Pierwszy konkurs w ramach programu sektorowego INNOCHEM

18 grudnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM.- To dla Polski szansa na umocnienie gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności sektora chemicznego. Do tej pory nie było w Polsce programu sektorowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych w takiej skali. Obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe polskiego przemysłu chemicznego. Program ma także stymulować aktywność i zwiększenie środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw chemicznych – mówi Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

To kolejny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym na wsparcie mogą liczyć specjaliści zajmujący się konkretną dziedziną nauki. Tego typu działania, skonkretyzowane, skierowane do jednej branży i jednocześnie nastawione na innowacyjność są kluczowe dla polskiej gospodarki. Wspieranie kolejnych dyscyplin to skuteczny sposób na zdynamizowanie i umocnienie polskiego sektora B+R – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński.

Uruchomiony w ramach PO Innowacyjny Rozwój program sektorowy INNOCHEM, to kolejna, po programach INNOMED i INNOLOT, inicjatywa NCBR mająca na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych w konkretnej branży. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM NCBR przeznaczyło 120 mln zł.

Program INNOCHEM został uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców z branży chemicznej, w oparciu o studium wykonalności złożone w ich imieniu przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln zł, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r. Uruchomiony przez NCBR we współpracy z PIPC program INNOCHEM to nie jedyna inicjatywa na rzecz polskiej branży chemicznej. W lipcu 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Synthos S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczą wspólnie 200 mln zł. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR oraz Synthos S.A. ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej. Informacje o programie i konkursie INNOCHEM są dostępne na stronie NCBR.

(PIPC, Newsletter nr 12/2015, grudzień2015; http://ncbr.gov.pl/21.12.2015)

 

3