Category Archives: 2014-10

Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy?

Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy? KRZEŚLAK A., PALCZEWSKA-TULIŃSKA M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 821–830 W publikacji omówiono główne problemy dotyczące braku spójności legislacji odpadowej z wymaganiami rozporządzenia REACH. Wymieniono bardziej istotne zapisy odnoszące się do odpadów w rozporządzeniu REACH oraz legislacji odpadowej. Następnie dokonano analizy pod kątem istniejących konsekwencji zapisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia „produktu ubocznego” oraz „odpadu, który utracił status odpadu” oraz sytuacji energetyki zawodowej, dotkniętej jako pierwsza branża problemem braku spójności w istniejących zapisach. Na koniec przedyskutowano kwestię braku pragmatycznego podejścia do zapisów prawnych na przykładzie importu pasty ołowiowej, która miała służyć jako uzupełniający surowiec w produkcji akumulatorów. Artykuł zakończono wnioskami oraz podsumowaniem w postaci cytatów pochodzących od respondentów Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki. Słowa kluczowe: Rozporządzenie REACH, chemikalia, ustawa o odpadach, odpady, odzysk, rejestracja substancji, wprowadzanie do obrotu, produkt uboczny, utrata statusu odpadu, uboczne produkty spalania węgla, żużle i popioły, pasta ołowiowa, odpad niebezpieczny, Biuro ds. Substancji Chemicznych, Europejska Agencja...
Read more

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych GUZIAŁOWSKA-TIC J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 831–836 W związku z procedurami REACH producenci i importerzy są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji rejestracyjnej, zawierającej informacje o substancji chemicznej, w szczególności o jej toksycznych i ekotoksycznych właściwościach. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych dodatku do paliw ciekłych, które w kolejnym etapie są niezbędne do sporządzenia oceny i raportu bezpieczeństwa chemicznego. Słowa kluczowe: rozporządzenie REACH, dodatek do paliw ciekłych, właściwości toksykologiczne, właściwości ekotoksykologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne CICHY B., JAROSZEK H., PASZEK A., TARNOWSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 837–842 Kadm jest kancerogenny i mutagenny, dlatego dążenie do ograniczania jego oddziaływania na środowisko i organizm człowieka jest jak najbardziej zrozumiałe. W UE trwają obecnie prace nad ograniczeniem zawartości Cd nawozach fosforowych, wskazywanych jako istotne źródło tego metalu ciężkiego w glebie. Czy jednak proponowane rozwiązania są zasadne i czy gotowość technologiczna rozwiązań jest wystarczająca – zdania na ten temat są mocno podzielone. Słowa kluczowe: kwas fosforowy, usuwanie kadmu, nawozy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu GLUZIŃSKA J., PASZEK A., RUSEK P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 843–849 Zebrano informacje na temat aktualnych przepisów prawa związanego z gospodarką odpadową w Polsce. Opisano zmiany, jakie wprowadziła w gospodarce odpadami nowa Ustawa o odpadach. Wykonano analizę problemów związanych z wytwarzaniem odpadów, głównie związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 0105. Przeprowadzono wstępne badania w skali laboratoryjnej pozwalające ocenić możliwość zagospodarowania i kierunki wykorzystania odpadowej płuczki wiertniczej. Słowa kluczowe: odpady, Ustawa o odpadach, odpadowa płuczka wiertnicza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

System poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw stałych

System poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw stałych TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 850–855 W pracy przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań proekologicznych w technologii spalania paliw konwencjonalnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą paliw stałych. W procesie spalania istotna jest zarówno jakość zastosowanego paliwa, jak i warunki prowadzenia procesu. Efekty ekologiczne i energetyczne są wyznacznikami w doborze efektywnego katalizatora dla spalanego paliwa. Słowa kluczowe: katalizatory, spalanie, energetyka, ochrona środowiska Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego NOWAK R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 856–861 Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie ośmiu gmin wiejskich powiatu koszalińskiego w latach 2004–2013. Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS – Ochrona Środowiska oraz Banku Danych Lokalnych, a także z raportów z wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przeprowadzona analiza wykazała niejednorodny stopień uzbrojenia gmin powiatu koszalińskiego w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, różny przyrost sieci kanalizacyjnej w czasie, a także różnice w udziale ludności powiatu, korzystającej z sieci i oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach widoczny jest wyraźny przyrost ludności powiatu, korzystających z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach. Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, infrastruktura techniczna, powiat koszaliński Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej

Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej SZPAK D., TCHÓRZEWSKA – CIEŚLAK B.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 862–867 W pracy scharakteryzowano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jako element infrastruktury krytycznej oraz podano rodzaje zagrażających mu zdarzeń typu awaryjnego. W artykule przeprowadzono analizę awaryjności sieci wodociągowej miasta Jasła opierając się na wskaźniku intensywności uszkodzeń w zależności od rodzaju przewodu oraz rodzaju materiału, z jakiego przewód wodociągowy został wykonany. Wskazano możliwości obniżenia awaryjności SZZW. Zanalizowano możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacji kryzysowej. Słowa kluczowe: awaryjność, intensywność uszkodzeń, sytuacja kryzysowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kumulacja metali ciężkich przez dżdżownice w wermikompostowanych osadach ściekowych

Kumulacja metali ciężkich przez dżdżownice w wermikompostowanych osadach ściekowych BOŻYM M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 868–873 Celem pracy było zbadanie zdolności do kumulacji metali ciężkich przez dżdżownice przetwarzające osady ściekowe i określenie czynników wpływających na ten efekt. Zbadano zawartość metali ciężkich w osadach surowych, wermikompostach i dżdżownicach. Stwierdzono, że podczas procesu wermikompostowania osadów ściekowych zwiększa się w nich udział metali ciężkich. Prawdopodobnie wynika to ze zmniejszania masy przetwarzanych osadów, mimo dodawania materiału roślinnego w trakcie procesu. Dżdżownice kumulowały większe ilości metali, w porównaniu z podłożem. Na kumulację metali przez dżdżownice ma wpływ ich zawartość ogólna w podłożu, odczyn pH i udział substancji organicznej w osadach. Słowa kluczowe: osady ściekowe, wermikompost, dżdżownice, metale ciężkie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badanie wymywalności molibdenu z gleb nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi.

Badanie wymywalności molibdenu z gleb nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi. BOŻYM M., RAJMUND A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 874–879 W pracy zbadano zmiany zawartości molibdenu w glebach nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi w czasie trwania doświadczenia lizymetrycznego. Dodatkowo zbadano mobilność tego metalu przy wykorzystaniu wybranych ekstrahentów (H2O, 0,1M HCl, 1M HCl). Osady ściekowe i komposty charakteryzowały się ponad dwukrotnie większym udziałem molibdenu niż gleby. Mimo to udział form mobilnych tego metalu w glebach był zbliżony, niezależnie od rodzaju nawożenia. Wymywalność molibdenu zależała od mocy zastosowanego ekstrahentu. Najmniej molibdenu oznaczono w ekstraktach wodnych, najwięcej w 1M HCl. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że na wymywanie molibdenu z osadów i kompostów wpłynęła zawartość ogólna metalu, odczyn i zawartość substancji organicznej. W przypadku wymywalności z gleb, wpływ tych czynników nie został jednoznacznie określony. Słowa kluczowe: gleba, osady ściekowe, kompost, molibden Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej PIEKUTIN J., ŁAPIŃSKI D.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 880–883 W pracy przedstawiono wyniki badań prób ścieków deszczowych po separatorach znajdujących się na terenie miasta, które są wprowadzane do rzeki Biała i jej dopływów przepływających przez miasto. W badanych ściekach deszczowych określono zawartość zawiesiny ogólnej, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), pH i zawartość substancji ropopochodnych w przeliczeniu na indeks oleju mineralnego. Słowa kluczowe: związki ropopochodne, separatory ropopochodnych, wody opadowe, ścieki deszczowe, rzeka Biała Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more