IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt.: „Ciecze jonowe – ich możliwości aplikacyjne”

Poznań, 27–29 czerwca 2016 r.
W dniach 27–29 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjno- Wykładowym w Poznaniu odbyło się kolejne, już IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt: „Ciecze jonowe – ich możliwości aplikacyjne”. Organizatorami Sympozjum były Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Głównym celem Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych prowadzonych w obszarze czwartorzędowych soli amoniowych i cieczy jonowych oraz wzajemna wymiana doświadczeń, inspiracja i nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz przedstawicieli przemysłu, których ciecze jonowe łączą jako przedmiot badań i zainteresowań naukowych. Tematy wystąpień konferencyjnych były zatem skoncentrowane wokół tematyki dotyczącej badań nad syntezą, fizykochemią, aktywnością powierzchniową cieczy jonowych, dotyczyły również analityki, toksykologii, ekotoksykologii, degradacji i biodegradacji, mikrobiologii oraz wielu nowych kierunków zastosowań cieczy jonowych. Zastosowania te koncentrowały się głównie na środkach ochrony roślin, elektrolitach, smarach, farbach, materiałach użytkowych, reagentach wykorzystywanych w procesach separacji, rozpuszczania oraz degradacji biomasy i tworzyw sztucznych, efektywnych i selektywnych katalizatorach szerokiej gamy reakcji i innych pokrewnych dziedzinach.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon