Henryk GÓRECKI

Prof. dr hab. inż. Henryk GÓRECKI jest profesorem zwyczajnym Politechniki Wrocławskiej, specjalistą z zakresu technologii chemicznej, technologii wytwarzania nawozów i dodatków paszowych, utylizacji odpadów oraz oddziaływania produkcji na środowisko. Urodził się w Oleśnicy Śląskiej (1946). Po ukończeniu liceum podjął studia ma Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył (1970) w specjalności technologia nieorganiczna. Doktorat (1974) w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, jako stypendysta Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach; habilitacja (1980) na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, nominacja profesorska w dziedzinie nauk technicznych w 1988 r. w wieku 42 lat; był jednym z najmłodszych profesorów wrocławskiego środowiska akademickiego. Jest Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przez dwie kadencje był dyrektorem Instytutu (1981-1987), dyrektorem Pionu Nauki Politechniki Wrocławskiej (1987-1992), dziekanem Wydziału Chemicznego – dwie kadencje (1996-2002). Profesor Henryk Górecki jest autorem lub współautorem 250 prac naukowych, 14 monografii, współtwórcą 52 patentów krajowych i 20 patentów zagranicznych oraz ponad 200 różnych opracowań i ekspertyz dla przemysłu. Profesor pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej Komitetu Badań Naukowych i przewodniczącego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego KBN do spraw Projektów Celowych. Kierował interdyscyplinarnymi zespołami ekspertów powołanymi przez władze wojewódzkie i ministerialne oraz pełnił funkcje rzeczoznawcy w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Jest członkiem (także przewodniczącym) rad naukowych jednostek badawczych. Za swoją wszechstronną działalność naukową, wdrożeniową i organizacyjną Profesor Górecki był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.

e-mail: henryk.gorecki@pwr.wroc.pl