Tag Archives: Orlen

Dofinansowanie NCBiR dla projektu ORLEN Południe

ORLEN Południe otrzymało dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOCHEM na realizację projektu pt. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”. Wartość dofinansowania wyniesie niemal 1 mln PLN, a budżet całego projektu szacowany jest na 1,65 mln PLN. Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania i wdrożenia biodegradowalnych antyzbrylaczy do nawozów sztucznych, opartych o surowce pochodzenia roślinnego. Projekt, podzielony na 5 etapów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez ORLEN Południe i wybranych, kluczowych odbiorców. Przewidywany termin zakończenia projektu to luty 2019. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 2.11.2016)...
Read more

ORLEN Południe o trendach optymalizacyjnych w sektorze biopaliw

ORLEN Południe został partnerem organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw konferencji  „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą“. Spotkanie ekspertów odbędzie się 21 października br. i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2016. W konferencji wezmą udział wytwórcy biopaliw i biokomponentów, przedstawiciele jednostek certyfikujących i reprezentanci innych ogniw  łańcucha wytwórczego, przedstawiciele jednostek naukowych związanych z biopaliwami, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, osoby zainteresowane polityką energetyczno-klimatyczną kraju i odnawialnymi paliwami transportowymi. Tegoroczna edycja podda wielowymiarowej analizie znaczenie i stan polskiego sektora biopaliw transportowych, począwszy od aktualnych wyzwań związanych z potrzebą nowelizacji prawnych regulacji determinujących funkcjonowanie branży, przez kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym, czy emisyjnością krajowych upraw surowców dedykowanych produkcji biopaliw w odniesieniu do kopalnych. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 18.10.2016)...
Read more

Instalacja Metatezy do realizacji

O 100 tys. ton więcej propylenu rocznie będzie wytwarzał Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku. Jeden z kluczowych projektów petrochemicznych Koncernu uzyskał aprobatę Zarządu oraz Rady Nadzorczej i rozpoczyna fazę realizacyjną. Inwestycja zwiększy wolumen produkcyjny propylenu w Płocku do poziomu 550 tys. ton rocznie. Koszt realizacji projektu wyniesie około 400 mln PLN. Instalacja Metatezy powstanie na bazie licencji zakupionej przez Koncern od firmy Lummus Technology Inc. z grupy CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa z wykonawcą obejmuje także usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego. W założeniach obecnej strategii zakreślonej do 2017 r Grupa ORLEN przewiduje wydatki na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych w obszarze petrochemii na poziomie 1,6 mld PLN. (kk) (http://www.orlen.pl/, 21.07.2016)...
Read more

ORLEN Południe w programie „Odpowiedzialność i Troska”

ORLEN Południe, w ramach aktywnej polityki dążącej do minimalizacji oddziaływania spółki na otoczenie, podpisało deklarację dobrowolnego przystąpienia do programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). Poświadczeniem spełnienia wszystkich wymagań jest przyznanie ORLEN Południe przez kapitułę prawa do używania nazwy i logo programu. Poprzez przystąpienie do inicjatywy spółka z Grupy ORLEN zobowiązała się do podjęcia szeregu zadań na rzecz ciągłego zmniejszania uciążliwości dla środowiska naturalnego, dalszej, konsekwentnej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Jednocześnie, przynależność do międzynarodowej inicjatywy Responsible Care, realizowanej obecnie w blisko 60 krajach na świecie, daje ORLEN Południe możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy na wielu płaszczyznach funkcjonowania organizacji biznesowych. ORLEN Południe to już piąta spółka z Grupy ORLEN, która zakwalifikowała się do programu. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 11.05.2016)...
Read more

Najlepsze pomysły z całego świata zasilą innowacje w PKN ORLEN

PKN ORLEN rozstrzygnął pierwszy – tej skali – globalny konkurs crowdsourcingowy, zainicjowany przez polską firmę. Spośród projektów zgłoszonych przez firmy, uczelnie i ośrodki badawcze z całego świata wytypowano trzy najlepsze rozwiązania. Ich autorzy pochodzą z Polski, Indii i Niemiec.  Zwycięzcy otrzymali po 10 tys. EUR, a także zostali zaproszeni do rozmów nad kontynuowaniem współpracy z PKN ORLEN. Wybrane koncepcje, zgodnie z założeniami konkursu, mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w rafinerii. Podmioty, które zaproponowały najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji to polska firma PWPO-T PROMONT będąca liderem polsko-szwedzkiego konsorcjum, specjalizujące się w inżynierii chemicznej, indyjskie biuro projektowe Guha Industries Canada oraz niemiecki ośrodek badawczy ILK Dresden. (kk) (http://www.orlen.pl/, 11.04.2016)...
Read more

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała Pana Mirosława Kochalskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Koncernu. Jednocześnie z pełnienia dotychczasowej funkcji odwołany został Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży. (kk) (http://www.orlen.pl/, 8.02.2016)...
Read more

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z Rady Nadzorczej na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa odwołanych zostało pięciu jej Członków. Walne Zgromadzenie powołało pięciu nowych Członków w tym czterech z rekomendacji MSP i jednego z rekomendacji Akcjonariusza - Nationale-Nederlanden OFE. Liczebność składu Rady wolą zgromadzenia została ustalona na 9 osób. Ze składu Rady odwołani zostali: Adam Ambrozik, Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Cezary Możeński oraz Leszek Pawłowicz. Do Rady Nadzorczej zostali powołani: Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko. (kk) (http://www.orlen.pl/, 29.01.2016)...
Read more

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. odwołała Pana Jacka Krawca ze stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Wojciecha Jasińskiego. Pan Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1972 r.). Posiada bogate doświadczenie wynikające z pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej oraz podmiotach prawa handlowego. W latach 1997-2000 był Członkiem Zarządu, a następnie Prezesem spółki Srebrna. Od 2001 był Posłem na Sejm RP. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 17.12.2015)...
Read more

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Minister Skarbu Państwa, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, 23 listopada br. odwołał Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej Koncernu. Jednocześnie na jej członka powołany został Pan Remigiusz Nowakowski. Pan Remigiusz Nowakowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności „Prawo Handlowe”. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2002 - 2006 Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy konsultingowej INERCON Sp. z o.o. obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006 - 2008 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia SA oraz Prezes Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę TAURON oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie TAURON. Od 2008 r. związany z koncernem...
Read more

Grupa ORLEN wzmacnia strukturę zarządzania w Czechach

Zaplanowane na najbliższe tygodnie połączenie spółki Benzina, lidera sprzedaży detalicznej paliw na rynku czeskim z Unipetrol RPA - wiodącym producentem wyrobów rafineryjnych i petrochemicznych w Czechach, to kolejny krok w trwającym od kilku lat procesie optymalizacji struktury aktywów Grupy ORLEN w Czechach. Planowane działania optymalizacyjne, które wzmacniają pozycję Unipetrol na rynku czeskim, stają się możliwe między innymi dzięki wcześniejszemu przejęciu aktywów rafineryjnych od Shell i Eni. Działanie to jest zgodne z celami przyjętymi w strategii PKN ORLEN, która zakłada sukcesywną optymalizację struktury grupy kapitałowej. Połączenie spółek ma na celu lepsze dostosowanie Grupy Unipetrol do funkcjonowania na bardzo konkurencyjnym rynku czeskim i nowych wyzwań biznesowych. Według strategicznych założeń PKN ORLEN, wykorzystanie efektów synergii pomiędzy konsolidowanymi podmiotami zwiększy efektywność ekonomiczną prowadzonych działań biznesowych i pozwoli na dalszą poprawę doskonałości operacyjnej Grupy ORLEN. (kk) (http://www.orlen.pl/, 18.11.2015)...
Read more