Wybitni naukowcy i artyści z nagrodami premier

44 naukowców, artystów i zespołów badawczych zostało laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne, doktorskie w 2015 r. Sześcioro naukowców otrzymało nagrody za dorobek naukowy. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. Grzegorz Błaszczyk z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – ceniony i powszechnie szanowany w świecie nauki badacz przeszłości Litwy. Nagrodzono również prof. Andrzeja Borowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za dorobek naukowy z zakresu badań nad kulturą nowożytną. Prof. Agnieszka Chacińska otrzymała nagrodę za pojedyncze, wybitne odkrycie, które przedstawiono w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych – „Nature”. Istotą tego dokonania jest pokazanie, co się dzieje z białkami, które – choć skierowane do mitochondriów – nie docierają tam z powodu ich zaburzeń. Laureatem został też prof. Marek Cyprian Chmielewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN, którego nagrodzono za nowe metodologie i strategie, umożliwiające uproszczenie syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych. Z kolei prof. Józefa Spałka z Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowano za „wkład, w skali światowej, do teorii silnie skorelowanych elektronów, w tym za wprowadzenie modelu teoretycznego oddziaływań wymiennych i związanego z nimi parowania elektronów w przestrzeni rzeczywistej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych”. Prof. Bogusława Śliwerskiego doceniono za trzy monografie naukowe, stanowiące pochodną prowadzonych od 1990 r. badań naukowych w zakresie polityki oświatowej.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał dr hab. Jan Zawilak z zespołem Politechniki Wrocławskiej za „Energooszczędne silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi”. Druga nagroda w tej samej kategorii przypadła prof. Włodzimierzowi Choromańskiemu z zespołem Politechniki Warszawskiej. Naukowcy przygotowali system zrównoważonego transportu i osobistej mobilności – „Eko-Mobilność-Prometeusz”. Nagrodzony zespół opracował podstawy naukowe z zakresu mechaniki i budowy pojazdów specjalnych poruszających się w środowisku miejskim, nie zawsze jednakowo obciążonych przez pasażerów. Laureatami trzeciej nagrody zostali prof. Mirosław Wielgoś i dr Przemysław Kosiński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z rozpoznaną u płodu wrodzoną przepukliną przeponową.

Za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki nagrodzono dziesięcioro badaczy. Z kolei nagrodami za wyróżnione rozprawy doktorskie uhonorowano 25 naukowców. Nagrody premiera zostały ustanowione – z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk – w 1994 roku. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 2.08.2016)