych związanych z transakcją. (kk) (http://www.orlen.pl/, 21.10.2015)...
Read more

ORLEN największą spółką Europy Środkowej uznali eksperci

PKN ORLEN kolejny rok z rzędu pozostaje niekwestionowanym liderem pod względem przychodów wśród największych firm w Europie Środkowej wynika z IX edycji rankingu „CE TOP 500” podsumowującego ubiegły rok. ORLEN wyprzedza o prawie 10 mld EUR drugą spółkę w zestawieniu, jaką jest węgierską MOL. (kk) (http://www.orlen.pl/, 8.09.2015)...
Read more

Największa inwestycja petrochemiczna Grupy ORLEN w Czechach

Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN oraz włoska firma Technip zawarły umowę w sprawie budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w Litvínovie. Ta największa inwestycja Grupy ORLEN na rynku czeskim będzie również największą w historii czeskiej branży petrochemicznej i  jedną z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie. Wartość kontaktu wynosi 5,76 mld CZK (213 mln EUR), natomiast całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 8,5 mld CZK (314 mln EUR). Uruchomienie instalacji planowane jest w połowie 2018 r. (kk) (http://www.orlen.pl/, 10.09.2015)...
Read more

ORLEN nabywa polskie koncesje DEA

ORLEN Upstream kontynuuje zapowiadaną rozbudowę portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych. W wyniku zawartych umów Koncern przejmie od DEA Deutsche Erdoel AG 100 % udziałów w dwóch koncesjach w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zgodnie z założeniami strategii PKN ORLEN rozwój segmentu upstream w najbliższych latach planowany jest zarówno poprzez akwizycje aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce i na świecie, jak również rozwój organiczny w ramach prowadzonych samodzielnie projektów. W zakresie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Koncern koncentruje się na obszarach o większej perspektywiczności. Jednocześnie PKN ORLEN wzmacnia obecność na polu poszukiwań konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Nabyte koncesje nr 29/2013/p na częściach bloków 434 i 433 oraz nr 30/2013/p na bloku 435 położone są w obrębie Karpat Zewnętrznych i zajmują powierzchnię ok. 2,2 tys. km². Prowadzenie prac poszukiwawczych na obszarze tych koncesji będzie możliwe po uzyskaniu od Ministerstwa Środowiska zgody na transfer praw do poszukiwań węglowodorów. (kk) (http://www.orlen.pl/, 24.09.2015)...
Read more