Category Archives: 2014-04

Ekstrakcja membranowa oraz ekstrakcja do fazy stałej jako efektywne techniki wydzielania i zatężania związków organicznych z próbek o złożonym składzie matrycy

Ekstrakcja membranowa oraz ekstrakcja do fazy stałej jako efektywne techniki wydzielania i zatężania związków organicznych z próbek o złożonym składzie matrycy POLIWODA A., CZRZANOWSKA A., ORŁOWSKA K., WIECZOREK P. P.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 312–320 Niniejsza praca stanowi przegląd metod analitycznych opracowanych do wydzielania, zatężania i oznaczania związków organicznych wykazujących aktywność biologiczną, w tym przede wszystkim ksenobiotyków oraz substancji endokrynologicznie czynnych, w próbkach o złożonym składzie matrycy Słowa kluczowe: związki organiczne, ksenobiotyki, związki endokrynologiczne czynne, ekstrakcja membranowa, ekstrakcja do fazy stałej Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wykorzystanie pochodnych butano-2,3-diacetali w syntezie naturalnych związków optycznie czynnych

Wykorzystanie pochodnych butano-2,3-diacetali w syntezie naturalnych związków optycznie czynnych WACŁAWCZYK-BIEDROŃ W., DROP A., FRĄCKOWIAK-WOJTASEK B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 304–311 Butanodiacetale (BDA) są stabilnymi, optycznie czynnymi blokami budulcowymi wykorzystywanymi w syntezie produktów naturalnych. Otrzymać je można na drodze syntezy z tanich substratów: D-mannitolu, kwasu L-askorbinowego, L-winianu dimetylowego, oraz D-winianu dimetylowego. Usztywniona struktura butanodiacetali daje możliwość zastosowania ich w syntezie asymetrycznej. Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący syntezy butanodiacetali oraz ich zastosowania do syntezy małocząsteczkowych i wielkocząsteczkowych naturalnych związków optycznie czynnych. Słowa kluczowe: związki naturalne, butano-2,3-diacetale, chiralne bloki budulcowe Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową KUSAKIEWICZ-DAWIDd A., MASIUKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 296–303 Opracowano metodę łączenia 3-acetamido-5-karboksy-1H-pirazolu od C- końca z aminokwasem białkowym, bez konieczności ochrony bocznych grup funkcyjnych pierścienia pirazolowego z wykorzystaniem aktywacji azydkowej. W modelowej reakcji zsyntezowano ester metylowy Na-(3-acetamido-5-karbonylo-1H-pirazolo)glicyny. Słowa kluczowe: aminopirazol, hybrydy peptydowe, metoda azydkowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Od modelowania molekularnego po nanotechnologię i czystą energię

Od modelowania molekularnego po nanotechnologię i czystą energię KUPKA T., STACHÓW M., NIERADKA M., RADULAJANIK K., STOBIŃSKI L., KAMINSKY J., SAUER S. P. A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 288–295 W dobie ogromnego rozwoju przemysłu i gospodarki oraz katastroficznego widma wyczerpania się surowców kopalnych jako źródeł energii, istotne jest znalezienie alternatywnych źródeł pozyskiwania oraz magazynowania energii. Nanorurki węglowe, grafeny i fulereny stały się najbardziej obiecującymi materiałami XXI w. Ponadto, przewodzące materiały polimerowe mogą być wykorzystane do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Modelowanie molekularne pozwala na dokładne przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych związków chemicznych i materiałów o potencjalnym zastosowaniu w nowoczesnej energetyce (m.in. karbazoli, nanorurek węglowych, grafenów i fulerenów). W pracy przedstawiono zastosowanie modelowania molekularnego do przewidywania parametrów strukturalnych spektroskopowych. Słowa kluczowe: modelowanie molekularne, karbazol, nanorurki węglowe, fulereny spektroskopowych nanorurek węglowych, fulerenów i karbazoli. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Chemosensory porfirynowe. Oddziaływanie 2H-porfiryn z wybranymi akceptorami elektronowymi

Chemosensory porfirynowe. Oddziaływanie 2H-porfiryn z wybranymi akceptorami elektronowymi DYRDA G., SŁOTA R., MELE G.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 396–401 Zbadano możliwość zastosowania 5,10,15,20-tertrakis-[-4‒2(3-pentadecylofenoksy)-etoksy]fenyloporfiryny, jako chemosensora akceptorów elektronów: HCl, TFA i BF3, w fazie stałej, w postaci cienkiej warstwy na nośniku szklanym oraz w fazie ciekłej w benzenie. W widmie UV-Vis chemosensora pod wpływem akceptora następują charakterystyczne zmiany w położeniu pasm, połączone ze zmianą barwy układów. Wskazuje to na dużą wrażliwość porfiryny na działanie badanych akceptorów. Słowa kluczowe: porfiryny, chemosensor, akceptor elektronów Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań BARTON J., NIEMCZYK A., CZAJA K., KORACH Ł., SACHER-MAJEWSKA B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 280–287 Kompozyty polimerowe, to nowoczesne materiały wieloskładnikowe, wśród których ostatnio, ze względu na swoje unikatowe właściwości, największym zainteresowaniem cieszą się nanokompozyty oraz biokompozyty. W prezentowanej pracy, na tle ogólnej charakterystyki kompozytowych materiałów polimerowych, przedstawiono wybrane badania prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego z zakresu otrzymywania i charakterystyki kompozytów poliolefinowych z udziałem różnych (nano)napełniaczy, zarówno nieorganicznych jak i pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych. Słowa kluczowe: kompozyty, nanokompozyty, biokompozyty, POSS, napełniacze roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Struktury krystaliczne soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych

Struktury krystaliczne soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych DZIUK B., EJSMONT K., ZALESKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 391–395 W artykule dokonano analizy struktur krystalicznych soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych. W sieciach tych występuje wielość form ułożenia zarówno jedno-ujemnych jak i dwu-ujemnych anionów kwasu szczawiowego. Jednoujemne aniony mogą tworzyć cykliczne dimery lub układać się w liniowe łańcuchy o charakterze zarówno przypominającym strukturę schodkową jak również łańcuchy mieszane. W przypadku anionów dwu-ujemnych można również wyróżnić łańcuchy liniowe płaskie oraz łańcuchy liniowe, zawierające aniony ułożone względem siebie prostopadle. W celu porównania parametrów geometrycznych wiązań wodorowych typu O–H...O występujących pomiędzy jedno-ujemnymi anionami w krysztale oraz w “fazie gazowej”, przeprowadzono obliczenia kwantowo-mechaniczne metodą MP2. Słowa kluczowe: szczawiany alkiloamonowe, struktury krystaliczne, silne wiązania wodorowe. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin

Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin BIAŁEK M., OCHĘDZAN-SIODŁAK W., DZIUBEK K., CZAJA K., BOSOWSKA K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 268–279 Artykuł prezentuje podsumowanie wieloletnich prac w zakresie koordynacyjnej polimeryzacji olefin prowadzonych w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Począwszy od beznośnikowych i zakotwiczonych na oryginalnym nośniku chlorku magnezu z tetrahydrofuranem tytanowych i wanadowych katalizatorów Zieglera-Natty, zespół opolski włączył się w nurt światowych badań nad poszukiwaniem coraz to nowszych układów katalitycznych – bardziej aktywnych i produkujących poliolefiny o różnorodnych, pożądanych właściwościach. Dalsze badania polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu z wyższymi 1-olefinami prowadzono z zastosowaniem różnorodnych beznośnikowych i nośnikowych metalocenowych układów katalitycznych uzyskując z dużą wydajnością odpowiednie polimery i kopolimery. Polietylen o bardzo ciekawych właściwościach, np. niespotykanie wysokim stopniu krystaliczności, uzyskano w toku badań z użyciem cieczy jonowych jako swoistych nośników katalizatorów metalocenowych w dwufazowej polimeryzacji olefin. Obecnie trwają badania nad nową generacją układów katalitycznych, zwanych postmetalocenowymi, w skład których wchodzą kompleksy zawierające rozbudowane wielodonorowe ligandy, np. salenowe, salanowe,...
Read more

Fotokatalizatory hybrydowe z matrycą TiO2 aktywowaną ftalocyjaninami lantanowców

Fotokatalizatory hybrydowe z matrycą TiO2 aktywowaną ftalocyjaninami lantanowców SŁOTA R., DYRDA G., GALBAS M., MELE G.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 385–390 Przedstawiono wyniki badań aktywności nowego typu fotokatalizatorów hybrydowych z matrycą TiO2 (anataz) impregnowaną diftalocyjaninami lantanowców (LnPc2), w procesie fotoutleniania 4-nitrofenolu w fazie wodnej. Stwierdzono, że w obecności odpowiedniego sensybilizatora ftalocyjaninowego szybkość degradacji 4-NP może zwiększyć się nawet 4-krotnie w porównaniu z czystym anatazem. Najbardziej efektywne były układy zawierające kompleksy Gd i Ho. Słowa kluczowe: ftalocyjaniny, ditlenek tytanu (anataz), fotooksydacja, fotokatalizator Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Inhibicja enzymatyczna wolnowiążąca

Inhibicja enzymatyczna wolnowiążąca PAWEŁCZAK M. , HUREK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 377–384 Inhibitory enzymów otrzymywane są głównie w celu ich zastosowania w medycynie, ochronie plonów, czy przemyśle spożywczym. Wolnowiążące się z enzymem inhibitory stanowią grupę inhibitorów nieklasycznych i ten typ inhibicji wymaga bardziej złożonej analizy danych kinetycznych. Znajomość mechanizmów hamowania enyzmów przez inhibitory jest kluczowa dla projektowania nowych, bardziej efektywnych związków tego typu. Poniżej przedstawiono algorytm pozwalający na rozstrzygnięcie jaki jest mechanizm inhibicji wolnowiążącej oraz oryginalny sposób obliczenia stałej Ki dla każdego z tych mechanizmów. Słowa kluczowe: kinetyka enzymatyczna, inhibicja wolnowiążąca, mechanizmy inhibicji wolnowiążącej Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more