Category Archives: Artykuł w Chemiku

Przegląd fotobioreaktorów do produkcji biodiesla

PATYNA A., WITCZAK S. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 634–643 Biomasa glonów coraz częściej uważana jest za potencjalny surowiec mogący służyć do produkcji biopaliw (biodiesel, biogaz) oraz energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na wyczerpujące się zasoby ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska, prowadzone są coraz szersze badania w zakresie wykorzystania biomasy alg jako źródła energii odnawialnej. Dodatkowo wysoka zawartość lipidów w komórkach alg i wiele innych zalet sprawia, że biodiesel produkowany z oleju pozyskanego z mikroalg może być właściwą alternatywą dla uszczuplających się zasobów diesla wytwarzanego z paliw kopalnych. Hodowla alg nie wymaga dużych powierzchni, a także używania czystej wody pitnej. W dodatku wskaźnik produkcji biomasy alg jest dużo wyższy niż roślin naczyniowych. Pod względem technologicznym sam proces produkcji biodiesla z alg jest podobny do analogicznego procesu produkcji tego paliwa z oleju roślinnego. By zacząć produkować biodiesel z mikroalg na skalę przemysłową, trzeba odpowiedzieć na ważne pytania związane z opłacalnością wytwarzania ich biomasy w różnych typach...
Read more

Konwersja CO2 do metanolu – jedna z metod magazynowania energii

WILK A., WIĘCŁAW–SOLNY L., SPIETZ T., TATARCZUK A. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 626–633 W artykule opisano zagadnienie związane z utylizacją ditlenku węgla poprzez jego konwersję z wodorem do paliw płynnych. Na podstawie dostępnych danych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzone na świecie w zakresie poprawy efektywności tej syntezy. Podsumowano badania w zakresie zarówno katalizatorów syntezy metanolu, jak i rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów. Przedstawiono instalacje wielkoskalowe syntezy metanolu oraz opisano zagadnienia związane z ekonomiką procesu utylizacji ditlenku węgla w kierunku surowców chemicznych, i z efektywnością magazynowania energii w postaci metanolu. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Analiza przydomowego rozwiązania do oczyszczania ścieków

PAWLITA-POSMYK M., WZOREK M. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 620–625 Zainteresowanie przydomowymi rozwiązaniami do oczyszczania ścieków wzrasta i technologie te cieszą się coraz większą popularnością. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż są udoskonalane i rozwijane, aby skutecznie podnosić efektywność oczyszczania ścieków oraz obniżać koszty użytkowania. W artykule przedstawiono jedno z nowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz dokonano oceny jego pracy w zakresie dotrzymywania parametrów ścieków oczyszczonych. W ściekach oczyszczonych oznaczano podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń, które porównano z danymi producenta oraz wartościami dopuszczalnymi (zgodnie z RMŚ z dn. 18 listopada 2014 r.). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dzięki badanej technologii można efektywnie oczyszczać ścieki z domostw, gdzie nie ma możliwości korzystania z kanalizacji zbiorowej. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon  ...
Read more

Wermikompostowanie osadów ściekowych

BOŻYM M. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 616–619 Wermikompostowanie osadów ściekowych prowadzi się w celu ich stabilizacji oraz wytworzenia produktu stosowanego do celów przyrodniczych. Z tego względu osady poddawane wermikompostowaniu powinny zawierać wysoki udział materii organicznej oraz być wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych, i posiadać mały ładunek metali ciężkich. Dlatego najczęściej proces wermikompostowanaia prowadzi się w małych oczyszczalniach ścieków. Zastosowanie nawozowe wermikompostów dostarcza roślinom wielu składników odżywczych, polepsza właściwości fizyczne gleby oraz stopień jej nawożenia. Dodatkowo, ważne makroelementy obecne w osadach ściekowych stają się po procesie lepiej przyswajalne przez rośliny. W pracy opisano proces wermikompostowania osadów ściekowych, wady i zalety oraz możliwości dalszego wykorzystania wermikompostu. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badania ciekłych produktów pirolizy zużytych opon samochodowych

WRZESIŃSKA B., KRZYWDA R., WĄSOWSKI T., GRADOŃ L. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 611–615 Scharakteryzowano właściwości oleju popirolitycznego, będącego głównym produktem pirolizy opon samochodowych. Przedstawiono podstawowe metody badania właściwości produktów ropopochodnych oraz wyniki badań doświadczalnych oleju popirolitycznego pochodzącego z krajowej instalacji pirolizy opon samochodowych. Właściwości oleju popirolitycznego porównano z wymaganiami norm oleju opałowego i napędowego, w celu przedyskutowania możliwości zastosowania oleju popirolitycznego jako alternatywnego paliwa lub komponentu mieszanek paliw ciepłowniczych. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badania lanc rozpylających przeznaczonych do niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w kotłach o małej mocy

KRZYWDA R., WRZESIŃSKA B., WĄSOWSKI T. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 605–610 W związku z zaostrzeniem norm emisji tlenków azotu z instalacji energetycznych o małej mocy w bliskiej perspektywie czasowej, niezbędne będzie wyposażenie ich w instalacje redukujące NOx. Metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR wymaga lanc rozpylających o odpowiedniej charakterystyce. W pracy omówiono zagadnienie doboru tych urządzeń, metodykę badania ich charakterystyki oraz wybrane wyniki pomiarów. Ponadto przedstawiono prostą metodę pomiaru średnic kropel w strudze rozpylonej cieczy. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Metody redukcji emisji tlenków azotu z pieców koksowniczych

KAPAŁA J., KLEJNOWSKI K., KOWOLIK K., OLCZAK CZ. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 597–604 W artykule przedstawiano problem powstawania i potrzebę ograniczenia emisji tlenków azotu z baterii pieców koksowniczych. Dokonano analizy efektywności i dostępności metod redukcji tlenków azotu z baterii koksowniczych. Wdrożone do praktyki przemysłowej metody redukcji tlenków azotu z baterii pieców koksowniczych oraz realizacja przez operatorów instalacji koksowniczych programów dostosowawczych, przyczynią się do wypełnienia przez baterie pieców koksowniczych wymagań środowiskowych, wynikających z konkluzji BAT. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kierunki i możliwości bezpiecznej gospodarki nanoodpadami

MROWIEC B. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 593–596 Zastosowanie nanomateriałów w wielu produktach codziennego użytku generuje duże ilości nanoodpadów. Odpady zawierające nanomateriały unieszkodliwiane są na ogół wspólnie z innymi odpadami, co stwarza możliwość emisji niebezpiecznych „nanozanieczyszczeń” do środowiska. Gospodarkę nanoodpadami należy prowadzić w sposób umożliwiający dezaktywację nanomateriałów oraz minimalizujący ich emisję. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

60-lecie Kółka Chemicznego w II LO w Mielcu

“LIVE!Chem – chemia jak żywa” w wykonaniu Studenckiego Koła Naukowego Chemików – XI Noc Naukowców Politechniki Śląskiej Forum Ekologiczne Branży Chemicznej Bogata historia i spojrzenie w przyszłość. The OXO Conference z okazji jubileuszu 30-lecia instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK SA Chemical Industry Summit&Awards Gala Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more