Tag Archives: NCBJ

W Świerku wybudowano działo plazmowe nowej generacji

Nowo wybudowane źródło plazmy, działo IBIS II, to zmodyfikowana i unowocześniona wersja oryginalnej, chronionej patentami konstrukcji opracowanej przez pracowników instytutów w Świerku. To efekt  pracy fizyków i inżynierów Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), zrealizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”. Urządzenie to otwiera nowe możliwości zarówno w zakresie badań plazmy wysokotemperaturowej jak również  opanowania nowatorskich technologii modyfikacji powierzchni ciał stałych do zastosowań przemysłowych. Ważną cechą plazmy wytwarzanej przez urządzenie IBIS II jest bardzo wysoka, sięgająca 100 mln oC, temperatura plazmy oraz jej wysoka turbulencyjność, dzięki której część generowanych cząstek osiąga bardzo wysokie energie. Jednym z obszarów badań prowadzonych na IBIS-ie będzie wzmacnianie intensywności turbulencji w celu efektywniejszego przyspieszania cząstek bez ponoszenia kosztów budowy i eksploatacji specjalizowanych akceleratorów. Innym ważnym kierunkiem badań jest oddziaływanie plazmy z powierzchnią ciał stałych, realizowane w warunkach silnie odbiegających od równowagi termodynamicznej i prowadzące do modyfikacji własności powierzchni nieosiągalnych metodami tradycyjnymi. (kk) (http://www.ncbj.gov.pl, 28.04.2015)...
Read more

Polska i Francja zacieśniają współpracę przy rozwijaniu technologii jądrowych

Podczas wizyty w Polsce Premiera Francji Manuela Vallsa, 12 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została podpisana umowa pomiędzy największym francuskim ośrodkiem badawczym Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a polskimi instytutami naukowymi: Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR). Porozumienie ma na celu rozwijanie technologii jądrowych w Europie, szczególnie w kontekście oceny bezpieczeństwa instalacji jądrowych, badania materiałów na potrzeby obecnych reaktorów jak i źródeł przyszłości oraz pozyskiwania izotopów niezbędnych dla przemysłu i medycyny. Współpraca zakłada określenie kierunków rozwoju badań naukowych, podnoszenie kompetencji kadr a także wymianę informacji na polu pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Planuje się również wspólne powołanie Center of Excellence (Centrum Doskonałości) w oparciu o kompetencje naukowe i infrastrukturę badawczą w obu krajach. (kk) (http://www.ncbj.gov.pl, 12.03.2015)...
Read more