Stefan ZIELIŃSKI

Prof. dr hab. inż. Stefan ZIELIŃSKI  jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1959) w specjalności „Materiały reaktorowe”. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych za pracę doktorską pt. Badania nad skoncentrowanym nawozem sztucznym opartym na szklistym metafosforanie potasowym, w 1981 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych za pracę „Kinetyczne aspekty krystalizacji gipsu w procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego”; w 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Dorobek naukowy Profesora Stefana Zielińskiego liczy ogółem 189 pozycji, w tym 103 prace opublikowane. W trakcie pracy zawodowej na Wydziale Chemicznym Politechnice Wrocławskiej pełnił m.in. funkcje: zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem (1978-1981, 1981-1984 i 1987-1990); zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju Kadry Naukowej i kierownika Zakładu Chemii i Technologii Nieorganicznej (1991-1996). Był członkiem Komitetów Naukowych (I-IV) Kongresów Technologii Chemicznej.

Opracował i prowadził wiele wykładów, początkowo specjalizacyjnych, a następnie ogólnowydziałowych. W 1986 r. zorganizował krajową konferencję poświęconą nowym koncepcjom nauczania technologii chemicznej, na której wygłosił referat programowy pt. „Problemowe nauczanie technologii chemicznej”. Przygotował założenia oraz opracował program specjalności „Technologia Ochrony Środowiska”, dla której wydał książkę „Skażenia chemiczne w środowisku”. W 1996 r. zorganizował międzynarodowe warsztaty NATO Advanced Research Workshop “Environmentally Benign Chemical Technologies”, (Co-director). Był wieloletnim członkiem Komisji ds. programu studiów Rady Wydziału Chemicznego PWr, Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału. Był również Kierownikiem i Przewodniczącym Rady Kierunku Technologia Chemiczna, który jako jeden z dwóch kierunków na Politechnice Wrocławskiej został wyróżniony przez Państwową Komisją Akredytacyjną. W trakcie pracy był opiekunem 50. prac magisterskich. Profesor Stefan Zieliński wypromował 3 doktorów, opracował 3 recenzje habilitacyjne, 7 recenzji prac doktorskich i 8 recenzji wydawniczych.

Za wyróżniającą się prace dydaktyczną oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć Profesor Stefan Zieliński otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej III stopnia, Nagrodę Senatu Politechniki Wrocławskiej, szereg nagród Rektora PWr oraz Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Odznaczony także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego i Honorową Odznaką SITPChem.

Profesor Stefan ZIELIŃSKI jest od 12 lat Przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika CHEMIK nauka-technika-rynek. Jest autorem wielu inicjatyw, w tym współtwórcą zrealizowanego z sukcesem przez redakcję CHEMIK nauka-technika-rynek i SITPChem Projektu Słoneczna Chemia (IYC’2011). Profesor jest Autorem publikacji w miesięczniku CHEMIK i opiekunem merytorycznym wydań czasopisma poświęconych zrównoważonemu rozwojowi.

e-mail: stefziel7@wp.pl