Krzysztof BIERNAT

Dr inż. Krzysztof BIERNAT  jest adiunktem w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, pełniąc tam funkcję Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw jako członek „Mirror Group” oraz członkiem  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej „ACORE” i Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Wytwarzania Ciepła i Chłodzenia ze Źródeł Odnawialnych RHC. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej ostatniej kadencji.

Dr Krzysztof Biernat jest członkiem „Advisory Board” BIOPOL Project „Assesment of BIOrefinery Concept and the Implication for Agricultur and Forestry Policy”, członkiem Working Group BITES Project, “Biofuels Technologies European Showcase” oraz “ERA NET–BIOENERGY”. Jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w  środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania  płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw.

Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność naukową i proinnowacyjną, zagranicznych i krajowych. Od 20. lat jest członkiem Międzynarodowego Jury Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Brussel’s Eureka”, a od 2011 r. wiceprzewodniczącym Jury. Jest ekspertem w Programach Operacyjnych, 7. Programie Ramowym,  NCBiR, MNiSW oraz Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), a także UNIDO.

Jest autorem ponad 200 publikacji  z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i  innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska; wypromował kilkadziesiąt prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest członkiem towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym członkiem z wyboru American Chemical Society (ACS) oraz  członkiem z wyboru American Association for the Advacement of Science (AAAS); pełni funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Sozologicznego.

e-mail: k.biernat@pimot.org.plkrzysztof.biernat@ieib.edu.pl