Tag Archives: NCBR

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji dla części członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwracając się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 16 września 2016 r., do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Rada NCBR”. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 1.08.2016)...
Read more

Miliony w „szybkiej ścieżce” dla firm w regionach słabiej rozwiniętych

750 mln PLN – o taką kwotę na badania przemysłowe i prace rozwojowe powalczą mikro, małe i średnie firmy w kolejnej odsłonie flagowego konkursu NCBR – tzw. „szybkiej ścieżki”. Zdecydowaną większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem. Nowatorska formuła „szybkiej ścieżki” bazuje na dwóch fundamentach - ograniczeniu formalności do minimum i krótkim czasie wydania decyzji - około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną. W nowym konkursie wsparcie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim sięga 76 mln PLN, a dla pozostałych aż 674 mln PLN. W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 % w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpocznie...
Read more

Ponad 600 mln PLN dla naukowców w dwóch rozstrzygniętych konkursach PO IR

Ośrodek Przetwarzania Informacji i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiły wyniki konkursów na projekty badawcze finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. 563 mln PLN otrzymają konsorcja naukowe realizujące projekty w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Z kolei 40 mln PLN przeznaczone zostanie na stworzenie ośrodka badawczego prowadzącego tzw. międzynarodowe agendy badawcze.

Do konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działania 4.2 PO IR Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki zgłosiło się 7 wnioskodawców. Na podstawie oceny dokonanej podczas panelu ekspertów od analizy finansowej i budownictwa, reprezentujących zarówno świat nauki jak i gospodarki, wyłoniono 5 konsorcjów naukowych, które podejmą się prowadzenia projektów infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Mają one zapewnić dostęp do infrastruktury badawczej dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych jej wykorzystaniem do własnych prac B+R. Liderami zwycięskich projektów są: Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2 projekty), Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Geofizyki PAN. Fundacja na...
Read more

500 mln PLN na innowacyjne badania w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych w nowym programie strategicznym NCBR

Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w  badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizacja innowacyjnych technologii materiałowych to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką kraju jest modernizacja infrastruktury transportowej oraz zapewnienie trwałości i niezawodności obiektów budowlanych. Aby temu sprostać niezbędne jest opracowanie nowych materiałów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i trwałości, a przy tym bezpiecznych dla zdrowia społeczeństwa i środowiska naturalnego. To jedno z pięciu zagadnień, którym poświęcone będą projekty badawczo-rozwojowe w ramach nowego strategicznego programu NCBR „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln PLN i został podzielony na trzy konkursy. Co warte podkreślenia, nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Alokacja w pierwszym konkursie wynosi 150 mln PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 5 mln PLN a maksymalna kwota...
Read more

PZU i NCBR zbudują ekosystem VC w Polsce

Fundusz, którego powstanie zapowiedzieli w marcu przedstawiciele PZU, MNiSW oraz NCBR nabiera realnych kształtów. Jego koncepcja i nazwa została zaprezentowana podczas kongresu IMPACT’16: 4.0 Economy w Krakowie. Witelo Fund powstanie jako FIZAN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych – zarządzany przez TFI PZU.

Witelo to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Jego rolą jest stworzenie w Polsce ekosystemu przyjaznego podmiotom typu venture capital, aby umożliwić im realizację innowacyjnych projektów w naszym kraju. Zasoby inwestycyjne całego programu Witelo na start to 500 mln PLN. Podmioty typu venture capital będą narzędziem do alokacji kapitału zgromadzonego w Witelo Fund. Wspólna inicjatywa ma stać się mostem łączącym polski ekosystem z globalnymi centrami innowacji, który umożliwi transfer know-how. Stworzenie odpowiednich warunków dla działalności funduszy VC w naszym kraju przełoży się jednocześnie na promocję Polski jako największego hubu innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Do końca roku zarządzający Witelo Fund planują dokonać pierwszych inwestycji....
Read more

5 mln PLN na podążanie „Ścieżkami Kopernika 2.0”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Ścieżki Kopernika 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnie wyższe wraz z organizacjami partnerskimi powalczą o 5 mln PLN na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy. Wybrane projekty mają dać młodym impuls do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentów.

Konkurs „Ścieżki Kopernika 2.0” realizowany jest w ramach III misji uczelni, w Poddziałaniu 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym" PO WER. Jego celem jest wzmocnienie współpracy uczelni wyższych, będących forum aktywności społecznej, z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami lub stowarzyszeniami. Partnerzy w projekcie mają wspólnie opracować i zrealizować program inspirujący społeczności lokalne do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez organizację wystaw, warsztatów czy przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Każdy z pomysłów wyróżnionych w ramach konkursu otrzyma maksymalnie 250 tys. PLN. W ramach projektu uczelnie udostępnią swoje zasoby, takie jak kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową. Natomiast zadaniem pozostałych podmiotów wchodzących w...
Read more

132 mln zł dla uczelni na szkolenie kadr

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs realizowany w ramach Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” na polskich uczelniach NCBR planuje przeznaczyć 132 mln PLN. Nabór wniosków ruszy już w sierpniu. W konkursie zostaną wybrane projekty, których celem jest szkolenie personelu uczelni. Będą to zajęcia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych  i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym czy zarządzania informacją. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia na poziomie krajowym to 9 000 PLN, zaś odbywającego szkolenie zagraniczne - 24 000 PLN. Zajęcia, podczas których kadry przekażą nowo nabyte umiejętności studentom, muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru, a sam projekt powinien trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 2 lata. Na dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym mogą liczyć te uczelnie, które planują długofalową strategię wsparcia kompetencji...

Read more

400 mln PLN na innowacje w regionach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza powstanie Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw 26 komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od 16 marszałków województw.  W ramach inicjatywy konsorcja naukowo–przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. 372 mln PLN przeznaczono dla regionów słabiej rozwiniętych i 28 mln PLN dla województwa mazowieckiego. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów zwiększone zostanie prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań.

Wartość kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie  wynosi od minimum 1 do max. 8 mln PLN. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. Ocena projektów zgłaszanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w ramach RANB będzie dokonywana...
Read more

150 mln PLN w ostatnim konkursie programu BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Adresowany do konsorcjów naukowych konkurs obejmuje cztery obszary badawcze: racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; leśnictwo i przemysł drzewny.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w tym konkursie wynosi 150 mln PLN. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość projektu to 5 mln PLN, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków potrwa od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 10.06.2016)...
Read more

PZU i NCBR zbudują ekosystem VC w Polsce

Fundusz, którego powstanie zapowiedzieli w marcu przedstawiciele PZU, MNiSW oraz NCBR nabiera realnych kształtów. Jego koncepcja i nazwa została zaprezentowana podczas kongresu IMPACT’16: 4.0 Economy w Krakowie. Witelo Fund powstanie jako FIZAN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych – zarządzany przez TFI PZU. Witelo to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Jego rolą jest stworzenie w Polsce ekosystemu przyjaznego podmiotom typu venture capital, aby umożliwić im realizację innowacyjnych projektów w naszym kraju. – Witelo to bardzo ważny element ekosystemu przyjaznego przedsiębiorcom, którzy komercjalizują wyniki badań naukowych. Wspieranie tego procesu jest kluczowe dla polskiego rządu. Rozwój nauki i działań badawczo-rozwojowych może sprawić, że urzeczywistnienie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która jest przedmiotem kongresu Impact’16 będzie szybsze niż się spodziewamy – mówi Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby inwestycyjne całego programu Witelo na start to 500 mln PLN. – Witelo Fund zamierza inwestować środki w czołowe światowe fundusze VC w celu promowania wśród...
Read more