Andrzej MIANOWSKI

Prof. dr hab. inż. Andrzej MIANOWSKI ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1970). W 1976 r. obronił pracę doktorską, a stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1988 r. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2001 r., od 2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw Politechniki Śląskiej. Był prodziekanem ds. organizacji Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (1990-1993); kierownikiem Zakładu Technologii Chemicznej Węgla (1991-2009); zorganizował i kierował Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Dąbrowie Górniczej (2004-2009); był przewodniczącym Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych (1994-2003); jest członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze (od 1996) i przewodniczący tamże Komisji ds. Badań. Od 2006 r. jest profesorem w IChPW w Zabrzu. Specjalizuje się w zakresie technologii węgla oraz utylizacji odpadów stałych, a także – analizy termicznej w aspekcie technologicznym i przemysłowym. Jest autorem bądź współautorem ponad 140 publikacji, 26 patentów (w tym 1 wzór użytkowy) udzielonych w tym kilku wdrożonych, współautorem 8 rozdziałów w książkach, skryptach oraz ponad 100 referatów. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych, w tym 3 z wyróżnieniem. Stały recenzent czasopisma „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry”. Od 2004 r. – członek Komitetu Redakcyjnego „Karbo” oraz Rady Programowej „Przemysł Chemiczny”. Należał bądź należy do: Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska (do 2010), Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej (od 2009), Polskiego Towarzystwa Węglowego (od 2010).

e-mail: andrzej.mianowski@polsl.pl