Chemik 2016-09

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Od 19 do 23 września 2016 r. będzie obradował 59. Zjazd PTChem w Poznaniu. Gościnny Poznań jest po raz kolejny miejscem obrad Zjazdu, ale w tym roku Poznaniacy zaprosili Chemików z całej Polski do miejsca wyjątkowego – do wspaniałego Collegium Chemicum. O tym nowym miejscu, otoczonym Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii i Poznańskim Parkiem Naukowo- Technologicznym, o ambitnych planach stworzenia tutaj – zgodnie z ideą Profesora Bogdana Marcińca – instytucji transferu idei albo wyników badań z uniwersytetu, z laboratorium badawczego do praktyki, mówi Profesor Henryk Koroniak w rozmowie przed 59. Zjazdem PTChem, otwierającej niniejsze wydanie. Zapowiadając wiele naukowych niespodzianek podczas Zjazdu, Profesor jednoznacznie opowiada się też za powrotem do wspólnych Zjazdów PTChem- SITPChem, tłumacząc, że niezbędny jest kontakt nauki z przemysłem, a najlepszym sposobem jest spotkanie i rozmowa ludzi zainteresowanych wspólnym problemem w jednym miejscu. Ciesząc się z dumą Collegium Chemicum, Profesor podkreśla, że to wielkopolska tradycja sprawia, iż sukces jest wynikiem wysiłku wielu ludzi. I dodaje: W Poznaniu jesteśmy statystycznie tacy sami jak wszędzie, ale wiele rzeczy udaje nam się wspólnie.

Część merytoryczną wrześniowego wydania stanowią publikacje z dorobku IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. „Ciecze jonowe – ich możliwości aplikacyjne”, które odbyło się w Poznaniu w czerwcu br., pod honorowym patronatem Ministra Jarosława Gowina (MNiSW) i Krzysztofa Jurgiela (MRiRW), i pod merytoryczną opieką Profesora Juliusza Pernaka z Politechniki Poznańskiej – przewodniczącego Komitetu Naukowego.

W niniejszym wydaniu otrzymujecie Państwo kompendium wiedzy, zarówno na temat historii i podstaw teoretycznych dotyczących cieczy jonowych, usystematyzowany przegląd wiedzy na temat syntezy, właściwości i zastosowania oraz podziału cieczy jonowych, jak i obszarów godnych intensywnych badań. Ciecze jonowe, w ostatnich dwóch dekadach, zaczęły być uznawane za „zieloną” alternatywę dla lotnych, łatwopalnych i często toksycznych, popularnych rozpuszczalników organicznych. Zaczęto też doceniać ich unikalną zaletę, jaką jest projektowalność; można je bowiem zaprojektować, tak aby otrzymać związek o oczekiwanych właściwościach, a zatem możliwe jest syntezowanie ILs pod kątem określonego zastosowania. Zaskakujące właściwości użytkowe ILs pozwalają m.in. na utrwalanie w nich tkanek miękkich, albo używanie jako przyspieszaczy wulkanizacji. Profesor Juliusz Pernak i współautorzy piszą, że jeszcze nigdy w historii chemii nie mieliśmy tak olbrzymiego obiektu badań z dostępnymi źródłami substratów (kationów i anionów). Dla wielu związków jonowych posiadamy szczegółową wiedzę na temat ich dostępności, ceny, właściwości fizykochemicznych, biologicznych, aż do toksyczności i ekotoksyczności. I konkludują: Pracując z ILs mamy zagwarantowany duży sukces, zarówno naukowy jak i technologiczny. Pożądany wynik wymaga jednak cierpliwości i dobrze zorganizowanego warsztatu badawczego. Wskazana jest również współpraca pomiędzy zespołami badawczymi z różnych dziedzin, począwszy od chemii organicznej, poprzez elektrochemię, fizykochemię, analitykę i na technologii skończywszy.

Zapraszamy do lektury publikacji w tym wydaniu, które mogą być ofertą współpracy także dla wielu naszych Czytelników. Dziękujemy za zaufanie i współpracę, szczególnie Panu Profesorowi Juliuszowi Pernakowi i Pani dr hab. inż. Katarzynie Maternie, ale także wszystkim PT Autorom.

Jak co miesiąc, przekazujemy informacje statystyczne; w tym wydaniu wybrane wyniki finansowo-ekonomiczne, jakie osiągnięto w określonych branżach w I półroczu 2016 r.; krajowy przemysł wypracował w tym czasie zyski netto w wysokości 48,9 mld zł i były one większe od uzyskanych w podobnym okresie poprzedniego roku o 8,4%. Ten ostatni wskaźnik – jak zauważa Autor – jest godny odnotowania także z tego względu, że zyski przemysłu w Polsce w całym minionym roku (2015) były o 2,5% mniejsze niż w roku poprzedzającym (2014). Na tle takiej sytuacji całego krajowego przemysłu, przemysł chemiczny (łącznie 3 jego działy) wypracował w minionym półroczu 7,3 mld zł zysku (14,9% krajowego), a ich wzrost do półrocza 2015 r. wyniósł aż 23,9%.

Pod winietą Kalendarium Chemików – w 80. rocznicę śmierci przypominamy postać Wielkopolanina, Augustyna Bistrzyckiego, chemika, wybitnego pracownika naukowego i pedagoga, początkowo Szkoły Technicznej w Berlinie, a następnie przez wiele lat, Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu. Jednego z kilku polskich chemików, którzy na przełomie XIX i XX w. zajmowali znaczące pozycje w nauce i szkolnictwie wyższym krajów zachodnich, szczególnie Niemiec i Szwajcarii. Augustyn Bistrzycki przez kilka lat pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Fryburskiego. W nauce szczególnie zasłużył się w badaniach aromatycznych związków wielopierścieniowych; był odkrywcą wielu nowych ich form, szczególnie chromogennych, o licznych zastosowaniach.

Wrzesień przyniósł smutne odejścia Chemików. 4 września zmarł Profesor Adam Bielański – inicjator badań w dziedzinie katalizy heterogenicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Autor znakomitych podręczników z chemii nieorganicznej i monografii dotyczących fizykochemii katalizatorów. Miał 104 lata. 15 września odszedł po ciężkiej chorobie dr Hubert Bartosz–Bechowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący Koła Nauczycielsko-Uniwersyteckiego SITPChem na Uniwersytecie Wrocławskim. Miał 60 lat.

Pośród doniesień z prasy światowej – innowacji, interesujące nowości, m.in. rusztowania z peptydowych klocków Lego, które pomogą w projektowaniu nowoczesnych leków; „nieprzemakalne” kropki kwantowe – narzędzie do nowych bioaplikacji; nowoczesne płaszcze grzewczo-chłodzące spawane zjonizowanym strumieniem gazu i o bakteriach wykorzystywanych jako nanoroboty w leczeniu raka; a na końcu – z ostatniej chwili – o pionierskim laserze polimerowym opracowanym przez naukowców z Poznania.

Tak się oto Poznańsko-Wielkopolsko układa wrześniowe wydanie miesięcznika Chemik.

Skończyły się wakacje, jeszcze słonecznym wrześniowym wspomnieniem pięknego lata, i wraca czas aktywności – także na sympozjach i konferencjach, na które zaprasza m.in. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; informacje w środku numeru.

 

Zapraszamy do lektury

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 456
Ten Zjazd jest wyjątkowy, bowiem będzie obradował w pięknym Collegium Chemicum w Poznaniu – rozmowa z Profesorem Henrykiem KORONIAKIEM, Przewodniczącym Komitetu Naukowego 59 Zjazdu PTChem 458
Urszula DOMAŃSKA-ŻELAZNA
Równowagi fazowe w układach (alkany lub alkohole lub ciecze jonowe z substancjami zapachowymi) (Artykuł przeglądowy)
463
Juliusz PERNAK, Tomasz RZEMIENIECKI, Katarzyna MATERNA
O cieczach jonowych „w pigułce” (historia, właściwości i rozwój)
471
Paula OSSOWICZ, Ewa JANUS
Badania stabilności termicznej aminokwasowych cieczy jonowych
481
Tadeusz PRACZYK
Potencjał aplikacyjny Herbicydowych cieczy jonowych
485
Patrycja OKUNIEWSKA, Urszula DOMAŃSKA-ŻELAZNA, Aneta POBUDKOWSKA, Jolanta MIERZEJEWSKA
Produkcja 2-fenyloetanolu (PEA) przez drożdże z ekstrakcją in situ przy pomocy cieczy jonowych
491
Marek BARANIAK, Jarosław WOJCIECHOWSKI, Juliusz PERNAK, Grzegorz LOTA
Wpływ dodatku prekursorów siarczanowych cieczy jonowych na właściwości elektrochemiczne wydzielanych powłok niklu
497
Marcin GANO, Ewa JANUS
Chiralna ciecz jonowa na bazie n-(2-hydroksyetylo)pirolidyny i jej zastosowanie w reakcji dielsa-aldera
503
Kacper KOPCZYŃSKI, Marek BARANIAK, Juliusz PERNAK, Rafał GISZTER, Marta FRYDER, Grzegorz LOTA
Wpływ dodatku prekursorów cieczy jonowych z anionami wodorosiarczanowymi (VI) i siarczanowymi (VI) na potencjał wydzielania tlenu i wodoru
509
Martyna RZELEWSKA, Małgorzata JANISZEWSKA, Magdalena REGEL-ROSOCKA
Zastosowanie czwartorzędowych soli fosfoniowych jako ekstrahentów Ru(III) i Rh(III) z modelowych roztworów wodnych
515
Kamil CZERNIAK
Właściwości antyoksydacyjne cieczy jonowych na bazie witaminy C
521
Joanna FOKSOWICZ-FLACZYK, Judyta WALENTOWSKA, Weronika GIEPARDA, Rafał WÓJCIK
Właściwości nanowłókien modyfikowanych cieczą jonową
527
Monika Stasiewicz , Katarzyna Materna , Małgorzata Graś , Grzegorz Lota
Synteza i właściwości bis(trifluorometylosulfonylo)imidków 1-alkilo-4-(dimetyloamino)pirydyniowych
533
Damian KACZMAREK, Rafał GISZTER, Katarzyna MARCINKOWSKA
Herbicydowe ciecze jonowe z kationami bisamoniowymi
541
Grzegorz LOTA, Marek BARANIAK, Kacper KOPCZYŃSKI, Juliusz PERNAK, Henryk PRZYBYŁO, Włodzimierz MAJCHRZYCKI
Wpływ budowy prekursorów cieczy jonowych, zawierających anion wodorosiarczanowy (VI) lub siarczanowy (VI), na szybkość reakcji tworzenia elektroaktywnej pasty do akumulatora kwasowo-ołowiowego
549
Michał NIEMCZAK, Ilona KĘDZIA, Zuzanna BARTOSZEWSKA, Katarzyna MARCINKOWSKA
Herbicydowe ciecze jonowe z anionem
2‑(2,4‑dichlorofenoksy)propionianowym
555
Monika STASIEWICZ, Anna TURGUŁA
Utlenianie soli alkilotrimetyloamoniowych z anionem o działaniu herbicydowym
564
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Dobre (częściowo) wyniki finansowo-ekonomiczne I półrocza 2016 r. Szczegóły statystyczne „chemii” w 2015 r
570
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Augustyn BISTRZYCKI (1862–1936)
573
WSPOMNIENIE
Hubert BARTOSZ–BECHOWSKI (1956-2016)
559
KONFERENCJE WYSTAWY SPOTKANIA 575
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 578
AKTUALNOŚCI Z FIRM 470
 Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 480