Zmiana w radzie nadzorczej producenta kauczuków

Zarząd spółki Synthos poinformował, iż 4 kwietnia wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej jej wiceprzewodniczącego, Krzysztofa Kwapisza. Rezygnacja została uzasadniona względami zdrowotnymi i będzie skutkować z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po ustąpieniu Kwapisza w skład rady nadzorczej Synthosu wchodzą: Jarosław Grodzki (przewodniczący), Grzegorz Miroński (sekretarz), Robert Oskard i Wojciech Ciesielski (członkowie). (kk)

(https://www.plastech.pl, 5.04.2016)