Tag Archives: konkursy

Ruszył projekt „Najlepsi z najlepszych!”

Polscy studenci biorący udział w międzynarodowych zawodach i konkursach otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki projektowi „Najlepsi z najlepszych!” wybitni młodzi naukowcy dostaną dofinansowanie na pokrycie kosztów swojego uczestnictwa w rywalizacji. Pieniądze z projektu „Najlepsi z najlepszych!” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże i noclegi, na opłaty za konkursy i zawody. Mogą one też zostać wydane na zakup materiałów i drobnej aparatury niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.10.2015)...
Read more

NCBiR: ponad 160 mln PLN na innowacyjne projekty lotnicze

Ponad 160 mln PLN wyniesie dofinansowanie UE dla 18 spośród 29 zgłoszonych projektów w konkursie programu "InnoLot" - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wsparcie trafi na rozwój technologii lotniczych, a wkład własny przedsiębiorców wyniesie ok. 96 mln PLN. Konkurs programu "InnoLot - innowacyjne lotnictwo" był skierowany do firm, które chcą uzyskać wsparcie na sfinansowanie projektów dotyczących nowoczesnych technologii z branży lotniczej o największym potencjale wprowadzenia ich na rynek. Został on przeprowadzony w ramach programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020. Program InnoLot jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy NCBiR i grupą stowarzyszeń firm lotniczych, reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. Do tej pory wsparcie z NCBiR w wysokości ok. 178 mln PLN uzyskało 11 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców wyniosły 135 mln PLN. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 7.10.2015)...
Read more

Niemal 10,5 mln PLN dla polsko-niemieckich projektów badawczych

Zakończył się pierwszy bilateralny konkurs Narodowego Centrum Nauki. Program BEETHOVEN NCN zorganizował we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). 17 najlepszych projektów realizowanych przez polsko-niemieckie zespoły otrzymało niemal 10,5 mln PLN. W przedsięwzięciu NCN i DFG finansowane są projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły. Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas trwania projektu może być zaplanowany na minimum rok, a maksimum – 3 lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. PLN. Górna granica finansowania dla pojedynczego projektu nie została określona. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 12.10.2015)...
Read more

750 mln PLN na innowacje w dużych firmach – ruszył nabór wniosków

Do końca listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski w nowym konkursie dla dużych przedsiębiorstw. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników. Skierowany jest na wsparcie dużych i ambitnych projektów B+R i podniesienie konkurencyjności polskich firm dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w ich działalności gospodarczej. Konkurs pozwoli przedsiębiorstwom na wdrożenie ambitnych i innowacyjnych projektów, obarczonych często dużym ryzykiem. Budżet konkursu wynosi 750 mln PLN. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych. Jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, finansowanie może sięgnąć nawet 20 mln EUR. Jeśli ponad połowa kosztów przeznaczona jest na prace rozwojowe – może on zostać dofinansowany kwotą 15 mln EUR. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 14.10.2015)...
Read more

35 mln PLN na porady zawodowe dla studentów i absolwentów

Obecnie w Polsce działa blisko 340 Akademickich Biur Karier. Zajmują się przede wszystkim doradztwem zawodowym, monitoringiem losów absolwentów oraz rozpowszechnianiem informacji o stażach i praktykach. Z ich pomocy korzysta coraz więcej studentów - dlatego MNiSW przeznaczy na ich wsparcie 35 mln PLN. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające w swojej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. Kwota dofinansowania dla szkół wyższych zależy od ich wielkości. Będzie to do 700 tys. PLN dla uczelni, na których studiuje do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln PLN dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 14.10.2015)...
Read more

Konkurs o Nagrodę ABB

Do 15 listopada 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 PLN. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 PLN każde. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszane prace muszą dotyczyć następującej tematyki: Elektroenergetyka; Automatyka i diagnostyka przemysłowa; Energoelektronika; Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania; Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie; Technologie i systemy informatyczne; Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych. (kk) (http://new.abb.com/, 24.09.2015)...
Read more

NCBR i NCN wspólnie na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W pierwszej edycji TANGA dofinansowanie otrzymało 51 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu rządowych agencji naukowcy pracują m.in. nad wprowadzeniem na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych, wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych oraz innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych. W drugiej edycji na dofinansowanie najlepszych projektów przewidziano 40 mln PLN. Informacje o ogłoszeniu konkursu, którego otwarcie przewidziane jest na grudzień 2015 r. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 23.09.2015)...
Read more

PO IR: Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2015)

Od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2015). Budżet konkursu wynosi 200 000 000 PLN. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 000 000 PLN. (kk) (http://www.granty-na-badania.com, 23.09.2015)...
Read more

Ścieżki Kopernika 2.0

Ponad 3 mln PLN Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy dla laureatów konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0”. To kolejna edycja programu przygotowanego specjalnie dla popularyzatorów nauki. W Ścieżkach Kopernika 2.0, podobnie jak w pierwszej edycji, wybranych zostanie 16 projektów, po jednym w każdym z województw. Każdy projekt będzie mógł liczyć na finansowanie w wysokości maksymalnie do 200 tys. PLN – łączny budżet drugiej edycji konkursu wyniesie 3,2 mln PLN. W konkursie udział będą mogły wziąć konsorcja, tworzone przez co najmniej jedną uczelnię i jedną organizację pozarządową lub instytucję zajmująca się popularyzacją nauki. Program został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków ma zostać otwarty na początku 2016 r., a do realizacji zwycięskich projektów będzie można przystąpić już we wrześniu tego samego roku. (kk) (http://www.nauka.gov.pl, 18.08.2015)...
Read more

NCBR ogłosiło wyniki „Szybkiej ścieżki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej tury naboru wniosków w konkursie programu „Szybka ścieżka”. W pierwszej turze naboru „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy złożyli 179 wniosków. Po 60 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR wyłonił 34 najlepsze projekty. Stawiający na innowacje przedsiębiorcy otrzymają ponad 178 mln PLN dofinansowania. Dzięki wsparciu NCBR prowadzone będą m.in. prace nad uzyskaniem ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, systemem kontroli lotniczej nowej generacji, tomografem hybrydowym do badania zawilgocenia i stanu budynków oraz wykorzystującymi energię elektromagnetyczną maszynami nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)...
Read more