Chemik 2015-09

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Tuż przed początkiem nowego roku akademickiego, niniejsze wydanie otwieramy publikacją- wstępem do dyskusji na temat kształcenia na kierunku technologia chemiczna. Kierunek taki jest prowadzony w 13 uczelniach publicznych, których pozycja zapewnia samodzielność w określaniu programów studiów. Prezentując podstawy prawne kształcenia oraz charakterystykę kształcenia na tym kierunku, a także główne wymagania wg RGSW, Autorki formułują wiele pytań- dylematów dotyczących problemów kształcenia na kierunku technologia chemiczna, m.in.: czy istnieje kanon minimalnych wymagań kierunkowych w zakresie wiedzy i umiejętności, pozwalający nazwać absolwenta inżynierem lub magistrem inżynierem technologii chemicznej?
Czy powinny istnieć wzorcowe efekty kształcenia dla tego kierunku? Czy powinien istnieć i jaki miałby być zakres regulacji zawodu inżynier technologii chemicznej? Ponieważ kształcenie inżynierów jest przedmiotem zainteresowania (i troski) również Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, dlatego już teraz zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w sesji na temat kształcenia inżynierów podczas XXI Seminarium z cyklu Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery, 25–27 listopada 2015 r. (informacja na str. 599). Kolejne trzy publikacje dotyczą nawozów. Autorzy z INS Oddział „IChN” w Gliwicach prezentują przeglądową publikację na temat płynnych nawozów azotowo-siarkowych, które są odpowiedzią na wywołujące liczne problemy ekonomiczne i ekologiczne niedobory siarki w glebie; wskazują jednocześnie na dostępne już wyjątkowo skuteczne, nowoczesne, długotrwale działające nawozy typu Pulaska® oraz RSM®. Autorzy z INS Puławy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wskazują na duże ilości odpadów z różnych działów gospodarki o znaczącej zawartości składników pokarmowych dla roślin, które można wykorzystać do produkcji nawozów. Inni Autorzy z INS Puławy opisują pomiary katalitycznych właściwości katalizatorów w reakcji konwersji monotlenku węgla, obciążone niepewnościami, które sumują się tworząc ostatecznie złożoną niepewność wyznaczania stałej szybkości reakcji. Na następnych stronach publikacje m.in. Autorów z Północnochińskiego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Energetyki, Zhengzhou i z Wydziału Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej, Politechnika w Henan – na temat antykorozyjnych właściwości żywic styrenowo-akrylowych zawierających tripolifosforan glinu. Zespół Autorów z Politechniki Śląskiej i IMN opisuje badania możliwości udziału mikroorganizmów w korozji rury stalowej, będącej elementem układu dystrybucji wody pitnej, na podstawie analizy jakościowej i ilościowej naturalnie odwodnionych osadów utworzonych w jej wnętrzu. O wpływie molibdenianu(VI) sodu na korozję stali węglowej piszą Autorzy z UJK w Kielcach, a część merytoryczną zamyka publikacja na temat mikrokolumnowej chromatografii cieczowej (caLC) i możliwości zastosowania jej do analizy mieszaniny barwników spożywczych – z tej samej uczelni.
W stałych działach, pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – efekty ekonomiczno- finansowe osiągnięte przez krajowy przemysł w I półroczu 2015 i wybrane informacje z wydawnictwa GUS „Regiony Polski”. W Kalendarium Chemików wspomnienie jednego z największych dobroczyńców ludzkości, Louisa Pasteura – chemika i mikrobiologa, wynalazcy skutecznych sposobów walki z chorobami zakaźnymi, m.in. z wścieklizną; oraz Jerzego Wojciechowskiego, inżyniera i wynalazcy Procesu Swingtherm.
Pragniemy zainteresować Państwa także obszerną informacją (str. 608) o bardzo dobrych wynikach Grupy Azoty w I półroczu 2015, zaprezentowanych na konferencji prasowej 26 sierpnia br. w Warszawie, i zaproszeniem (III okł) na czwartą edycję Chemical Industry Summit&Awards Gala, 12 października br. w Warszawie, której nasz miesięcznik patronuje medialnie.
Pośród Aktualności m.in. o nowych inwestycjach, produktach i wydarzeniach, a pod winietą Z prasy światowej – innowacje… o polskich twórcach urządzenia mobilnego do przetwarzania biomasy i wytwarzania z niej paliwa, o folii ze skrobi i celulozy i biodegradowalnych implantach kostnych.
Zakończył już obrady 8 Kongres Technologii Chemicznej w Rzeszowie (relacja w następnym wydaniu), a rozpoczyna 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w Gdańsku. Nasz miesięcznik towarzyszy obu tym ważnym wydarzeniom; dziękujemy za zaproszenia i współpracę.
Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 546
Małgorzata PETZEL, Marzena MAJZNER
Kształcenie na kierunku technologia chemiczna – podstawa prawna,
statystyka, dylematy
547
Dorota ŁUCZKOWSKA, Barbara CICHY, Mariusz NOWAK, Andrzej PASZEK
Płynne nawozy azotowo-siarkowe odpowiedzią na niedobory
siarki w glebie
557
Andrzej Biskupski , Anna Zdunek , Przemysław Malinowski ,
Mieczysław Borowik
Utylizacja odpadów przemysłowych w przemyśle nawozowym.
Możliwości i realizacja
564
Kamila MICHALSKA, Janusz KRUK
Ocena niepewności pomiaru przy ocenie aktywności katalizatorów
konwersji monotlenku węgla w reaktorze Tiomkina
572
Lin-Jian SHANGGUAN, Wagant MA, Guoqin LIU, Weiqiang SONG
Właściwości antykorozyjne żywic styrenowo-akrylowych
zawierających tripolifosforan glinu
578
Alicja Hryniszyn , Beata Cwalina , Mariusz Staszewski
Udział bakterii w tworzeniu osadów wewnątrz wodociągu stalowego:
badania z użyciem dyfrakcji rentgenowskiej
586
Joanna TRELA, Milena CHAT, Mieczysław SCENDO
Wpływ molibdenianu(VI) sodu na korozję stali węglowej
592
Agata SKORUPA, Andrzej GIERAK, Iwona ŁAZARSKA
Mikrokolumnowa chromatografia cieczowa (caLC) – porównanie
parametrów retencyjnych z danymi TLC
600
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE / STATISTICS OF CHEMICAL
INDUSTRY
Wyniki finansowo–ekonomiczne I półrocza 2015 r. w przemyśle.
Przegląd międzywojewódzki
606
Grupa Azoty – bardzo dobre wyniki I półrocza’2015 608
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Louis PA STEUR (1822–1895) 610
Doc. dr inż. Jerzy Antoni Wojciechowski (1931–1995) 612
AKTUALNOŚCI Z FIRM 551
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 614
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 616