Technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych – opracowane w wyniku realizacji projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste”

Technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych – opracowane w wyniku realizacji projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste”
KRUCIŃSKA I., BOGUŃ M., CHRZANOWSKA O., KOWALCZUK M. M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 665–685

Pod koniec 2008 r. rozpoczęto realizację projektu kluczowego pt. „Biodegradowalne wyroby włókniste”, POIG 01.03.01–00– 007/08 o akronimie BIOGRATEX. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla poszerzenia oferty wyrobów włóknistych produkowanych z użyciem polimerów biodegradowalnych, w większości pozyskiwanych z surowców odnawialnych, kierowanych nie tylko do sektora włókienniczego, ale również dla rolnictwa i medycyny. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie opisu trzech technologii odnoszących się do wyrobów przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Opisano technologię formowania włókien z roztworu polimeru będącego kopolimerem L-laktydu i glikolidu (PGLA), którego syntezę opracowano w ramach projektu. Kolejna technologia dotyczy materiałów nanowłóknistych wytwarzanych metodą elektroprzędzenia z roztworu polimeru PGLA oraz z roztworu mieszaniny polimerów PGLA i hydroksymaślanu (PHB). Oba roztwory polimeru w DMSO przędziono z dodatkiem hydroksyapatytu (HAp). Wytworzony materiał włóknisty zaprojektowano do stosowania przy regeneracji tkanki kostnej, jako materiał osteokonduktywny, osteoinduktywny i bioresorbowalny. Trzecia opisana technologia odnosi się do wytwarzania prototypów bioresorbowalnych protez naczyń krwionośnych z PGLA o średnicach poniżej 6 mm. Przedstawiono możliwość zastosowania techniki elektroprzędzenia ze stopu polimeru wraz z wprowadzeniem dodatkowego procesu stabilizacji termicznej do wytwarzania struktur 3D o małych średnicach.

Słowa kluczowe: BIOGRATEX, kopolimer L-laktydu i glikolidu (PGLA)

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon