Chemik 2016-10

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Październikowe wydanie naszego czasopisma jest w znacznym stopniu efektem współpracy miesięcznika CHEMIK z Konferencją OCHRONA SRODOWISKA. Przepisy • Interpretacje • Rozwiązania • Trendy. XVII edycja tej konferencji odbędzie się w Ustroniu, od 19 do 21 października br. (Organizatorzy: Gliwicki Oddział SITPChem, Polska Izba Przemysłu Chemicznego i Rada Miejska FSNT-NOT w Gliwicach). Publikacje przygotowywane są we współpracy z Radą Naukową Konferencji, zapewniając najwyższy poziom merytoryczny zgłaszanych wykładów i posterów. Niektóre z nich są opublikowane w niniejszym wydaniu.

Bożena Mrowiec z Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska ATH Bielsko-Biała zwraca uwagę na nanoodpady, będące efektem coraz bardziej powszechnego stosowania nanomateriałów w wielu produktach codziennego użytku. Unieszkodliwianie ich wspólnie z innymi odpadami stwarza możliwość emisji niebezpiecznych nanozanieczyszczeń do środowiska… PT Autorzy Jan Kapała, Krzysztof Klejnowski, Krzysztof Kowolik i Czesław Olczak zajmują się redukcją emisji tlenków azotu z pieców koksowniczych. W swojej pracy analizują efektywność i dostępność metod redukcji, prowadzących do realizacji przez operatorów instalacji koksowniczych programów dostosowawczych w kontekście wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. Z kolei PT Autorzy z Wydziału Inzynierii Chemicznej i Procesowej PW, Roman Krzywda, Bogumiła Wrzesińska i Tomasz Wąsowski badają lance rozpylające do niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w kotłach małej mocy – w zwiazku z zaostrzeniem norm emisji w bliskiej perspektywie, a ten sam zespół Autorów, wspólnie jeszcze z Leonem Gradoniem przedstawiają metody badania właściwości produktów ropopochodnych i wyniki badań oleju popirolitycznego, pochodzącego z krajowej instalacji pirolizy opon samochodowych. Pani Marta Bożym z Politechniki Opolskiej opisuje proces wermikompostowania osadów ściekowych, wady i zalety, a także możliwości dalszego wykorzystania wermikompostu; Monika Pawlita-Posmyk i Małgorzata Wzorek z tej Politechniki opisują nowoczesne rozwiązanie przydomowego oczyszczania ścieków, dostępne na rynku, i oceniają jego pracę w zakresie dotrzymywania parametrów ścieków oczyszczonych; potwierdzają, że badana technologia jest efektywna w instalacjach, gdzie nie ma kanalizacji zbiorowej. Dalej, PT Autorzy z IChPW z Zabrza, Andrzej Wilk, Lucyna Więcław-Solny, Tomasz Spietz i Adam Tokarczuk rozważają zagadnienie utylizacji ditlenku węgla poprzez jego konwersję z wodorem do paliw płynnych, a Agnieszka Patyna i Stanisław Witczak z Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Mechanicznego PO, prezentują przegląd fotobioreaktorów do produkcji biodiesla. Ostatnia publikacja Autorów z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Oddział IChN w Gliwicach dotyczy badań literaturowych właściwości jonowymiennych oksywodorotlenku cyrkonu oraz wykorzystania go w procesach usuwania anionów z ciekłych odpadów technologicznych.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – informacje o handlu zagranicznym w I półroczu 2016 r. i statystyka międzynarodowa, a w Kalendarium Chemików – w 220. rocznicę urodzin– przypominamy postać Profesora Antoniego Hanna.

Pośród Konferencji, relacja z majowych Trendów Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – jubileuszowej, XX Konferencji organizowanej przez Tarnowski Oddział SITPChem, wspólnie z Grupą Azoty, przy wsparciu wielu jeszcze zaprzyjaźnionych firm. Publikując w jednym wydaniu dorobek dwóch ważnych konferencji SITPChem, obejmujących szeroko pojęte problemy ekorozwoju, pokazujemy, jak wielowątkowo, nie powielając tematyki, środowisko Stowarzyszenia identyfikuje i dyskutuje sprawy związane ze środowiskowymi aspektami funkcjonowania branży chemicznej. Ale nie tylko. Równie ważne jest szersze jeszcze – ponad bieżące sprawy i przepisy branży – spojrzenie Chemików na środowisko i stosunek do spraw środowiska. Profesor Jacek Kijeński, Prezes ZG SITPChem, sformułował je następująco podczas tegorocznych Jubileuszowych Trendów Ekorozwoju: Koncepcja zrównoważonego rozwoju istnieje już 30 lat i stała się elementem kultury popularnej, polityki, walki rynkowej, standardem życia wreszcie. Jest zwierciadłem i zarazem krzywym zwierciadłem współczesnej cywilizacji, mieszaniną szczytnych idei z realizacją przyziemnych celów, głębokich przemyśleń z głupotą urzędniczą, wizji z prowizją. To czego najbardziej jej brakuje, to bilansów w szerokich granicach, i w czasie i w przestrzeni. Brakuje jej też determinacji w obronie wolności (tej prawdziwej, zgodnie z którą obszary wolności jednych formacji nie mogą naruszać obszarów wolności innych).

Dziękujemy PT Autorom za współpracę. Dziękujemy Organizatorom za zaufanie i zaproszenie. Do zobaczenia w Ustroniu

 

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 592
Bożena MROWIEC
Kierunki i możliwości bezpiecznej gospodarki nanoodpadam
593
Jan KAPAŁA, Krzysztof KLEJNOWSKI, Krzysztof KOWOLIK, Czesław OLCZAK
Metody redukcji emisji tlenków azotu z pieców koksowniczych
597
Roman KRZYWDA, Bogumiła WRZESIŃSKA, Tomasz WĄSOWSKI
Badania lanc rozpylających przeznaczonych do niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w kotłach o małej mocy
605
Bogumiła WRZESIŃSKA, Roman KRZYWDA, Tomasz WĄSOWSKI, Leon GRADOŃ
Badania ciekłych produktów pirolizy zużytych opon samochodowych
611
Marta BOŻYM
Wermikompostowanie osadów ściekowych
616
Monika PAWLITA-POSMYK, Małgorzata WZOREK
Analiza przydomowego rozwiązania do oczyszczania ścieków
620
Andrzej WILK, Lucyna WIĘCŁAW–SOLNY, Tomasz SPIETZ, Adam TATARCZUK
Konwersja CO2 do metanolu – jedna z metod magazynowania energii
626
Agnieszka PATYNA, Stanisław WITCZAK
Przegląd fotobioreaktorów do produkcji biodiesla
634
Barbara SOŁTYSIK, Jolanta MIŚKIEWICZ, Mariola BODZEK-KOCHEL, Joanna GLUZIŃSKA, Marzena PYSZ
Wykorzystanie oksywodorotlenku cyrkonu do usuwania anionów z ciekłych odpadów technologicznych
644
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Handel zagraniczny w I półroczu 2016 r.
Statystyka międzynarodowa 2015 r..
650
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Antoni HANN (1796–1861)
653
KONFERENCJE WYSTAWY SPOTKANIA
XX Jubileuszowa Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym
655
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 659
AKTUALNOŚCI Z FIRM 661
 Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 662