Tag Archives: PGE

Grupa PGE publikuje wyniki operacyjne i finansowe za trzy kwartały 2016 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld PLN. Spadek o 23 % w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld PLN. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld PLN. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln PLN, a segment energetyki odnawialnej 256 mln PLN. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld PLN. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 8.11.2016)...
Read more

PGE podpisała porozumienie z Politechniką Lubelską

PGE Polska Grupa Energetyczna i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowo-dydaktycznych. To część szeroko zakrojonego programu PGE mającego na celu wspieranie edukacji przyszłych kadr sektora energetyki. Celem współpracy jest pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr inżynierskich dla PGE oraz wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki Lubelskiej, a także możliwości uczelni w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze energetyki. W ramach zainicjowanej współpracy studenci Politechniki Lubelskiej będą mogli podejmować praktyki i staże w PGE, będą również na bieżąco informowani o możliwościach zatrudnienia w Grupie. PGE będzie uczestniczyć w organizowanych przez Politechnikę targach pracy. Spółka będzie miała także możliwość przedstawienia wniosków w zakresie programów nauczania na wybranych kierunkach kształcenia i poszczególnych specjalnościach prowadzonych przez Politechnikę. Grupa PGE będzie wspierać również przedsięwzięcia Politechniki dotyczące kształcenia, m.in. konkursy na najlepsze prace dyplomowe na wszystkich szczeblach, nowe formy kształcenia oraz studia podyplomowe. PGE i Politechnika Lubelska chcą skupić się przede wszystkim na badaniach naukowych nakierowanych na bezpośrednie zastosowanie ich w gospodarce. Strony porozumienia...
Read more

PGE na podium wśród „Liderów Polskiej Gospodarności 2016”

PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała Brązowy Laur w kategorii „Pracodawca 2016 roku” w rankingu „Liderzy Polskiej Gospodarności”. W pierwszej edycji rankingu „Liderzy Polskiej Gospodarności”, organizowanym przez „Gazetę Bankową”, wyróżniono polskich przedsiębiorców, polityków, menedżerów i naukowców, którzy w tym roku przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku polskich spółek i instytucji zarówno w kraju, jak i za granicą. Nagrodę dla PGE w imieniu prezesa zarządu Henryka Baranowskiego odebrał wiceprezes zarządu ds. handlu Bolesław Jankowski. Gala wieńcząca konkurs odbyła się 31 maja w Domu Dochodowym w Warszawie. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 06.06.2016)...
Read more

PGE z „Orłem Wprost 2016”

PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała statuetkę „Orła Wprost 2016” w kategorii firm o największym średnim zysku netto w województwie mazowieckim. „Orły Wprost” to nagrody, które trafiają do firm w sposób szczególny zasłużonych dla swoich regionów. Przyznawane są w dwóch kategoriach - najwyższy średni wzrost oraz najwyższy zysk netto. Finał mazowieckiej edycji Orłów Wprost odbył się 8 maja. Nagrodę w imieniu Grupy PGE odebrał wiceprezes ds. rozwoju Ryszard Wasiłek. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 10.06.2016)...
Read more

PGE i PGZ podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji spółki Exatel

PGE Polska Grupa Energetyczna i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel. List intencyjny zakładający współpracę przez najbliższe 6 miesięcy podpisano 31 maja. Szczegóły potencjalnej transakcji, m.in. cena i termin, będą przedmiotem szczegółowych analiz i zostaną wypracowane w ramach rozpoczętej współpracy. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 31.05.2016)...
Read more

Zmiany w Zarządzie PGE

22 marca Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwały o powołaniu Henryka Baranowskiego w skład Zarządu IX kadencji i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu; Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu IX kadencji i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu; Pawła Śliwy w skład Zarządu IX kadencji i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji; Marty Gajęckiej w skład Zarządu IX kadencji i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 22.03.2016)...
Read more

PGE z godłem „Firmy Przyjaznej Klientowi”

Spółka PGE Obrót, zajmująca się w Grupie Kapitałowej PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, już po raz trzeci otrzymała prestiżowy laur przyznawany przez klientów. Uznanie zdobyła za profesjonalizm oraz solidną, skuteczną i uprzejmą obsługę. PGE Obrót w kolejnej edycji projektu Firma Przyjazna Klientowi (FPK) uzyskała najlepszy z dotychczasowych wyników - ogólny indeks na poziomie 90 %. Celem tego programu badawczo-certyfikującego jest wyróżnianie przedsiębiorstw za wysoką jakość świadczonej obsługi i dobre relacje z klientami. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 1.02.2016)  ...
Read more

PGE po raz kolejny w gronie RESPECT Index

PGE Polska Grupa Energetyczna już po raz siódmy znalazła się wśród spółek wchodzących w skład ReESPECT Index – zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej. IX edycja projektu RESPECT Index została zwieńczona wręczeniem certyfikatów, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Sali Notowań GPW. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 17.12.2015)...
Read more

Zakończył się pierwszy etap konkursu „Energia Innowacji”

39 innowacyjnych projektów zgłosili młodzi naukowcy w konkursie „Energia Innowacji”. PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE – Energia z Serca wybiorą spośród nich trzy najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody o łącznej wartości 100 tys. PLN. Konkurs „Energia Innowacji” skierowany jest do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłoszone przez nich projekty będą oceniane m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym - PGE Polska Grupa Energetyczna. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 18.12.2015)...
Read more