Chemik 2022-01

Szanowni Państwo

w obliczu rosnących problemów finansowych, pod koniec roku 2016, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu wydawania kwartalnika CHEMIK. Brak tego czasopisma, które stanowiło platformę dyskusji i współpracy między środowiskiem przemysłu chemicznego, a jednostkami badawczymi był aż nadto widoczny i wielu z nas nie mogło się z tym faktem pogodzić. Podjęte przez aktualny Zarząd SITPChem, a w szczególności Pana Prezesa Jerzego Klimczaka, działania zaowocowały reaktywacją czasopisma, którego właścicielem niezmiennie pozostaje Stowarzyszenie, a współwydawcą została Politechniki Wrocławska, reprezentowana przez Dziekana Wydziału Chemicznego, profesora Piotra Młynarza. Nieprzypadkowo zatem oddajemy w Państwa ręce pierwszy po wznowieniu zeszyt CHEMIKA, który poświęcony jest potencjałowi badawczemu tego właśnie Wydziału. Głęboko wierzę, że zebrane w tym numerze artykuły, prezentujące obszar prowadzonych badań i potencjał Katedr skupionych na Wydziale Chemicznym PWr. będą swoistym impulsem do wznowienia działalności i ponownego podjęcia misji CHEMIKA. Mam również nadzieję, że będzie to pierwszy krok do budowania platformy współpracy pomiędzy biznesem a nauką w ramach środowiska chemików polskich, czego sobie i Państwu życzę.

Redaktor Naczelny czasopisma CHEMIK

Prof. dr hab. Rafał Latajka

Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE REDAKTORA NACZELNEGO
SŁOWO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii (K13)
Analityka chemiczna i metalurgia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej – kontynuacja tradycji i nowe wyzwania (K14)
Prezentacja Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (K15)
Katedra Chemii Bioorganicznej (K16)
Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowej (K17) Politechniki Wrocławskiej: działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej (K19)
Prezentacja Katedry Chemii Organicznej i Medycznej (K20), Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Mikro i Nanoinżynierii (K21)
Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych (K22)
O materiałach polimerowych w Katedrze Inżynierii i Technologii Polimerów (K23)
Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych (K24)
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych (K25)
Katedra Zaawansowanych Technologii Materiałowych (K26)
Podsumowanie 64. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Aktualności SITPChem
CHEMIK – Czasopismo Stowarzysznia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego współwydawane przez Politechnikę Wrocławską
Polecamy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”