Tag Archives: PGE

Bydgoszcz z czystszym powietrzem dzięki inwestycji PGE

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku intensywnych prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony właśnie projekt o wartości 65 mln PLN jest częścią wartego kilkanaście mld PLN programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych. Uruchomiona w Bydgoszczy instalacja zredukuje roczną emisję pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku siarki o ok. 1380 ton rocznie, co pozwoli dostosować urządzenia wytwórcze w ZEC Bydgoszcz do nowych unijnych wymagań środowiskowych. Dzięki temu PGE będzie mogła produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście po 2015 r. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 8.12.2015)...
Read more

Grupa PGE uruchomiła swoją największą elektrownię wiatrową

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce. Inwestycja o wartości blisko 520 mln PLN zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w miejscowości Kopaniewo, na terenie dawnego lotniska wojskowego. Po jej uruchomieniu łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej Grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów, na koniec 2015 r., wyniesie 529 MW. Już teraz energii wyprodukowanej przez wiatraki Grupy PGE wystarcza do zasilenia ok. 400 tys. gospodarstw domowych. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 1.12.2015)...
Read more

Dobre wyniki PGE na coraz bardziej wymagającym rynku

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld PLN i wzrósł o 15 % w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld PLN i były o 4 % wyższe, niż w analogicznym okresie. Największy udział w skonsolidowanym zysku EBITDA w III kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld PLN) i dystrybucji (ponad 622 mln PLN). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 76 mln PLN, a segment obrotu 144 mln PLN. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 9.11.2015)...
Read more

PGE pozyskała kredyt o wartości 2 mld PLN od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld PLN. To kolejne, po kredycie konsorcjalnym o wartości 5,5 mld PLN, środki pozyskane przez Grupę PGE na finansowanie planu inwestycyjnego. Wśród kluczowych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę PGE wymienić należy budowę nowych, efektywnych mocy wytwórczych, na czele z flagowym projektem – budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa PGE założyła sobie także ambitny program modernizacyjny, mający na celu dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Grupa sukcesywnie poprawia również parametry w obszarze dystrybucji zapewniając niezawodność dostaw. Łącznie, na inwestycje budujące wartość Grupy, PGE zamierza przeznaczyć do 2020 r. kilkadziesiąt mld PLN. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 27.10.2015)...
Read more

„Top Marka 2015” – PGE po raz kolejny najpopularniejszą marką w branży

PGE Polska Grupa Energetyczna, dzięki największej liczbie punktów przyznanych za liczbę publikacji oraz ich zasięg, po raz kolejny może przypisać sobie tytuł wizerunkowego lidera branży energetycznej. Badanie „Top Marka 2015” zostało przeprowadzone przez miesięcznik „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 5.10.2015)...
Read more

PGE Polska Grupa Energetyczna nagrodzona INNOWATOREM WPROST 2015

PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się wśród firm nagrodzonych INNOWATORAMI WPROST 2015. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która była zwieńczeniem V edycji rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw prowadzonego przez tygodnik „Wprost”. Statuetki INNOWATORÓW przyznawane są od 2011 r. i trafiają do najlepszych firm w najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki: energetyce, farmacji, przemyśle, budownictwie, usługach dla biznesu, telekomunikacji i IT, finansach oraz nauce. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 6.10.2015)...
Read more

PGE uruchamia pierwszą elektrownię fotowoltaiczną

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. To kolejna inwestycja Grupy PGE w segmencie odnawialnych źródeł energii, prowadząca do stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego. Budowa elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar była współfinansowana z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja projektu kosztowała 2,8 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach sięgnęło ponad 624 tys. PLN, czyli ok. 24% kosztów kwalifikowalnych. Oficjalne otwarcie instalacji fotowoltaicznej w Międzybrodziu Żywieckim odbyło się 14 października 2015 r. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 14.10.2015)...
Read more

PGE: zmodernizowana Elektrownia Pomorzany w 2019 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016 r. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r. Program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, obejmuje budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 o łącznej mocy cieplnej 180 MW oraz elektrycznej 134 MW. Zmodernizowane zostaną również podgrzewacze wody, wentylatory spalin i obrotowe podgrzewacze powietrza. Pomorzany zyskają również instalację odsiarczania spalin. Po zakończeniu programu inwestycyjnego elektrownia spełniać będzie wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych, a jakość powietrza w Szczecinie znacząco poprawi się. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 15.10.2015)...
Read more

PGE z wyróżnieniem za najlepsze sprawozdanie z działalności Zarządu

PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała wyróżnienie w X edycji konkursu „The Best Annual Report 2014” za najlepsze sprawozdanie z działalności Zarządu w kategorii „Przedsiębiorstwa”. Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Gala finałowa X edycji konkursu odbyła się 15 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 16.10.2015)...
Read more

200 mln PLN na rozwój innowacji w polskim sektorze energetycznym

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązały współpracę, dzięki której wdrożą model otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca Grupy PGE i NCBR ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny. W myśl podpisanego dziś w Warszawie porozumienia, prace badawczo-rozwojowe, realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców, finansowane będą przez Grupę PGE i NCBR. Partnerzy przeznaczą na ten cel po 100 mln PLN. Cykliczne konkursy, dające możliwość aplikowania pomysłodawcom częściej, niż raz w roku, będą organizowane przez NCBR. W ten sposób powstanie unikalne, bo nie jednorazowe, narzędzie wspierające rozwój innowacji. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowane zostało na koniec bieżącego roku. (kk) (http://www.gkpge.pl, 1.07.2015)...
Read more