Tag Archives: Tauron

TAURON wśród liderów polskiego rynku kapitałowego

W trakcie uroczystej Gali „Podsumowanie Roku Giełdowego 2015” w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniono emitentów i członków giełdy, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki oraz szczególnie przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. TAURON otrzymał nagrodę GPW na rynku Catalyst za największą wartość debiutu w 2015 r. w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu 17 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld PLN. Obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst 12 marca 2015 r. (kk) (http://media.tauron.pl/, 13.05.2016)...
Read more

Dobre praktyki TAURONA w obszarze zrównoważonego rozwoju wyróżnione

Aż dziewięć inicjatyw społecznie odpowiedzialnych prowadzonych w Grupie TAURON znalazło się w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu gromadzącym najlepsze praktyki realizowane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze pozabiznesowym. W zakresie środowiska doceniono koncepcję kopalni i elektrowni bezodpadowej realizowaną przez TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło, akcję „Bocian nasz” autorstwa TAURON Dystrybucja, a także inicjatywę ekologiczną „TAURON Zielona Wyspa Śląsk”. W obszarze zaangażowania społecznego  i rozwoju społeczności lokalnej wyróżniono projekty „TAURON sportowym partnerem SIEMACHY” i „Bezpieczna zima z GOPR” oraz akcję społeczną „Stop nielegalnemu poborowi energii elektrycznej”. Wśród najlepszych inicjatyw w obszarze ładu organizacyjnego znalazło się prowadzone w niektórych spółkach Grupy szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”, jak również przebieg konsultacji treści Raportu zrównoważonego Grupy TAURON z interesariuszami. Natomiast jako dobrą praktykę w zakresie zagadnień konsumenckich przytoczono akcję społeczną „Bezpieczniki TAURONA”. (kk) (http://media.tauron.pl/, 31.03.2016)...
Read more

Grupa TAURON rozpoczyna trzeci program poprawy efektywności

Grupa TAURON przyjęła program poprawy efektywności na lata 2016-2018. Program obejmie wszystkie obszary działalności holdingu i przyniesie 1,3 mld PLN oszczędności. Łączny skumulowany wzrost EBITDA z tytułu Programu Poprawy Efektywności w latach 2016-2018 szacowany jest na ok. 1 mld PLN. Będzie to już trzecia inicjatywa tego typu i – co warte podkreślenia – największa pod względem spodziewanych efektów. Poprzednie, prowadzone w latach 2010-2015, przyniosły łącznie 2,3 mld PLN oszczędności. (kk) (http://media.tauron.pl/, 9.03.2016)...
Read more

TAURON liderem relacji inwestorskich

TAURON, po raz drugi z rzędu, zwyciężył w największym w kraju badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30 zorganizowanym przez Izbę Domów Maklerskich i Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Spółka prowadzi aktywny dialog z inwestorami poprzez m.in. konferencje prasowe, konferencje inwestorskie, dni inwestora i analityka, roadshows, czaty inwestorskie i spotkania z inwestorami indywidualnymi. Tegoroczna, zdobyta drugi raz z rzędu, nagroda przyznana w badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30 zorganizowanym przez Izbę Domów Maklerskich i Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” to kolejne przyznane TAURONOWI wyróżnienie. Od 2011 r. spółka co roku zdobywa nagrody i wyróżnienia w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W ubiegłym roku do TAURONA trafiła, po raz drugi z rzędu, nagroda główna w kategorii przedsiębiorstw. (kk) (http://media.tauron.pl/, 4.03.2016)...
Read more

Grupa TAURON: Zmiany w zarządach Wydobycia i Dystrybucji

Rady nadzorcze TAURON Wydobycie oraz TAURON Dystrybucja dokonały 26 stycznia zmian w składzie zarządów spółek. W TAURON Wydobycie rezygnację z pełnienia funkcji złożyli: Łukasz Brzózka (dotychczasowy prezes zarządu) oraz Grzegorz Czornik (wiceprezes). W związku z tym – po decyzjach rady nadzorczej - zarząd będzie pracował w składzie: Zdzisław Filip (prezes zarządu), Łukasz Gębala i Tomasz Cudny (wiceprezesi zarządu). W TAURON Dystrybucja rezygnacje złożyli: Paweł Cygan i Janusz Kurpas (dotychczasowi wiceprezesi) oraz Marek Kleszczewski (z pełnienia funkcji prezesa 77zarządu). W efekcie decyzji rady nadzorczej w skład zarządu spółki wchodzą: Robert Zasina (prezes zarządu) oraz  wiceprezesi: Tomasz Jachna, Marek Kleszczewski i Jerzy Rzemyszkiewicz (dotychczasowy wiceprezes). Zmiany w funkcjonowaniu zarządów spółek to efekt wdrożonej w Grupie TAURON koncepcji poprawy efektywności zarządczej oraz optymalizacji kosztowej organów korporacyjnych poszczególnych spółek zależnych. Będzie to możliwe m.in. poprzez zmiany ich struktur organizacyjnych, w tym ograniczenie składu osobowego zarządów. Członkowie zarządów, którzy złożyli rezygnacje, otrzymali oferty kontynuacji współpracy na poziomie menadżerskim w spółkach Grupy TAURON. (kk) (http://media.tauron.pl/, 26.01.2016)...
Read more

TAURON buduje elektrownię hybrydową

Projekt przewiduje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW z wykorzystaniem polikrystalicznych (50 kW) i cienkowarstwowych (CiGS, 50 kW) paneli fotowoltaicznych, budowę układu magazynowania energii w technologii litowo-jonowej oraz budowę systemu sterowania poszczególnymi źródłami energii. Systemy elektrowni Opolnica, o łącznej mocy 410 kW, zostaną odpowiednio dostosowane do działania w układzie hybrydowym. To pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce. Pozwoli on na przeprowadzenie badań w zakresie poszczególnych technologii fotowoltaicznych, współpracy z innymi źródłami OZE, wpływu elektrowni hybrydowej na sieć elektroenergetyczną pod kątem jej stabilności, jakości energii elektrycznej i możliwości pracy wyspowej. Spółka chce również zdobyć wiedzę na temat handlu produkowanym w ten sposób prądem oraz wykorzystania instalacji dla bilansowania energii. (kk) (http://media.tauron.pl/, 30.01.2016)...
Read more

TAURON po raz trzeci w RESPECT Index

TAURON Polska Energia po raz trzeci z rzędu znalazł się w gronie firm wchodzących w skład portfela indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie. To dowód na to, że prowadzone przez spółki Grupy TAURON działania realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami. (kk) (http://media.tauron.pl/, 16.12.2015)...
Read more

Zmiany w zarządzie TAURON Polska Energia

Rada nadzorcza TAURON Polska Energia na posiedzeniu 8 grudnia 2015 r. odwołała ze składu zarządu spółki Jerzego Kurellę – prezesa zarządu, Piotra Kołodzieja – wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Henryka Borczyka – wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Michała Gramatykę – wiceprezesa zarządu ds. handlowych. W skład zarządu – od 8 grudnia – rada nadzorcza powołała Remigiusza Nowakowskiego – powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, Jarosława Brodę – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Kamila Kamińskiego – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Piotra Zawistowskiego – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych. Wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje nadal Anna Striżyk. (kk) (http://media.tauron.pl/, 8.12.2015)...
Read more

TAURON: Sukces w pozyskiwaniu finansowania

TAURON pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld PLN z gwarantowanym objęciem przez banki. Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji. Jego uczestnikami są PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego  PKO BP. (kk) (http://media.tauron.pl/, 24.11.2015)...
Read more