Tag Archives: NCBiR

Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji dla części członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwracając się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 16 września 2016 r., do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Rada NCBR”. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 1.08.2016)...
Read more

Miliony w „szybkiej ścieżce” dla firm w regionach słabiej rozwiniętych

750 mln PLN – o taką kwotę na badania przemysłowe i prace rozwojowe powalczą mikro, małe i średnie firmy w kolejnej odsłonie flagowego konkursu NCBR – tzw. „szybkiej ścieżki”. Zdecydowaną większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem. Nowatorska formuła „szybkiej ścieżki” bazuje na dwóch fundamentach - ograniczeniu formalności do minimum i krótkim czasie wydania decyzji - około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną. W nowym konkursie wsparcie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim sięga 76 mln PLN, a dla pozostałych aż 674 mln PLN. W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 % w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpocznie...
Read more

58 mln PLN na innowacje dla MŚP. Wyniki flagowego konkursu NCBR

Badania kliniczne nanoformulacji leków przeciwnowotworowych, opracowanie testu nowej generacji  do wykrywania tzw. dopalaczy we włosach, krwi i moczu czy opracowanie symulatora katastrof zbiorowych - to niektóre ze zwycięskich projektów w pierwszej w tym roku edycji „szybkiej ścieżki” dla MŚP, najpopularniejszego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsza tegoroczna edycja popularnego konkursu NCBR wystartowała 4 kwietnia. Nabór wniosków jest ciągły, a na koniec każdego miesiąca następuje weryfikacja aplikacji z ostatnich trzydziestu dni i ich ocena przez panele ekspertów. Tak zostały wyłonione zwycięskie podmioty z projektami, które NCBR zamierza dofinansować kwotą 58 mln PLN. Wśród nich znalazły się: SOLARIS LASER S.A., NanoVelos S.A., Proteon Pharmaceuticals S.A., Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny, MarketLab Sp. z o.o., Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o., Grex Sp. z o.o, Fundacja Isyrius, Bloober Team S.A., AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Sp. k., Oksymet Sp. z o.o. Sp. j., Progresja Sp. z o.o., NANO GAMES Sp. z o.o. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 1.07.2016)...
Read more

Ponad 600 mln PLN dla naukowców w dwóch rozstrzygniętych konkursach PO IR

Ośrodek Przetwarzania Informacji i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiły wyniki konkursów na projekty badawcze finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. 563 mln PLN otrzymają konsorcja naukowe realizujące projekty w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Z kolei 40 mln PLN przeznaczone zostanie na stworzenie ośrodka badawczego prowadzącego tzw. międzynarodowe agendy badawcze.

Do konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działania 4.2 PO IR Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki zgłosiło się 7 wnioskodawców. Na podstawie oceny dokonanej podczas panelu ekspertów od analizy finansowej i budownictwa, reprezentujących zarówno świat nauki jak i gospodarki, wyłoniono 5 konsorcjów naukowych, które podejmą się prowadzenia projektów infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Mają one zapewnić dostęp do infrastruktury badawczej dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych jej wykorzystaniem do własnych prac B+R. Liderami zwycięskich projektów są: Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2 projekty), Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Geofizyki PAN. Fundacja na...
Read more

500 mln PLN na innowacyjne badania w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych w nowym programie strategicznym NCBR

Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w  badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizacja innowacyjnych technologii materiałowych to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką kraju jest modernizacja infrastruktury transportowej oraz zapewnienie trwałości i niezawodności obiektów budowlanych. Aby temu sprostać niezbędne jest opracowanie nowych materiałów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i trwałości, a przy tym bezpiecznych dla zdrowia społeczeństwa i środowiska naturalnego. To jedno z pięciu zagadnień, którym poświęcone będą projekty badawczo-rozwojowe w ramach nowego strategicznego programu NCBR „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln PLN i został podzielony na trzy konkursy. Co warte podkreślenia, nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Alokacja w pierwszym konkursie wynosi 150 mln PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 5 mln PLN a maksymalna kwota...
Read more

200 mln PLN na rozwój innowacji w polskim sektorze energetycznym

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązały współpracę, dzięki której wdrożą model otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca Grupy PGE i NCBR ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny. W myśl podpisanego dziś w Warszawie porozumienia, prace badawczo-rozwojowe, realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców, finansowane będą przez Grupę PGE i NCBR. Partnerzy przeznaczą na ten cel po 100 mln PLN. Cykliczne konkursy, dające możliwość aplikowania pomysłodawcom częściej, niż raz w roku, będą organizowane przez NCBR. W ten sposób powstanie unikalne, bo nie jednorazowe, narzędzie wspierające rozwój innowacji. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowane zostało na koniec bieżącego roku. (kk) (http://www.gkpge.pl, 1.07.2015)...
Read more

200 mln PLN na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój technologii przyjaznych środowisku

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza poprzez innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa niskoemisyjnego, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło - to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. 9 czerwca rusza nabór wniosków w drugim już konkursie. Do rozdysponowania jest 200 mln PLN. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln PLN, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 3.06.2015)...
Read more

Pozytywna rekomendacja NCBiR dla Programu INNOCHEM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zaopiniowało studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM. To zielone światło do podjęcia prac nad ustanowieniem pierwszego w historii tego typu programu związanego z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym. – INNOCHEM jest szansą na wzrost konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce – mówi dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest inicjatorem Programu. – To pierwsze tak potężne wsparcie innowacyjności polskiego przemysłu. INNOCHEM obejmie projekty o charakterze innowacyjnym skierowane m.in. na rzecz wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego (np. produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych). W założeniach Programu pierwszy raz w historii polskiego przemysłu działania badawczo-rozwojowe będą wsparte w takiej skali. – Suma dotacji dla sektora chemicznego może wynieść nawet kilkaset milionów złotych – mówi Beata Tylman z PwC, firmy doradczej, która pomagała Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego w przygotowaniu studium wykonalności do "INNOCHEM-u". Wysokość współfinansowania pojedynczego projektu może wynieść nawet do 50% kosztów. Program INNOCHEM...
Read more