Tag Archives: konkursy

NCBR ponownie wesprze branżę metali nieżelaznych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które podniosą konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych to cel programu CuBR. To wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Nabór wniosków w trzeciej edycji konkursu zacznie się w styczniu. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu organizatorzy przeznaczyli wspólnie 108 mln PLN. Finansowanie otrzymają wyłonione na drodze konkursowej innowacyjne projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Wnioski można składać w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 22.12.2015)...
Read more

INNOCHEM – nowy program NCBR dla branży chemicznej

Wzmocnienie zdolności przedsiębiorców do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego - oto cel nowego programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy konkurs już ruszył. Uruchomiony w ramach PO Innowacyjny Rozwój program sektorowy INNOCHEM to kolejna, po programach INNOMED i INNOLOT, inicjatywa NCBR mająca na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych w konkretnej branży. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 120 mln PLN. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln PLN. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 21.12.2015)...
Read more

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nagrodziło polskich Liderów

34 młodych naukowców i prawie 40 mln PLN – uroczyste wręczenie nagród zakończyło VI edycję programu Lider. Spośród 358 młodych naukowców, którzy nadesłali swoje zgłoszenia, do drugiego etapu zakwalifikowało się 149. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z ekspertami i specjalistami z wybranych dziedzin wyłoniono 34 laureatów programu. Średnio otrzymają oni ponad 1,1 mln PLN na prowadzenie własnych badań. W trakcie kwalifikacji uczestnicy konkursu musieli udowodnić znaczenie swoich projektów dla polskiej gospodarki. Za jedne z ważniejszych i wartych zrealizowania uznano m.in. prace nad sensorami w przenośnych analizatorach oddechu i projekt wykorzystania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniach niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 15.12.2015)...
Read more

Zakończył się pierwszy etap konkursu „Energia Innowacji”

39 innowacyjnych projektów zgłosili młodzi naukowcy w konkursie „Energia Innowacji”. PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE – Energia z Serca wybiorą spośród nich trzy najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody o łącznej wartości 100 tys. PLN. Konkurs „Energia Innowacji” skierowany jest do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłoszone przez nich projekty będą oceniane m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym - PGE Polska Grupa Energetyczna. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 18.12.2015)...
Read more

Złoty Medal Chemii 2015 trafił w ręce młodego naukowca z UW

Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową ufundowaną przez firmę DuPont. Tematem zwycięskiej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Brązowy Medal Chemii trafił w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wszyscy finaliści konkursu zyskali również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również  wyróżnienia, które zdobyli: Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do...
Read more

Demonstrator: NCBiR przeznaczy 500 mln PLN na stworzenie wersji demonstracyjnych wynalazków

Demonstrator umożliwia stworzenie wersji demonstracyjnych nowatorskich produktów i sprawdzenie ich możliwości. Dofinansowanie ułatwi przeniesienie innowacyjnych rozwiązań z sektora B+R do gospodarki. Dzięki temu na rynek będą mogły trafić nowoczesne technologie i wynalazki. Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 500 mln PLN. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r. W pierwszym, rozstrzygniętym we wrześniu tego roku konkursie w oparciu o ocenę ekspertów NCBR wsparło 20 najlepszych spośród 122 zgłoszonych projektów. Dofinansowanie w wysokości ponad 280 mln PLN otrzymało 15 dużych przedsiębiorstw i 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Dzięki wsparciu NCBR będą prowadziły eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: pierwsza w Europie wytworzona w Polsce 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych, demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego oraz opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 7.12.2015)...
Read more

Premia na Horyzoncie: MNiSW dofinansuje polskie projekty w Horyzoncie 2020

Premia na Horyzoncie – to nowy konkurs MNiSW, z którego środki trafią do jednostek naukowych zaangażowanych w badania w ramach programu Horyzont 2020. Dodatkowe finansowanie pozwoli na zwiększenie możliwości ośrodków badawczych w naszym kraju. To długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego. Ze względu na przyjęty w konkursach H2020 system wynagrodzeń, wypłacane przez państwo dofinansowanie pozwoli na zmniejszenie różnicy finansowania polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. To zachęci kolejnych do ubiegania się o europejskie granty. Premia trafi do tych jednostek naukowych, które biorą udział w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Jej wysokość będzie uzależniona m.in. od finansowanego zaangażowania polskich uczestników w prace oraz ich roli w prowadzonych badaniach. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 8.12.2015)...
Read more

335 mln zł dla polskich naukowców w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 9, SONATA 9, OPUS 9. Tegoroczna edycja konkursów to ponad 4200 nadesłanych wniosków i niemal 335 mln PLN na realizację najlepszych projektów. Osoby, które nie ukończyły jeszcze studiów doktoranckich, mogły ubiegać się o finansowanie w kolejnej edycji PRELUDIUM. W tym roku do konkursu zgłoszono 1427 wniosków. Środki na realizację swoich projektów naukowych otrzyma 336 młodych naukowców. Wartość dofinansowania dla wszystkich przyjętych wniosków to 36 mln PLN. SONATA jest konkursem dla osób rozpoczynających karierę naukową, które zdobyły stopień doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku. Łączne dofinansowanie w wysokości 54,5 mln PLN otrzyma w tym roku 142 naukowców z ponad 700, którzy złożyli wnioski. Autorzy wybranych projektów planują prowadzenie innowacyjnych badań podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnych rozwiązań metodologicznych. W tegorocznej edycji OPUS – jednego z najpopularniejszych konkursów NCN – o finansowanie ubiegało się aż 2112 naukowców. Środki na zakup aparatury badawczej otrzyma 425 osób – łączna wartość przyznanych grantów to...
Read more

Szansa na dofinansowanie przełomowych odkryć

Ideas Plus II, to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym o środki ubiegać mogą się naukowcy, którzy zajmują się pionierskimi badaniami. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania to 3,5 mln PLN. W programie MNiSW na finansowanie mogą liczyć projekty interdyscyplinarne, poruszającej zagadnienia ze wszystkich dyscyplin naukowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się badacze, których projekty zostały wysoko ocenione w konkursach ERC, jednak z różnych przyczyn nie otrzymali oni grantów. Nabór wniosków rozpocznie się po otrzymaniu oficjalnych informacji z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE o wynikach konkursów ERC. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 4.11.2015)...
Read more

Najlepsze uczelnie świata na wyciągnięcie ręki

Co roku stu polskich studentów będzie mogło ze wsparciem państwa rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Rząd przyjął rozporządzenie do ustawy, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Dzięki niemu ambitni i utalentowani studenci będą mogli wykorzystać w Polsce wiedzę zdobytą za granicą. Z programu skorzystają absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.10.2015)...
Read more