Józef Jan SAS

Dr inż. Józef Jan SAS – jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1969 r.). Po ukończeniu studiów był asystentem i doktorantem tej uczelni, a w 1973 r. uzyskał na niej stopień doktora nauk technicznych. Od 1972 r. pracował w Instytucie Nawozów Sztucznych (INS) w Puławach, początkowo jako adiunkt (1973-1976), następnie sekretarz naukowy (1976-1992 – w tym czasie w Instytucie nie było stanowiska dyrektora naukowego), a od 1992 r. jako dyrektor naukowy. W maju 2011 r., po 35 latach kierowania pionem badawczym INS, przeszedł na emeryturę, pozostając doradcą dyrektora INS.

Obszarami Jego działalności zawodowej były organizacja i koordynacja badań w Instytucie Nawozów Sztucznych, współpraca Instytutu z przemysłem, innymi instytutami, z Ministerstwem Rolnictwa, wyższymi uczelniami i placówkami PAN, współudział w opracowaniu i wdrażaniu wielu rozwiązań technicznych z dziedziny technologii chemii nieorganicznej. Dorobek naukowy dr. J. Sasa to autorstwo lub współautorstwo 38 patentów, 33 publikacji i wystąpień na konferencjach oraz 21 umów licencyjnych i wdrożeniowych dotyczących gazu do syntezy amoniaku, katalizatorów przemysłowych, kwasu azotowego oraz technologii nawozów mineralnych.

Poza pracą w Instytucie działa jako m.in. członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2010), członek Komitetu Chemii PAN (2007-2010), członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN (2007-2010), członek Komisji Rewizyjnej Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych (2001-2010), wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (od 1998 r., przez 4 kolejne kadencje), członek Rady Społecznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (od 1997 r.), członek Sekcji Technologii Chemicznej w Komitecie Badań Naukowych (2001-2005), członek Komitetu Technicznego do Spraw Certyfikacji Wyrobów przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (1996-2002), członek – przez 7 kolejnych kadencji, w tym sekretarz – przez 5 kolejnych kadencji Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych (1976-2007). Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jest członkiem Rad Programowych miesięczników: „Chemik” (od 1996 r.) i „Przemysł Chemiczny” (od 2004 r.). Żonaty, żona Brygida jest z zawodu nauczycielką, mają dwoje dzieci: Przemka i Kasię – oboje są lekarzami. Prywatne hobby i zainteresowania dr. J. Sasa to: wędkarstwo i fotografia.

e-mail: jozef.sas@ins.pulawy.pl