Category Archives: 2014-04

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań BARTON J., NIEMCZYK A., CZAJA K., KORACH Ł., SACHER-MAJEWSKA B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 280–287 Kompozyty polimerowe, to nowoczesne materiały wieloskładnikowe, wśród których ostatnio, ze względu na swoje unikatowe właściwości, największym zainteresowaniem cieszą się nanokompozyty oraz biokompozyty. W prezentowanej pracy, na tle ogólnej charakterystyki kompozytowych materiałów polimerowych, przedstawiono wybrane badania prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego z zakresu otrzymywania i charakterystyki kompozytów poliolefinowych z udziałem różnych (nano)napełniaczy, zarówno nieorganicznych jak i pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych. Słowa kluczowe: kompozyty, nanokompozyty, biokompozyty, POSS, napełniacze roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Struktury krystaliczne soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych

Struktury krystaliczne soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych DZIUK B., EJSMONT K., ZALESKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 391–395 W artykule dokonano analizy struktur krystalicznych soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych. W sieciach tych występuje wielość form ułożenia zarówno jedno-ujemnych jak i dwu-ujemnych anionów kwasu szczawiowego. Jednoujemne aniony mogą tworzyć cykliczne dimery lub układać się w liniowe łańcuchy o charakterze zarówno przypominającym strukturę schodkową jak również łańcuchy mieszane. W przypadku anionów dwu-ujemnych można również wyróżnić łańcuchy liniowe płaskie oraz łańcuchy liniowe, zawierające aniony ułożone względem siebie prostopadle. W celu porównania parametrów geometrycznych wiązań wodorowych typu O–H...O występujących pomiędzy jedno-ujemnymi anionami w krysztale oraz w “fazie gazowej”, przeprowadzono obliczenia kwantowo-mechaniczne metodą MP2. Słowa kluczowe: szczawiany alkiloamonowe, struktury krystaliczne, silne wiązania wodorowe. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin

Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin BIAŁEK M., OCHĘDZAN-SIODŁAK W., DZIUBEK K., CZAJA K., BOSOWSKA K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 268–279 Artykuł prezentuje podsumowanie wieloletnich prac w zakresie koordynacyjnej polimeryzacji olefin prowadzonych w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Począwszy od beznośnikowych i zakotwiczonych na oryginalnym nośniku chlorku magnezu z tetrahydrofuranem tytanowych i wanadowych katalizatorów Zieglera-Natty, zespół opolski włączył się w nurt światowych badań nad poszukiwaniem coraz to nowszych układów katalitycznych – bardziej aktywnych i produkujących poliolefiny o różnorodnych, pożądanych właściwościach. Dalsze badania polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu z wyższymi 1-olefinami prowadzono z zastosowaniem różnorodnych beznośnikowych i nośnikowych metalocenowych układów katalitycznych uzyskując z dużą wydajnością odpowiednie polimery i kopolimery. Polietylen o bardzo ciekawych właściwościach, np. niespotykanie wysokim stopniu krystaliczności, uzyskano w toku badań z użyciem cieczy jonowych jako swoistych nośników katalizatorów metalocenowych w dwufazowej polimeryzacji olefin. Obecnie trwają badania nad nową generacją układów katalitycznych, zwanych postmetalocenowymi, w skład których wchodzą kompleksy zawierające rozbudowane wielodonorowe ligandy, np. salenowe, salanowe,...
Read more

Fotokatalizatory hybrydowe z matrycą TiO2 aktywowaną ftalocyjaninami lantanowców

Fotokatalizatory hybrydowe z matrycą TiO2 aktywowaną ftalocyjaninami lantanowców SŁOTA R., DYRDA G., GALBAS M., MELE G.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 385–390 Przedstawiono wyniki badań aktywności nowego typu fotokatalizatorów hybrydowych z matrycą TiO2 (anataz) impregnowaną diftalocyjaninami lantanowców (LnPc2), w procesie fotoutleniania 4-nitrofenolu w fazie wodnej. Stwierdzono, że w obecności odpowiedniego sensybilizatora ftalocyjaninowego szybkość degradacji 4-NP może zwiększyć się nawet 4-krotnie w porównaniu z czystym anatazem. Najbardziej efektywne były układy zawierające kompleksy Gd i Ho. Słowa kluczowe: ftalocyjaniny, ditlenek tytanu (anataz), fotooksydacja, fotokatalizator Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Inhibicja enzymatyczna wolnowiążąca

Inhibicja enzymatyczna wolnowiążąca PAWEŁCZAK M. , HUREK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 377–384 Inhibitory enzymów otrzymywane są głównie w celu ich zastosowania w medycynie, ochronie plonów, czy przemyśle spożywczym. Wolnowiążące się z enzymem inhibitory stanowią grupę inhibitorów nieklasycznych i ten typ inhibicji wymaga bardziej złożonej analizy danych kinetycznych. Znajomość mechanizmów hamowania enyzmów przez inhibitory jest kluczowa dla projektowania nowych, bardziej efektywnych związków tego typu. Poniżej przedstawiono algorytm pozwalający na rozstrzygnięcie jaki jest mechanizm inhibicji wolnowiążącej oraz oryginalny sposób obliczenia stałej Ki dla każdego z tych mechanizmów. Słowa kluczowe: kinetyka enzymatyczna, inhibicja wolnowiążąca, mechanizmy inhibicji wolnowiążącej Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Oktakarboksyftalocyjaniny – związki o interesujących właściwościach spektralnych, fotochemicznych i katalitycznych

Oktakarboksyftalocyjaniny – związki o interesujących właściwościach spektralnych, fotochemicznych i katalitycznych NACKIEWICZ J., SUCHAN A., KLIBER M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 369–376 Przedstawiono metody syntezy oktakarboksyftalocyjanin, MPcOC. Omówiono ich widma absorpcyjne UV-Vis, asocjację oraz wybrane właściwości fotochemiczne i katalityczne. Opisano wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na widma UV-Vis i asocjację CuPcOC, fluorescencję roztworów wodnych ZnPcOC oraz aktywność katalityczną CoPcOC w homogenicznym aerobowym utlenianiu L-cysteiny. Słowa kluczowe: oktakarboksyftalocyjaniny, synteza, asocjacja, widma UV-Vis, kataliza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Strukturalne i elektronowe aspekty wiązania azot–azot

Strukturalne i elektronowe aspekty wiązania azot–azot GAJDA K., ZARYCHTA B., EJSMONT K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 363–368 Azot, podobnie jak wiele innych pierwiastków chemicznych, posiada zdolność do katenacji. Największą grupę związków z układami Nx stanowią te, które zawierają dwa atomy azotu, a najliczniejszą wśród nich a najliczniejsze wśród nich to związki –hydrazo, –azo, –azoksy, –azodioksy oraz związki zawierające grupę nitraminową. W prezentowanych badaniach dla ustalenia zmian w długości wiązania azot–azot wyliczono średnie jej wartości na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz danych z krystalograficznej bazy CSD. Dodatkowo, przy użyciu indeksu aromatyczności HOMA opartego na kryteriach geometrycznyche, wyliczono aromatyczność pierścieni fenylowych związanych z analizowanymi grupami funkcyjnymi. Słowa kluczowe: obliczenia Q-M, związki N–N, HOMA, struktura, gęstość elektronowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe

Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe KASOWSKA-ŻOK E., OSTROWSKA M., STUDNIK h., BALCERZAK L ., ŻYSZKA B., DRZYZGA d., BAZGIER G., KAFARSKI P., LIPOK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 355–362 Zdolności adaptacyjne cyjanobakterii związane ze swoistym, „plastycznym” metabolizmem cechującym te mikroorganizmy sprawiły, że możliwe jest ich wykorzystanie jako biokatalizatorów w procesach biotransformacji związków naturalnych i połączeń syntetycznych. Inne cechy sinic umożliwiają ich zastosowanie w procesach bioremediacji jonów metali, w których równocześnie wytwarzane są nanocząstki tych pierwiastków. Wspomniane możliwości wskazują na znaczący potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii. Słowa kluczowe: zakwity sinicowe, cyjanobakterie, biotransformacje, aminopolifosfoniany, nanocząstki metali, monoterpeny, flawonoidy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more