Janusz IGRAS

Dr hab. inż. Janusz IGRAS, prof. nadzw. w 1989 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie ze specjalnością chemia rolna. Pracę doktorską pt. „Studia nad polowym zużyciem wody przez rośliny uprawne” obronił w 1998 r., a rozprawę habilitacyjną pt. „Zawartość składników mineralnych w wodach drenarskich z użytków rolnych w Polsce” w 2005 r.

Pracę zawodową rozpoczął jako stażysta w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Kępa należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W latach 1990-1993 był zatrudniony jako asystent w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej IUNG. W latach 1994-2011 pracował w Zakładzie Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG, w tym od 1999 do 2011 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu. Z dniem 15 maja 2011 r. został powołany na stanowisko dyrektora naukowego Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

Jest autorem lub współautorem ok. 110 oryginalnych publikacji naukowych, w czasopismach odznaczających się wysokim wskaźnikiem wpływu (impact factor), w większości o zasięgu międzynarodowym. Jest także redaktorem lub współredaktorem 4 podręczników naukowych z zakresu chemii rolnej, nawożenia i ochrony środowiska. Monografia „Udział rolnictwa polskiego w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku” była kilkakrotnie nagradzana, w tym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kierował w przeszłości i kieruje obecnie wieloma projektami naukowymi z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska finansowanymi przez MNiSW oraz w ramach funduszy UE. Jest koordynatorem ze strony polskiej Stałego Komitetu do Badań w Rolnictwie (Standing Committee for Agriculture Research) przy Komisji Europejskiej, ekspertem Agencji Helsińskiej HELCOM ds. zanieczyszczeń obszarowych oraz ekspertem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. nawozów i nawożenia, prezesem Polskiego Towarzystwa Nawozowego, członkiem europejskiego (European Society For Agronomy) i Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Żonaty, żona, Katarzyna, jest z zawodu germanistką i pracuje w Zespole Szkół Technicznych w Puławach. Państwo Igrasowie mają córkę w wieku 21 lat. Prywatnie prof. Janusz Igras interesuje się lotnictwem, a jego ulubionymi sportami są tenis i jazda na rowerze.

e-mail: janusz.igras@ins.pulawy.pl