CHEMIK 2015_03

chemik_2015_03-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Przed Państwem marcowe wydanie miesięcznika CHEMIK – o materiałach specjalnych zastosowań. Zespół PT Autorów z Zakładu Materiałów Wybuchowych WAT w Warszawie pracował nad otrzymaniem nowego związku kompleksowego do zastosowania w nowoczesnych systemach uzbrojenia jako wysokoenergetycznego składnika stałych paliw rakietowych; taki kompleksowy związek TNBI, miedzi, amoniaku i wody, otrzymano w reakcji chlorku miedzi(II) z TNBI i amoniakiem w środowisku wodnym i poddano go badaniom technikami jądrowego rezonansu magnetycznego, analizy termicznej, analizy elementarnej, absorpcyjnej spektrometrii atomowej oraz wrażliwości na bodźce mechaniczne. Mateusz Szala i Marcin Cichoń z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT opisują badania produktów sieciowania poli(3-metylo-3-nitroksymetylooksetanu); w zależności od zastosowanego inicjatora i ilości izocyjanianu, uzyskiwali produkty o różnych właściwościach reologicznych. Z kolei Zespół Autorów z Instytutu Przemysłu Organicznego i Wojskowej Akademii Technicznej badał właściwości reologiczne heterogenicznego paliwa rakietowego na bazie kauczuku HTPB; stwierdzili, że reakcja sieciowania badanej zawiesiny paliwa jest słabo zależna od czasu, a czas technologicznej przydatności zawiesiny paliwa wynosi 4,4 h; określono także temperaturę, w której praktycznie zamrożony jest proces reakcji utwardzania zawiesinys paliwa. Autorzy kolejnej publikacji, z ICSO „Blachownia” z Kędzierzyna Koźla, z Centrum Technologii i Rozwoju, Grupa Azoty SA, Tarnów i z Zakładu Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej, przedyskutowali możliwość wykorzystania indeksów elektrofilowości do interpretowania przebiegu polarnych [2+3] cykloaddycji – w odniesieniu do reakcji z udziałem sprężonych nitroalkenów.

Część merytoryczną zamyka przegląd literaturowy na temat charakterystyki starzenia się skóry i mechanizmu działania fitoestrogenów oraz ich roli w pielęgnacji skóry, przygotowany przez Autorki z Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.

Pod winietą „Przemysł chemiczny w Statystyce” najnowsze, niekiedy jeszcze „wstępne dane” o wynikach handlu zagranicznego Polski w 2014 r. Pokazano m.in. obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w 2014 r. w rozbiciu na ugrupowania i wybrane kraje; w podziale na najważniejsze branże; handel zagraniczny chemikaliami w 2014 r.; wyroby przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, występujące na krajowej liście 50. towarów dominujących (wartościowo) w obrotach towarowych Polski w 2014 r. oraz liczbę firm przemysłu chemicznego w Polsce; pokazany też został stan zatrudnienia i wartość produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego w styczniu 2015 r.

W „Kalendarium Chemików” postać Profesora Stanisława Tołłoczko – w 80. rocznicę śmierci – wybitnego chemika i fizykochemika, ciągle zaliczanego do grona najwybitniejszych badaczy i dydaktyków, który szczególne zasłużył się w opracowaniu kilkunastu podręczników, przede wszystkim akademickich – źródła wiedzy dla kilku pokoleń studentów nauk chemicznych.

W stałych działach „Aktualności z firm” – o nowych produktach, inwestycjach, zmianach kadrowych i rozwoju oraz „Z prasy światowej – innowacje, odkrycia”, m.in. o antybakteryjnych opatrunkach z kurkuminą; materiałach bliskich ideału, a także o drugim życiu baterii słonecznych. W marcu wysłaliśmy zaproszenia do firm – członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – do współpracy w wydaniu miesięcznika CHEMIK 6/2015, które chcielibyśmy przygotować na Kongres PIPC „Polska Chemia’2015”; liczymy na wiele ciekawych materiałów i ważnych przekazów. Teraz z niecierpliwością czekamy na akces współpracy.

Wyjątkowo wcześnie w tym roku zapachniało wiosną i trawniki śmiało zdobią się w żółte i fioletowe krokusy; cieszą kolorami pierwsze w tym roku bratki. Proszę się rozejrzeć wokół…

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 122
Rafał LEWCZUK, Judyta REĆKO, Mateusz SZALASynteza i właściwości nowego wysokoenergetycznego kompleksu
[Cu(TNBI)(NH3)2(H2O)].
123
Mateusz SZALA, Marcin CICHOŃBadanie produktów sieciowania poli(3-metylo-3-
nitroksymetylooksetanu)
129
Bogdan FLORCZAK, Ewelina BEDNARCZYK, Andrzej MARANDABadania właściwości reologicznych zawiesiny heterogenicznego
paliwa rakietowego na bazie kauczuku HTPB
136
Ewa DRESLER, Ewa JASIŃSKA, Ewa NOWAKOWSKA-BOGDAN,
Radomir JASIŃSKIReakcje [2+3] cykloaddycji sprzężonych nitroalkenów
w świetle teorii indeksów elektrofilowości
146
Alicja KAPUŚCIŃSKA, Izabela NOWAKZastosowanie fitoestrogenów w kosmetykach przeciw
starzeniu się skóry
154
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCEHandel zagraniczny Polski, w tym chemikaliami, w 2014 r.
Wyniki gospodarcze w styczniu 2015 r.
160
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICHStanisław TOŁŁOCZKO (1868–1935) 164
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 166
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 168
AKTUALNOŚCI Z FIRM 132
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 173
Targi Analityki i Technik Pomiarowych – EUROLAB II okł.
VIII Kongres Technologii Chemicznej IV okł.

 

DO POBRANIA