Tag Archives: NCBR

40 mln PLN dla czterech akceleratorów technologicznych w ramach e-Pioniera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs e-Pionier. Cztery podmioty działające  dla sektora ICT otrzymają w sumie 40 mln PLN na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów, które będą pracować nad rozwiązaniami technologicznymi ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Beneficjentami pierwszego konkursu zostali: Polski Akcelerator Technologii Blockchain specjalizujący się w technologii rozproszonych rejestrów (tzw. blockchain), które posłużą do rozwiązania wybranych problemów zidentyfikowanych w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”; Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier realizujący projekt w oparciu o koncepcję IoT (co oznacza ekosystem, w którym wyposażone w sensory urządzenia komunikują się ze sobą poprzez sieci informatyczne) polegający na zaproponowaniu modelowego rozwiązania zarządczego miast w koncepcji „Smart City”; Edge One Solutions, który za cel postawił sobie integrację i współdzielenie informacji naukowych pomiędzy różnymi uczelniami oraz studentami tych uczelni; oraz EXCENTO - akcelerator zamierzający włączenie procesu akceleracji programu e-Pionier w program studiów na Politechnice Gdańskiej, a docelowo również na innych uczelniach. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 15.11.2016)...
Read more

„Szybka ścieżka” rozstrzygnięta

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło lipcową edycję „szybkiej ścieżki” dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy wyróżnionych prac podzielą się sumą ponad 253 mln PLN. Najwięcej projektów wybrano z województwa śląskiego.  Urządzenie do diagnostyki opartej na ultradźwiękach, opracowanie algorytmu do rozwiązywania problemów na komputerach kwantowych czy leku do stosowania w terapii przeciwnowotworowej - to przykłady projektów, które uzyskały pozytywną opinię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dostaną dofinansowanie w ramach programu „szybka ścieżka”. Eksperci agencji wybrali 52 najlepsze projekty, które mają realną szansę na komercjalizację. Dzięki zastrzykowi gotówki ze środków publicznych i redukcji formalności do minimum wyniki prac B+R polskich przedsiębiorstw mogą szybciej trafić na rynek. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 10.11.2016)...
Read more

55 mln PLN na rozwój innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów z takich dziedzin jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. Kwota dofinansowania przekracza 55 mln PLN. Wyłonione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W ramach RANB polscy innowatorzy opracują m.in. kompozycje dermatologiczne do stosowania w trakcie radioterapii, materiały termoizolacyjne zawierające grafen czy filtry, które poprawią jakość energii elektrycznej i ograniczą negatywny wpływ energetyki na środowisko. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 31.10.2016)...
Read more

Dofinansowanie NCBiR dla projektu ORLEN Południe

ORLEN Południe otrzymało dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOCHEM na realizację projektu pt. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”. Wartość dofinansowania wyniesie niemal 1 mln PLN, a budżet całego projektu szacowany jest na 1,65 mln PLN. Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania i wdrożenia biodegradowalnych antyzbrylaczy do nawozów sztucznych, opartych o surowce pochodzenia roślinnego. Projekt, podzielony na 5 etapów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez ORLEN Południe i wybranych, kluczowych odbiorców. Przewidywany termin zakończenia projektu to luty 2019. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 2.11.2016)...
Read more

Polski mikrochip do monitorowania stanu organizmu

Mikrochip o nazwie bioSOC, opracowany przez naukowców z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie oraz ich partnerów, nie tylko mierzy tętno, częstość oddechu i temperaturę, ale również napięcie mięśni, potliwość skóry, saturację krwi i rejestruje EKG. W pełni polski, autorski procesor bioSOC został opracowany przez zespół naukowców z Laboratorium Badawczego WIML, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Technologii i Aparatury Medycznej (ITAM) oraz firmy Fonon. Celem projektu, finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), było stworzenie miniaturowej technologii do pomiaru czynności życiowych na poziomie profesjonalnych szpitalnych urządzeń medycznych. Choć układ scalony ma wymiary jedynie 5 na 5 mm, jego funkcjonalność oraz dokładność pomiarów dorównują profesjonalnemu sprzętowi medycznemu – na przykład noszonemu przez pacjenta holterowi rejestrującemu EKG. Wystarczy dołączyć kilka elektrod, by rejestrować różnorodne parametry - na przykład elektrody na klatce piersiowej pozwalają odbierać impulsy z mięśni oddechowych. Dostępne w sprzedaży różnego rodzaju inteligentne opaski na rękę zwykle wyposażone są tylko w czujnik pomiaru tętna i akcelerometr. Mikrochip bioSOC można zastosować w...
Read more

NCBR dofinansuje innowacyjne projekty z branży energetycznej kwotą 275 mln PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dwa nowe programy skierowane do sektora energetycznego; dotyczą innowacyjnych technologii pozyskiwania czy magazynowania energii oraz systemów zarządzania nią; efekty powinny pojawić się za 2-3 lata; programy sektorowe są dowodem, że plan Morawieckiego jest realizowany - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Programy PBSE oraz IUSER skierowane do branży energetycznej mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. PBSE służyć ma powstaniu innowacyjnych technologii wytwarzania czy magazynowania energii, IUSER ma przynieść inteligentne systemy zarządzania nimi. Łączna pula dofinansowania projektów sięgnie odpowiednio 150 mln PLN i 125 mln PLN w ramach pilotażowych konkursów. Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE będzie można składać od 2 listopada br. do 20 grudnia br., zaś IUSER-a – od 21 listopada br. do 30 grudnia br. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów sektorowych NCBR, te z branży elektroenergetyki będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 3.10.2016)...
Read more

Polskie innowacje w skali globalnej powstaną przy wsparciu NCBR

W październiku ruszy kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój.  Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania nowatorskich w skali światowej rozwiązań Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln PLN. Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań. Zgłaszane w konkursie projekty, poza innowacyjnością w skali światowej, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny jest również opłacalność wdrożenia. O dofinansowanie w wysokości do 10 mln PLN ubiegać się mogą konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym co najmniej połowę jego składu muszą stanowić przedsiębiorcy. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 3 października do...

Read more

Z Turcją po raz drugi – NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln PLN. Wnioski mogą być składane w następujących obszarach tematycznych: ICT, Energy oraz Health and Life Sciences. Maksymalna wysokość dofinansowania z NCBR, na jaką mogą liczyć polscy wnioskodawcy dla pojedynczego projektu, to 850 tys. PLN. Nabór wniosków potrwa od 26 sierpnia do 23 listopada br. Rozpoczęcie realizacji projektów przewidywane jest najwcześniej w lipcu 2017 r. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 26.08.2016)...
Read more

Profesor Aleksander Nawrat zastępcą dyrektora NCBR

Prof. Aleksander Nawrat, nowy zastępca dyrektora NCBR, jest ekspertem w dziedzinie badań i rozwoju dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych. Autor lub współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych, ponad 170 prac i publikacji naukowych oraz recenzent wielu renomowanych czasopism zagranicznych. Za swoją dotychczasową pracę uzyskał szereg odznaczeń państwowych, jest laureatem wielu nagród krajowych oraz międzynarodowych. W swojej dotychczasowej karierze, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą, zasiadał również w zarządach firm prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Aktywnie uczestniczył w działalności biznesowej, zajmował się komercjalizacją badań naukowych oraz wspierał rozwój startupów. Koncentrował się głównie na projektowaniu nowych technologii dla sektora bezpieczeństwa i obronności państwa oraz sektora cywilnego. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członkiem Komisji ds. Programów Strategicznych. Wielokrotny kierownik projektów strategicznych realizowanych dla firm prywatnych oraz państwowych, finansowanych przez Unię Europejską. Obecnie przewodniczy jednemu z największych programów strategicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 27.08.2016)...
Read more

Innowacyjne firmy z Polski podbiją zagraniczne rynki

Laserowa technologia identyfikacja bakterii, platforma portfela cyfrowego czy urządzenie do monitorowania rytmu serca płodu – to produkty polskich przedsiębiorców, które znalazły się wśród 32 zwycięskich projektów w konkursie GO_GLOBAL.PL organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich twórcy otrzymają w sumie 5 mln PLN dofinansowania na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz na uzyskanie wiedzy na temat dopasowania swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Środki będą mogli przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami czy partnerami biznesowymi. Wybrane zwycięskie projekty to:
  1.  BioScientia Sp. z o.o. – Projekt dotyczy opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji szybkiego testu terenowego do wykrywania zakażenia pszczoły miodnej sporowcem Nosema ceranae na rynku europejskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego. 2.    BIOAVLEE SP. Z O. O. – Celem głównym projektu jest komercjalizacja innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji laserowej na rynku niemieckim.
  2.  Enelion Sp. z o.o. - Twórcy projektu starają się o wprowadzenie na rynek globalny innowacyjnej,...
Read more